کاربرد آمینولولینیک اسید بر رشد، فعالیت آنتی اکسیدانی و تجمع آنتوسیانین در ریزنمونه های سیب تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه ای

پیام:
چکیده:

در این پژوهش اثر 5- آمینولولینیک اسید در پنج غلظت 0، 5/2، 5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر در تعدیل تنش شوری (چهار سطح 0، 30، 60 و 90 میلی مولار) در ریزنمونه های سیب پایه  بوداگوسکی نه، بررسی گردید و برخی خصوصیات بیوشیمیایی اندازه گیری شدند. شاخساره و کالوس بر روی محیط کشت قرار داده شدند و تغییرات فیتوشیمیایی با وجود یا عدم وجود 5- آمینولولینیک اسید در شرایط تنش شوری اندازه گیری شدند. ریزنمونه های شاخساره و کالوس تیمار شده با 5- آمینو لوولینیک اسید (غلظت 5/2 تا 20 میکرومولار) کاهش در فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و افزایش در فعالیت سوپراکسیددیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز را نشان دادند. بیشترین مقدار کلروفیل a و b ریزنمونه های شاخساره در غلظت 10 میکرومولار آمینولولینیک اسید مشاهده شد. هم چنین تنش شوری نقش موثری در افزایش مقدار آنتوسیانین ریزنمونه ها ایفا نمود و بیشترین مقدار آن در تنش شوری 90 میلی مولار به دست آمد. افزایش شدت تنش شوری و غلظت 5- آمینو لوولینیک اسید (10-5/2 میکرومولار) در محیط کشت اثر افزایشی بر فعالیت آنتی اکسیدانی و فنول کل ریزنمونه های مورد مطالعه داشت. تنش شوری و آمینو لوولینیک اسید اثر هم افزایی بر مقدار سنتز فلاونوئیدها نیز داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
667 -681
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070901 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!