مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران و نقش آن در ارتقای سلامت اداری کارکنان

پیام:
چکیده:

ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است. از طریق ارتباطات است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند. از آن جا که کارآمدی مدیر به داشتن مهارت های ارتباطی مناسب با کارکنان بستگی دارد، لذا تحقیق حاضر به بررسی نقش مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران در ارتقای سلامت اداری کارکنان می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 164 نفر بصورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مهارت های ارتباطی مدیران با استفاده از پرسشنامه استاندارد بارتون(1990) و اطلاعات سلامت اداری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، هر دو پرسشنامه با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت درجه بندی شده بودند. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران 949%. و برای پرسشنامه سلامت اداری729% بدست آمده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان داد بین مهارت ارتباطی مدیران و سلامت اداری رابطه معناداری وجود دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070883 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!