بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین در بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

یکی از اهداف طرح تحول نظام سلامت، کاهش میزان سزارین و افزایش میزان زایمان طبیعی می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان سزارین های قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد.

روش کار

جامعه آماری پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر را کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان که بخش زایشگاه داشتند، تشکیل دادند. نمونه ها به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. برای محاسبه میزان سزارین پایه در ابتدا و طی پنج سال بعد از اجرای طرح، به ترتیب میزان سزارین در سال های 1392 و 1397 بررسی گردید. برای محاسبه تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میانگین صورت حساب هزینه مادران، میانگین هزینه های مادران در یک بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آزمون های کای دو و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

در مجموع، میزان سزارین در سال 1392 به عنوان میزان سزارین پایه معادل 45 درصد بود که این میزان طی پنج سال پس از اجرای طرح با کاهشی 24/44 درصدی به 34 درصد رسیده بود. میانگین مبلغ صورت حساب به ازای هر مادر بستری، قبل از اجرای طرح تحول سلامت معادل 103342/175 ریال بوده و پس از اجرای آن به 96689/4347 ریال کاهش یافته است.

نتیجه گیری

کاهش میزان سزارین در بیمارستان های تحت مطالعه به هدف اولیه خود دست یافته است؛ اما همچنان متوسط میزان سزارین در این بیمارستان ها نسبت به مقیاس جهانی بالا می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071136 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!