بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در ارتقای سلامت اداری سازمان ناجا

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هد ف بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان د ر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا انجام شد ه است. روش آن ، توصیفی پیمایشی است که فرضیه های آن به بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان و عوامل آن د ر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا و هم چنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی)جنس، سن و تحصیلات(با هوش هیجانی و عوامل این هوش می پرد ازد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاد ه شد ه است. پرسشنامه این پژوهش 40 سوال د ارد که 16 سوال اول آن به متغیر مستقل هوش هیجانی و 24 سوال پایانی آن به متغیر وابسته سلامت اد اری مربوط است که روایی محتوایی آن توسط تعد اد ی از صاحبنظران و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. هم چنین پایایی آن با استفاد ه از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه)هوش هیجانی= 874 / 0 و سلامت اد اری= 919 / 0(مورد تایید قرار گرفت. د ر مجموع هوش هیجانی و تمام عوامل این هوش تاثیر مستقیم و معناد ار بر ارتقای سلامت اد اری سازمان ناجا د اشت، که از میان این عوامل کنترل هیجانی بیشترین تاثیر را بر ارتقای سلامت اد اری د اشت. د ر پایان نیز پیشنهاد هایی د ر این باره مطرح شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070887 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!