ارزیابی ساختارهای دومرحله ای متوالی: رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای چندهدفه (MO-NDEA)

پیام:
چکیده:
هدف

مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها در مواجهه با ساختارهای با بیش از یک مرحله (شبکه ای) نمی توانند منبع ناکارایی را به خوبی مشخص کنند. ساختارهای شبکه ای دو مرحله ای متوالی، یکی از ساختارهای شبکه ای مبنا و پرکاربرد است. چالش اصلی بررسی این ساختار، ارتباط بین کارایی کل و کارایی مراحل و تعیین مقدار بهینه متغیرهای میانی است. مدل های موجود در حل این چالش ها و محاسبه کارایی ها یا همراه با خطا هستند یا امکان توسعه به انواع ساختارهای دومرحله ای را ندارند. هدف این مقاله، توسعه یک مدل چندهدفه تحلیل پوششی داده های شبکه ای است که ضعف های مدل های موجود را ندارد.

روش

در این مقاله تلاش شده است که با رویکرد ترکیب، مدل چندهدفه ای که هم زمان کارایی مراحل را مدنظر قرار می دهد توسعه داده شده و به بیان تعبیر هندسی و مقایسه آن با مدل های موجود پرداخته شود. مدل ارائه شده برای شرایط جواب بهینه چندگانه و بازده به مقیاس متغیر نیز تعمیم داده شده است.

یافته ها

 در تمامی مدل های توسعه داده شده در مقاله، کارایی هایی که برای مراحل و کل محاسبه شده است، بین صفر تا 1 به دست آمده است، فقط در صورتی یک واحد کارای شبکه ای می شود که در هر دومرحله کارا باشد.

نتیجه گیری

 از مدل ارائه شده در مثالی کاربردی برای ارزیابی پایداری 17 زنجیره تامین استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل موجود در مقایسه با مدل های سنتی و شبکه ای، ارزیابی واقع بینانه تری انجام می دهد. در نهایت با مثال هایی برتری مدل در مقایسه با مدل های ادبیات پژوهش نشان داده شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
487 -516
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071488 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!