الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش دستیابی الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران راهبردی ناجا است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. با توجه به اهداف پژوهش، ابتدا برای ایجاد الگو تحلیلی از تحلیل اسناد و جستجو در ادبیات نظری، و سپس برای اعتباریابی الگو و بررسی میزان اثر و وزن ابعاد، عوامل و شاخصها از رویکرد پژوهش کمی)پیمایش(استفاده شده است. جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران ناجا است. جامعه نمونه با استفاده از جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش اصلی الگوی معادلات ساختاری)اعتباریابی الگو(، آزمون فریدمن)رتبه بندی ابعاد، عوامل و شاخصها(استفاده شد. نتایج تحلیل نشان می دهد که متغیر ساختاری، اندکی وزن بیشتری نسبت به متغیر زمینه ای در تعالی فرماندهان و مدیران ناجا را دارا است. در میان ابعاد موثر بر تعالی، بعد معنوی بیشترین وزن را در تعالی فرماندهان و مدیران ناجا داشته و زمینه ارتباطات خانوادگی در رتبه دوم قرار دارد. در کل نتایج تحقیق نشاندهنده این است که متغیرهای زمینه ای به عنوان بستر تعالی فرماندهان و مدیران می تواند باعث دستیابی به انواع تعالی جسمانی/ روانی، شخصیتی، حرفه ای و معنوی شود. الگوی اعتباریابی شده دارای 8 بعد، 23 عامل و 122 شاخص است که می تواند ساختار تعالی فرماندهان و مدیران ناجا را شکل دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070875 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!