فهرست مطالب

تحقیقات سلامت در جامعه - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینا قهرچی، امیر ادیب زاده، عباس رضایی* صفحات 1-14
  مقدمه و هدف

  فاضلاب صنایع تولید روغن زیتون حاوی مقادیر قابل توجه روغن می باشد که در صورت تخلیه در سیستم تصفیه فاضلاب، مشکلات جدی را برای آن ایجاد می نماید؛ بنابراین قبل از هر اقدامی می بایست روغن موجود در فاضلاب، حذف و جداسازی شود. روش های متعددی برای حذف روغن وجود دارد. با توجه به موارد بیان شده، در مطالعه حاضر کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش COD (Chemical Oxygen Demand) محلول در فاضلاب مصنوعی حاوی روغن زیتون بررسی گردید.

  روش کار

  در این مطالعه از الکترودهای آهن و گالوانیزه استفاده شد. در مرحله اول ، مقادیر بهینه از چگالی جریان ، pH اولیه و غلظت الکترولیت تعیین شد. پس از آن ، اثر زمان تغییرات در خوردگی الکترود، ولتاژ، کاهش غلظت COD و مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل های سینتیکی درجه 1، درجه 2 و وبر موریس (WeberMorris) برای دو الکترود بررسی گردید.

  یافته ها

  حداکثر راندمان حذف COD محلول برای الکترودهای آهن و گالوانیزه در دانسیته جریان 12/5 میلی آمپر بر سانتی متر مربع، غلظت الکترولیت 400 میلی گرم بر لیتر، pH اولیه 7 و زمان واکنش 60 دقیقه، بیش از 99 درصد به دست آمد. انرژی الکتریکی مصرفی در این شرایط برای این دو الکترود به ترتیب معادل 28/5 و 46/25 کیلووات ساعت بر متر مکعب ارزیابی شد نتایج مطالعه سینتیکی نشان دادند بیشترین ضریب همبستگی برای هر دو الکترود مربوط به مدل شبه درجه دو می باشد.

  نتیجه گیری

  الکترود گالوانیزه با وجود کارایی بهتر نسبت به الکترود آهن در کاهش غلظت COD محلول، انرژی الکتریکی بیشتری را مصرف می نماید؛ بنابراین می بایست با توجه به هدف، نوع الکترود را انتخاب نمود.

  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، کینتیک، روغن، تصفیه، فاضلاب
 • محبوبه اسحاقی، پروین سپهر* صفحات 15-26
  مقدمه و هدف

  یکی از راه کارهای موثر در مدیریت HSE (Health and Safety Executive)، اهمیت و تاثیر آموزش در ایمنی است. لذا، مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش ایمنی بر کاهش نرخ اعمال ناایمن با استفاده از سیستم مدیریتی، به صورت موردی در صنعت پروفیل سازی اکباتان شد. 

  روش کار

  در مطالعه مقطعی حاضر که از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مداخله ای می باشد، ابتدا برای تعیین نرخ رفتار ناایمن از نمونه برداری رفتار ایمنی (safety behavior sampling) استفاده شد. سپس با استفاده از چک لیست های تهیه شده و مشاهده تصادفی، نرخ اعمال ناایمن افراد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بهبود رفتار ایمن از سیستم مدیریتی HSE-MS استفاده گردید و اثربخشی مداخله آموزشی و میزان اعمال ناایمن- قبل و بعد از مداخله- پس از گذشت دو سال با استفاده از آزمون آماری t زوجی و نرم افزارهای SPSS (نسخه 16) وExcel 2007  بررسی شد.

  یافته ها

  میانگین نرخ رفتارهای ناایمن افراد قبل از مداخله معادل 34 درصد به دست آمد. بیشترین و کمترین میزان عمل ناایمن به ترتیب مربوط به پوسچر نامناسب (25/8 درصد) و دویدن در محیط کار (0/8 درصد) اختصاص داشت. نتایج آزمون t زوجی بیانگر تاثیر آموزش و در پی آن کاهش رفتارهای ناایمن به میزان 20 درصد بودند (037/=0p).

  نتیجه گیری

  آموزش رکن اساسی سیستم مدیریتی بوده و منجر به بهبود رفتارهای ناایمن می گردد؛ بنابراین ارائه آموزش مستمر و کارآمد در سیستم مدیریت ایمنی موجب کاهش حوادث و بهبود وضعیت ایمنی خواهد شد.

  کلیدواژگان: اعمال ناایمن، آموزش، سیستم مدیریت
 • مهرداد ملکی جاماسبی، هیوا اعظمی، بنفشه ثمری، وحید یوسف وند*، احسان شورجه صفحات 27-38
  مقدمه و هدف

  بیماری های قلبی- عروقی با روندی صعودی مهم ترین عامل مرگ در کشورهای توسعه یافته می باشند؛ از این رو شاخص های اپیدمیولوژیک در مقوله مرگ و میر از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین اپیدمیولوژی مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر همدان در سال 1396 انجام شد.

  روش کار

  پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر از نوع مطالعات گذشته نگر می باشد که در آن اطلاعات بیماران فوت شده به مدت یک سال در بخش های مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان های بعثت و فرشچیان قلب شهر همدان به روش سرشماری و با استفاده از چک لیست پژوهشگرساخته از پرونده پزشکی بیماران جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS 21 مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  این مطالعه نشان داد از میان 3446 بیمار پذیرش شده در بخش مراقبت های ویژه قلبی، 191 بیمار فوت کرده بودند که بیشترین مرگ و میر در دهه ششم زندگی به بعد و در میان زنان متاهل، شهرنشین، با سطح تحصیلات و درآمد پایین با سابقه پرفشاری خون و اختلالات لیپدی و بدون سابقه خانوادگی بیماری قلبی، مصرف دخانیات و ابتلا به دیابت، رخ داده بود. بر مبنای نتایج شایع ترین بیماری زمینه ای، اختلالات تنفسی ((24/6 درصد) 47 مورد) و شایع ترین بیماری قلبی- عروقی، انفارکتوس میوکارد ((34/6 درصد) 66 مورد) بود.

  نتیجه گیری

  مبتلایان به بیماری های قلبی- عروقی با گروهی از عوامل خطر مختلف که شانس ابتلا به این بیماری ها را افزایش می دهند، مواجه می باشند؛ از این رو به نظر می رسد که لازم است برنامه ریزی های بهداشتی به منظور پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها، از راه های مختلف مانند رسانه های اجتماعی بر آموزش و ارتقای سطح آگاهی جامعه متمرکز شوند.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بخش مراقبتهای ویژه قلبی، بیماری قلبی- عروقی، مرگ و میر
 • زهرا رهنما، مهشید احمدی*، علیرضا خلیلیان، مریم سفیدگرنیا امیری صفحات 39-51
  مقدمه و هدف

  فرسودگی شغلی نوعی استرس روانی است که متاثر از عوامل شغلی مختلف بوده و موجب کاهش عملکرد شغلی می گردد و معمولا به صورت احساس ضعف، ناامیدی و عدم نیل به اهداف شغلی مشخص می شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی نشانگان فرسودگی شغلی در پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده و خارج از این طرح طی سال 1397 در استان مازندران انجام شد.

  روش کار

  در پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر 153، 158 و 295 به ترتیب پزشک خانواده شهری، روستایی و غیرشاغل در طرح پزشک خانواده از طریق نمونه گیری تصادفی ساده شرکت نمودند. در این مطالعه از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک به عنوان ابزار اصلی به منظور سنجش سه بعد فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و توانمندی شخصی استفاده شد. شرکت کنندگان در مطالعه شامل دو گروه از پزشکان خانواده عمومی با سابقه کاری بیش از دو سال شاغل در تمامی شیفت های کاری به عنوان پزشک خانواده و همچنین پزشکان عمومی غیرخانواده شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی و مطب های وابسته به علوم پزشکی مازندران بودند. به منظور مقایسه میانگین و تعیین اختلاف میانگین بعدها در دو بخش پزشکان خانواده (شهری و روستایی) و پزشکان خارج از طرح پزشک خانواده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (Anova) استفاده گردید.

  یافته ها

  در پی مقایسه فرسودگی شغلی بین دو گروه، میانگین و انحراف معیار بعد خستگی هیجانی در پزشکان غیرخانواده معادل 10/31±14/60 و در پزشکان خانواده شهری و روستایی به ترتیب برابر با 12/57±19/73 و 12/17±20/39 به دست آمد که اختلاف آن ها به لحاظ آماری معنا دار بود (0/0001>P). بر مبنای نتایج، پزشکان خانواده (به ویژه پزشکان خانواده های روستایی) دارای بیشترین فرسودگی شغلی در این بعد بودند؛ اما اختلاف دو بعد دیگر در بین پزشکان خانواده و غیرخانواده از نظر آماری معنا دار نبود (0/05<P). به طور کلی، فرسودگی بالا در پزشکان به ترتیب در بعد خستگی هیجانی (20/3 درصد)، مسخ شخصیت (29/4 درصد) و موفقیت فردی (24/1 درصد) به دست آمد. باید خاطرنشان ساخت که بیش از نیمی از افراد، حداقل در یکی از ابعاد، فرسودگی بالا را گزارش نمودند.

  نتیجه گیری

  فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده به ویژه روستایی بیشتر بود که ممکن است دلیل آن کار در محیط های دورتر با امکانات کمتر، شرح وظایف بیشتر و شرایط سخت تر باشد. بر مبنای نتایج، عوامل فردی و محیطی بسیاری در ایجاد فرسودگی شغلی نقش دارند که این موضوع اهمیت نیاز به مطالعات بیشتر و برنامه ریزی جهت رفع فرسودگی شغلی پزشکان- به ویژه پزشکان خانواده- را مورد تاکید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، فرسودگی شغلی، محیط کار
 • جمشید بهمئی*، آناهیتا مالکی صفحات 52-60
  مقدمه و هدف

  یکی از اهداف طرح تحول نظام سلامت، کاهش میزان سزارین و افزایش میزان زایمان طبیعی می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان سزارین های قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد.

  روش کار

  جامعه آماری پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر را کلیه بیمارستان های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان که بخش زایشگاه داشتند، تشکیل دادند. نمونه ها به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. برای محاسبه میزان سزارین پایه در ابتدا و طی پنج سال بعد از اجرای طرح، به ترتیب میزان سزارین در سال های 1392 و 1397 بررسی گردید. برای محاسبه تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میانگین صورت حساب هزینه مادران، میانگین هزینه های مادران در یک بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آزمون های کای دو و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  در مجموع، میزان سزارین در سال 1392 به عنوان میزان سزارین پایه معادل 45 درصد بود که این میزان طی پنج سال پس از اجرای طرح با کاهشی 24/44 درصدی به 34 درصد رسیده بود. میانگین مبلغ صورت حساب به ازای هر مادر بستری، قبل از اجرای طرح تحول سلامت معادل 103342/175 ریال بوده و پس از اجرای آن به 96689/4347 ریال کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

  کاهش میزان سزارین در بیمارستان های تحت مطالعه به هدف اولیه خود دست یافته است؛ اما همچنان متوسط میزان سزارین در این بیمارستان ها نسبت به مقیاس جهانی بالا می باشد.

  کلیدواژگان: زایمان، سزارین، طرح تحول نظام سلامت، هزینه
 • فاطمه رجایی، بابک وزیریان زاده، حسین حمیدی نجات، الهام جهانی فرد*، حسین نصیری صفحات 61-72
  مقدمه و هدف

  کنه ها به عنوان ناقلین بیولوژیک و مخازن بیماری هایی مانند تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو، نقش مهمی در انتقال عوامل بیماری زا به انسان و حیوانات دارند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص های تنوع زیستی، پراکندگی و فون ناقلین بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو در شهر اهواز در سال 7931 انجام شد.

  روش کار

  در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر کنه ها در دو فصل بهار و پاییز از سر، گوش، کشاله ران، زیر دم و اطراف مقعد بدن 782 راس گاو، گوسفند و بز جمع آوری و شناسایی شدند. شاخص های زیستی بر حسب نوع میزبان محاسبه گردید. نقشه فراوانی کنه ها نیز با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10.4 ترسیم شد.

  یافته ها

  به طور کلی در این مطالعه پنج گونه کنه از سه جنس شناسایی شدند. فراوانی گونه های هیالوما مارژیناتوم، هیالوما آناتولیکوم، ریپی سفالوس بورسا، ریپی سفالوس سانگوینئوس و بوافیلوس آنولاتوس به ترتیب معادل 21/25، 2/5، 61/25، 11/25 و 3/75 درصد محاسبه گردید. با توجه به شاخص Shannon-Wiener، تنوع گونه ای میزبان بز از میزبان های گاو و گوسفند کمتر است. همچنین براساس شاخص Simpson، تنوع گونه های غالب در میزبان بز از دو میزبان دیگر کمتر می باشد. علاوه براین، شاخص غنای گونه ای در میزبان گوسفند از میزبان های دیگر بیشتر است؛ اما شاخص یکنواختی گونه براساس نوع میزبان، برای میزبان گاو دارای بیشترین مقدار بود و معادل 0/789 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  بر مبنای نتایج می توان گفت که بین شاخص های تنوع زیستی و بیماری های منتقل شونده توسط کنه ها ارتباط وجود دارد و این نتایج اطلاعات مفیدی را در راستای پیشگیری از بیماری های منتقل شونده توسط کنه ها در دسترس قرار می دهد.

  کلیدواژگان: تب هموراژیک کریمه- کنگو، پراکندگی، تنوع زیستی، فراوانی، کنه های سخت
 • مینا قهرچی، بهنام سپهرنیا، ادریس بذرافشان، طاهره جهان آرا، فاطمه برجسته عسکری، محمد سرمدی* صفحات 73-82
  مقدمه و هدف

  بررسی کیفیت آب گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب شرب می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS (Iranian Water Quality Index Software) در سال 1397 می باشد.

  روش کار

  در پژوهش حاضر 234 نمونه از منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف شهرستان گرفته شد و 20 پارامتر فیزیکوشیمیایی در آن ها بررسی گردید. بررسی کیفیت آب شرب و رتبه بندی کیفی آن توسط نرم افزار IWQIS و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 20 صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که از کل نمونه های آب آشامیدنی، تنها حدود 1 درصد خارج از بازه استاندارد کیفیت آب آشامیدنی قرار داشتند. همچنین از مجموع نمونه ها، 9/2 درصد در کل جامدات محلول، 14/5 درصد در منیزیم، 8/6 درصد در کلر، 0/4 درصد در نیترات، 42/1 درصد در سدیم و 97 درصد در فلوراید خارج از بازه استاندارد 1053 ایران بودند.

  نتیجه گیری

  متوسط شاخص کیفی آب آشامیدنی در شهرستان تربت حیدریه با میانگین 46/76 در محدوده عالی به دست آمد که بدون در نظرگرفتن فلوراید آب می باشد. بیشترین تعداد نمونه های خارج از بازه استاندارد نیز در فصل پاییز مشاهده شد.

  کلیدواژگان: کیفیت آب، نرم افزار IWQIS، آب آشامیدنی، شهرستان تربت حیدریه
 • مهوش رقیبی، هانیه شیخ*، یاسر شمس الله زاده، مرتضی جلمبادانی صفحات 83-93
  مقدمه و هدف

  دوران نوجوانی با تغییرات جسمانی، روان شناختی، شناخت، هیجان و روابط اجتماعی در زندگی فرد همراه می باشد. در این دوران مبحث هویت و تصویر بدن مطرح می شود که می تواند منجر به اضطراب و در نهایت اجتناب اجتماعی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سبک های هویت در نگرانی از تصویر بدنی و فشار و اجتناب اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز  درمانی شهر زاهدان در سال 1397-1398 انجام شد.

  روش کار

  پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر (همبستگی پیش بین) در ارتباط با 128 نفر از نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی اجرا شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس صورت گرفت و ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه های نگرانی از تصویر بدن، فشار و اجتناب اجتماعی و سبک های هویت بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و استاندارد انجام شد. 

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که سبک های هویت سردرگم، هنجاری و تعهد قادر به پیش بینی و تبیین تغییرات مربوط به متغیر نگرانی تصویر بدنی می باشند (01/P<0). همچنین سبک هویت هنجاری قادر به پیش بینی و تبیین تغییرات مربوط به متغیر فشار و اجتناب اجتماعی بوده است (01/P<0). علاوه براین، نتایج حاکی از آن بودند که متغیر نگرانی در مورد تصویر بدنی می تواند تغییرات مربوط به متغیر فشار و اجتناب اجتماعی را تبیین و پیش بینی نماید (05/P<0).

  نتیجه گیری

  مبحث سبک های هویت و تصویر تن در دوران نوجوانی می تواند باعث ضعف در مهارت های ارتباطی شود، تاثیر نامطلوبی بر سطح تعامل اجتماعی نوجوانان با دیگران بگذارد و فرصت های اکتساب مهارت های ذهنی، جسمی و اجتماعی را از نوجوانان بگیرد؛ از این رو می بایست از مخاطرات آن آگاه بود و در این زمینه فرهنگ سازی گسترده ای را به صورت ملی و فراملی انجام داد.

  کلیدواژگان: سبکهای هویت، فشار و اجتناب اجتماعی، نگرانی از تصویر بدنی
|
 • Mina Ghahrchi, Amir Adibzadeh, Abbas Rezaee* Pages 1-14
  Introduction and purpose

  The olive oil industry wastewater contains significant amounts of oil and this can cause serious problems if it is discharged into the wastewater treatment system, so the oil in the wastewater must be removed and seperated prior to any action. Therefore, the oil in the sewage should be removed and separated prior to taking any measure. There are several ways to remove oil. According to the above, in the present study, the efficiency of the electro coagulation process in reducing soluble COD synthetic wastewater containing olive oil was investigated.

  Methods

  In this study, iron and galvanized electrodes were used. Firstly, the optimum values of current density, initial pH, and electrolyte concentration were determined. Thereafter, the effect of time variations on electrode corrosion, voltage, decreased COD concentration, and energy consumption was investigated. The kinetics of Grade 1, Grade 2, and WeberMorris were also investigated for two electrodes.

  Results

  The maximum removal efficiency of soluble COD was obtained at 99% for iron and galvanized electrodes at a current density of 12.5 mA/cm 2, electrolyte concentration of 400 mg / l, initial pH 7, and reaction time. The electrical energy consumption in these conditions for these two electrodes was measured at 28.5 and 46.25 KWhr/m3, respectively. Finally, kinetics models, including pseudo-first-order, pseudo-second-order, and Weber Morris, were investigated for these two electrodes. The results revealed that the highest correlation coefficient for both electrodes was related to the pseudo-second-order model.

  Conclusion

  Although galvanized electrode is more efficient in the reduction of soluble COD concentration, as compared to iron electrode, it consumes more electrical energy. Therefore, the type of electrode must be selected according to the purpose.

  Keywords: Electrocoagulation, Kinetics, Oil, Treatment, Wastewater
 • Mahbobeh Eshaghi, Parvin Sepehr* Pages 15-26
  Introduction and purpose

  One of the most effective strategies in Health, Safety, and Environment Management System (HSE-MS) is the importance of training in safety. Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of safety training on reducing the rate of unsafe acts using a management system in Ekbatan profiling industry.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted based on a descriptive-analytical and interventional design. Safety behavior sampling was initially utilized to determine the rate of unsafe behaviors. Subsequently, the rate of individuals' unsafe behaviors was assessed using prepared checklists and random observation. The HSE-MS was used for the improvement of unsafe behaviors. The effectiveness of the intervention and the level of unsafe behaviors were analyzed before and after the intervention, after two years using Excel 2007 and SPSS software (version 16) through the paired t-test.

  Results

  The mean rate of the individuals' unsafe behaviors was 34% before the intervention. Moreover, the highest and lowest rates of the unsafe acts were awkward posture (25.8%) and running (0.8%) at the workplace, respectively. The results obtained from the paired t-test showed the effect of the intervention and a decrease in the rate of unsafe behaviors by 20% (P=0.037).

  Conclusion

  Training is the cornerstone of the MS leading to the improvement of the unsafe behaviors. Therefore, continuous and effective training in the safety management system will result in a reduction in the rate of accidents and the improvement of the safety status.

  Keywords: Unsafe behaviors, Training, Management system
 • Mehrdad Maleki Jamasbi, Hiva Azami, Banafshe Samari, Vahid Yousofvand*, Ehsan Shourcheh Pages 27-38
  Introduction and purpose

  Cardiovascular diseases with an increasing trend are among the leading causes of death in developed countries. Therefore, epidemiological indices in mortality are recently highlighted. In this regard, the present study aimed to determine the epidemiology of mortality and morbidity caused by cardiovascular diseases in patients admitted to the cardiac care units of Hamadan educational-medical hospitals, Hamadan, Iran, within 2017.

  Methods

  This was a retrospective, descriptive cross-sectional study. The data were collected from expired patients' records which were kept for one year after their deaths in the cardiac care unit of Besat and Farshchian heart centers in Hamadan, Iran, using a census method and a researcher-made checklist. The collected data were analyzed in SPSS (version 21) using descriptive statistics.

  Results

  Out of the 3,446 patients admitted to the cardiac care unit, 191 patients died with the highest mortality incidences occurring in the sixth decade of life among married, urban, low-educated and low-income women with a history of hypertension and lipid disorders who did not smoke, had no family history of heart disease and diabetes. Based on the obtained results, the most prevalent underlying and cardiovascular diseases were reported as respiratory disorders (24.6%) (47) and myocardial infarction (34.6%) (66), respectively.

  Conclusion

  Various risk factors increase the odds of developing cardiovascular diseases. Therefore, it seems necessary to focus on education and promotion of community awareness in various ways, such as social media, in order to prevent these diseases.

  Keywords: Epidemiology, Cardiac care unit, Cardiovascular disease, Mortality
 • Zahra Rahnama, Mahshid Ahmadi*, Alireza Khalilian, Maryam Sefidgarnia Amiri Pages 39-51
  Introduction and purpose

  Job burnout is a kind of psychological distress that results from various occupational factors and leads to the deterioration of job performance. This condition is usually characterized by weakness, disappointment, and nonachievement of career goals. Regarding this, the present study aimed to compare the frequency of burnout syndrome between general family and non-family physicians in Mazandaran province, Iran, in 2018.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 153 urban family physicians, 158 rural family physicians, and 295 non-family physicians (i.e., a total of 606 cases) selected using simple random sampling technique. In this study, Maslach Burnout Questionnaire was used, as the main tool for measuring the three dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and personal empowerment. Study participants included two groups of family general practitioners with more than two years of experience working in all shifts as a family physician, as well as non-family general practitioners working in health centers and offices affiliated to mazandaran university of medical sciences. General practitioners working in the hospital and staffing plan were excluded from the study. One-way ANOVA was used to compare the mean values and the mean differences of burnout dimensions at two levels of urban and rural family physicians and those outside the family physician plan.

  Results

  Emotional exhaustion score in the non-family physicians was 14.6±10.31, while this score was obtained as 19.73±12.57 and 20.39±12.17 in the urban and rural family physicians, respectively, showing a statistically significant difference (P<0.0001). In this regard, family physicians (especially rural family physicians) had the highest occupational burnout in this dimension. However, regarding the other two dimensions, the difference between the family and non-family physicians was not statistically significant. Generally, emotional exhaustion had the highest prevalence (20.3 %), followed by depersonalization (29.4%) and personal accomplishment (24.1%). In addition, more than half of the subjects showed a high level of burnout at least in one of the three dimensions of this construct.

  Conclusion

  As the findings indicated, occupational burnout was more common in family physicians, especially in rural area family physicians, which can be due to working in remote places with more duties, fewer facilities, and more difficult environmental conditions. Many demographic and environmental factors account for the incidence of burnout. Therefore, it is required to perform further studies and develop plans targeted toward reducing occupational burnout, especially in family physicians, since resolving this situation can improve the quality of patient care services.

  Keywords: Family physician, Occupational burnout, Work environment
 • Jamshid Bahmaei*, Anahita Maleki Pages 52-60
  Introduction and purpose

  One of the health sector evolution plan's goals is to reduce the rate of cesarean section (C-section) and increase the natural childbirth rate. Therefore, this study aimed to evaluate the rate of C-sections before and after the implementation of the health sector evolution plan in the hospitals affiliated to Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

  Methods

  The study population of this descriptive-analytical study included all hospitals with a maternity ward affiliated to Abadan School of Medical Sciences. The samples were selected using a census method.
  The C-section rates were evaluated in 2013 and 2018 to calculate the baseline C-section rate at the beginning and five-year after the implementation of the plan, respectively. In order to investigate the effect of the health sector evolution plan on the mean cost spent by mothers, it was studied in one hospital. The data were analyzed in SPSS  software (version 18) using the Chi-square test, and Paired t-test.

  Results

  The total C-section rate was 45% as the baseline cesarean rate in 2013, which decreased by 24.44% to 34% during the 5 years after the plan. The mean cost spent by each hospitalized mother was 103342.175 Rials prior to the implementation of the health sector evolution plan which was reduced to 96689.4347 Rials after the implementation of the plan.

  Conclusion

  According to the results, there was a reduction in the rate of C-sections after the implementation of the health sector evolution plan in hospitals under study. However, regarding the global rate of C-sections, the mean C-section rate is still high in these hospitals.

  Keywords: Cesarean, Cost, Delivery, Health sector evolution plan
 • Fatemeh Rajaei, Babak Vazirianzadeh, Hossein Hamidinejat, Elham Jahanifard*, Hossein Nasiri Pages 61-72
  Introduction and purpose

  Ticks as biological vectors and reservoirs of diseases, such as Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF), have an important role in the transmission of pathogens to humans and animals. In this regard, this study aimed to determine the biodiversity indices, distribution, and fauna of the vectors of CCHF in Ahvaz, Iran.

  Methods

  The tick samples were collected and identified from the head, ear, groin, under the tail, and around the rectum of cattle, sheep, and goats in spring and autumn. Biodiversity indices were calculated based on the host type. Moreover, the frequency map of the ticks was drawn using ArcGIS software (version 10.4).

  Results

  A total of 287 livestock were examined in this descriptive cross-sectional study. Overall, five species of tick were identified from three genera. Frequency rates of Hyalomma marginatum, Hyalomma anatolicum, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, and Boophilus annulatus were calculated as 21.25%, 2.5%, 61.25%, 11.25%, and 3.75%, respectively. According to the Shannon-Weiner index, the species diversity of the goat host was less than that of the hosts of cow and sheep. In addition, based on the Simpson index, the diversity of dominant species in the goat host was less than that of the other two hosts. Furthermore, the species richness index in sheep host was the highest among the hosts. However, the evenness index of the species based on the host type was calculated to be the highest equal to 0.789 for the host of the cow.

  Conclusion

  According to the obtained results, there was a relation between biodiversity indices and tick-borne diseases. The aforementioned relationship provides useful information in terms of preventing diseases transmitted by ticks.

  Keywords: Abundance, Biodiversity, Crimean-congo hemorrhagic fever, Distribution, Hard ticks
 • Mina Ghahrchi, Behnam Sepehrniya, Edris Bazrafshan, Tahereh Jahanara, Fatemeh Barjasteh, Mohammad Sarmadi* Pages 73-82
  Introduction and purpose

  Assessment of water quality assessment is an appropriate measure an important step for the optimal and efficient use of drinking water resources. This study aimed to investigate of drinking water quality in Torbat Heydariyeh County using IWQIS software in 2018.

  Methods

  In the present study, 234 samples of groundwater resources were taken from different areas of the city and 20 physicochemical parameters were evaluated. Drinking water quality and rating was estimated using the Iranian Water Quality Index Software (IWQIS) and statistical analysis was performed in SPSS software (version 20).

  Results

  As evidenced by the obtained results, only about 1% of the samples were outside the standard range of drinking water quality, according to IWQIS software. Moreover, from all investigated samples, 9.2% in total soluble solids, 14.5% in magnesium, 8.6% in chlorine, 0.4% in nitrate, 42.1% in sodium, and 97% in fluoride were outside of Iran’s national water standard No.1053.

  Conclusion

  The average drinking water quality index (DWQI) in Torbat Heydariyeh was obtained at 46.76 which falls within an excellent range, excluding water fluoride. Moreover, the highest number of samples outside the standard range was observed in autumn.

  Keywords: Drinking water, IWQIS software, Torbat heydariyeh, Water quality, Water safety
 • Mahvash Raghibi, Haneye Sheikh*, Yaser Shamsollahzadeh, Morteza Jalmbadani Pages 83-93
  Introduction and purpose

  Adolescence is associated with physical, psychological, cognitive, emotional, and social changes in a person’s life. During this time, the concepts of identity and body image are raised, both of which can lead to anxiety and ultimately social avoidance. In this regard, the present study was conducted to investigate the mediating role of identity styles in body image and social avoidance of adolescents referred to health centers in Zahedan, Iran, in 2018-2019.

  Methods

  The present descriptive-correlational (correlational-predictive) study was performed on 128 adolescents referred to healthcare centers. The sampling was conducted using the convenience sampling method, and data collection tools were the questionnaires of body image concerns, social avoidance and distress, as well as identity styles. Data analysis performed by SPSS software (version 16) using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, as well as stepwise and standard regressions.

  Results

  Results of the present study indicated that identity styles, including diffuse-avoidant, normative, and commitment, were able to predict and determine variations related to body image concerns (P<0.01). Moreover, the normative identity style could predict and determine variations associated with social avoidance and distress (P<0.01). Furthermore, the results indicated that body image concerns could predict and determine the variations related to social avoidance and distress (P<0.05).

  Conclusion

  Identity styles and body image during adolescence can weaken communication skills, have adverse effects on the levels of adolescents’ social interactions with others, and deprive them of having the opportunity to acquire mental, physical, and social skills. Therefore, the risks associated with the aforementioned issues should be taken into consideration, and culture should be extensively developed in national and transnational levels in this regard.

  Keywords: Body image concerns, Identity styles, Social avoidance, distress