اثر مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر مقادیر سولفات روی بر واکنش گندم رقم چمران به تنش گرمای انتهای فصل در شرایط آب و هوایی اهواز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در دو سال زراعی 95-1394 و 96-1395 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تاریخ کاشت (هشتم آذر، 23 آذر و نهم دی) در کرت های اصلی و پنج سطح سولفات روی (صفر: شاهد، 10، 20، 30 و 40 کیلوگرم در هکتار) در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت به دلیل وقوع تنش گرمای انتهای فصل، عملکرد دانه کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه (به ترتیب 6726 و 2884 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ های کاشت اول و سوم بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف سولفات روی، عملکرد دانه افزایش یافته و حداکثر مقدار آن (6724 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی بدست آمد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه (6508 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول (هشتم آذر) و مصرف 30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و کمترین مقدار آن (2958 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت سوم (نهم دی) و عدم مصرف سولفات روی حاصل شد. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، تاخیر در کشت گندم باعث وقوع تنش گرمای انتهای فصل شده و مصرف 30 کیلوگرم در هکتار سولفات روی باعث کاهش اثر تنش گرما و بهبود عملکرد دانه گندم شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
254 -267
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071127 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!