تاثیر محلول پاشی تاج درخت با سدیم سلنات بر غنی سازی زیستی سلنیوم و حفظ کیفیت میوه سیب ’استارکینگ دلیشس‘ در طول دوره انبارمانی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش اثر محلول پاشی تاج درخت سیب ’استارکینگ دلیشس‘ با سلنات سدیم در 4 سطح (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی گرم در لیتر) در 2 نوبت (در دوره بزرگ شدن میوه)، بر خصوصیات کمی و کیفی و انبارمانی میوه و همچنین امکان پذیری محلول پاشی تاج درخت به عنوان روش تولید میوه های غنی از سلنیوم مورد مطالعه قرار گرفت. میوه ها بعد از برداشت در سردخانه در دمای 1±1 درجه سانتی گراد با رطوبت نسبی 95-90 درصد به مدت 6 ماه نگهداری شدند. نمونه ها در روز صفر قبل از انباری و در طول دوره نگهداری با فواصل 1 ماهه از سردخانه خارج شده و به منظور ایجاد حالت مشابه در خرده فروشی ها به مدت 24 ساعت در دمای اتاق قرار گرفته و سپس از نظر فاکتورهای مختلف فیزیکوشیمیایی نظیر رنگ سطحی، آنتوسیانین، pH، اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول کل، ویتامین ث، میزان تولید اتیلن و تجمع سلنیوم در میوه مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که محلول پاشی تاج درخت با سلنات سدیم منجر به افزایش غلظت سلنیوم در برگ ها و میوه شد. تیمار میوه ها با سطوح مختلف سلنیوم تفاوت معنی داری در کاهش تولید اتیلن، حفظ سفتی گوشت، pH، اسید قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول کل، ویتامین ث و رنگ سطحی نسبت به میوه های شاهد داشتند. همچنین میوه های تحت تیمار 5/1 میلی گرم در لیتر سلنیوم، بهترین اثر را در حفظ مقدار ویتامین ث و آنتوسیانین میوه ها نشان داد. در مجموع، محلول پاشی تاج درخت در غنی سازی زیستی سلنیوم در میوه سیب موثر بوده و متعاقبآ تاثیر معنی داری در حفظ کیفیت میوه در طول انبار سرد داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
501 -514
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070888 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!