اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)

پیام:
چکیده:

از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این نوع از سرمایه گذاری ها بودند. اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی ممکن است تحت تاثیر شرایط اقتصادی مختلف کشور میزبان از جمله توسعه مالی آنها قرار گیرد. از این رو در این مقاله، اثر تعاملی بین توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در دو گروه کشورهای شرق و غرب آسیا (شامل ایران) در دوره زمانی 2017-1980 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهای غرب آسیا، منفی بوده، در حالی که این اثر در کشورهای شرق آسیا، مثبت بوده است. به عبارت دیگر در کشورهای شرق آسیا، به دلیل برخورداری از بازارهای مالی توسعه یافته و جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشورها، زمینه های افزایش سرمایه گذاری داخلی فراهم شده است. بنابراین، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به منظور افزایش سرمایه گذاری داخلی، شرایط مناسب برای توسعه مالی و زمینه های ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را فراهم نمایند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071472 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!