میزان موفقیت اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه

حاکمیت بالینی یک استراتژی سازمانی برای بهبود مستمر کیفیت و ایمنی خدمات سلامت و افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان سازمان های بهداشتی و درمانی از طریق توسعه ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب و تدوین، اجرا و پایش منظم استانداردهای بالینی است. این پژوهش با هدف تعیین میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران انجام شد.

روش بررسی

برای انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که در اختیار مدیران و مسئولین حاکمیت بالینی 39 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران قرار گرفت. از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.

 یافته ها

 میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران 58 درصد و در حد متوسط بود. بیشترین میزان موفقیت بیمارستان ها در محورهای تعامل با بیماران و مدیریت خطر و کمترین موفقیت در محورهای اثربخشی بالینی و ممیزی بالینی حاکمیت بالینی بود. مدیریت و رهبری و ممیزی بالینی بیشترین تاثیر را بر موفقیت حاکمیت بالینی داشتند. میزان تعهد و مشارکت مدیران و کارکنان در اجرای حاکمیت بالینی کمتر از متوسط و میزان مشارکت پزشکان در حد کم بود. بین مدت اجرای حاکمیت بالینی و مشارکت مدیران و کارکنان و موفقیت حاکمیت بالینی ارتباط معنی داری مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری

 اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران موفق نبود. مشارکت فعال مدیران در اجرای حاکمیت بالینی، توانمندسازی کارکنان، بیمار محوری، طبابت مبتنی بر شواهد، ممیزی های بالینی و انجام اقدامات اصلاحی، منجر به موفقیت حاکمیت بالینی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071160 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!