فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال یازدهم شماره 34 (پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 34 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا سبحانی، محمود شهرخی* صفحات 380-404
  هدف

  انتخاب تامین کنندگان از مسائل مهم در طراحی سیستم های صنعتی است. این مسئله باید با توجه به معیارهایی نظیر هزینه، قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و زمان تحویل قطعه هایی که عرضه شده و نیز اثر آنها بر هزینه های کل سسیستم تولیدی بررسی شود. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای انتخاب تامین کنندگان اجزای یک سیستم صنعتی چندوضعیتی با در نظر گرفتن هزینه، قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری اجزاست.

  روش

  ابتدا بلوک دیاگرام سیستم در دست بررسی ترسیم و حالت های مختلف سیستم با استفاده از شبکه مارکوف مدل سازی شد. سپس یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح غیرخطی با استفاده از روابط حاصل از شبکه مارکوفی توسعه داده شده است. این مدل برای یک نمونه موردی به دو روش حل دقیق، با استفاده از نرم افزار GAMS و شمارش کامل حل شده و نتایج با یکدیگر مقایسهند اا شده اند .

  یافته ها

  با حل این مدل میزان سفارش قطعه های سیستم به گونه ای انتخاب می شود که مجموع هزینه های ساخت و بهره برداری سیستم شامل هزینه خرید قطعه ها و همچنین هزینه کاهش ظرفیت و توقف کامل سیستم هنگام بهره برداری کمینه شود. نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن اثر تشابه قطعه ها بر قیمت خرید، فاصله زمانی تحویل و سرعت تعمیر قطعه ها می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب تامین کننده موثر باشد.

  نتیجه گیری

  بر در نظر گرفتن اثر انتخاب قطعه های مشابه هنگام ارزیابی دسترس پذیری و هزینه کل سیستم تاکید می شود.

  کلیدواژگان: قابلیت اطمینان، افزونگی، دسترس پذیری، زنجیره مارکوف
 • محمدرضا صادقی مقدم*، حسین صفری، طاها منصوری، علی صفری صفحات 405-426
  هدف

  یکی از دغدغه های کنونی مدیران، توسعه سطح بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار، شناسایی شرایط بهبود و توسعه فرایندها است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری و سناریوسازی توسعه بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار انجام شده است. هر مدل بلوغی، دارای سه بعد سطح، مولفه ها و شاخص های اثرگذار و ابزار سنجش است که در این پژوهش از طریق بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهش، مفهوم سازی و اندازه گیری شده و در راستای بهبود سطح بلوغ سناریوسازی شده است.

  روش

  پایه نظری مدل مفهومی پژوهش بر اساس مرور ادبیات موضوع شکل گرفت و این مدل با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی اعتباردهی شد. پس از مشخص شدن ساختار مدل مفهومی و عوامل و شاخص های هر سطح از بلوغ فرایندی با استفاده از روش نقشه شناختی فازی مدل علت و معلولی کلانی به دست آمده که ابعاد بلوغ و روابط مرتبط در آن مشخص شد تا امکان سناریوسازی برای توسعه بلوغ مهیا شود.

  یافته‎ها

  مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار ارائه شده در این پژوهش سطوح بلوغ را به پنج سطح ابتدایی، مدیریت شده، استاندارد، قابل پیش بینی و نوآورانه تقسیم می کند. همچنین مشخص شد که 33 مفهوم فرایندی به توسعه سطح بلوغ مدیریت فرایندها منجر می شوند. بنابراین در صورتی که میزان پیاده سازی هر یک از این مفاهیم بین 0 تا 1 در سازمان مشخص شود، با کمک ابزار سنجش مدل ارائه شده در این پژوهش می توان سطح بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار سازمان را اندازه گیری کرده و متناسب با آن سناریوسازی بهبود بخشید.

  نتیجه‎گیری

  33 مفهوم بلوغ مدیریت فرایندها می توانند به عنوان سناریوهای مختلف یک نقشه راه به سازمان ها کمک کنند تا سطح بلوغ خود را از صفر به 100 برسانند. همچنین نتایج پیاده سازی این پژوهش در شرکت مورد مطالعه نشان داد که وضعیت موجود فرایندهای کسب وکار در این مطالعه موردی در ابتدای سطح بلوغ سه قرار دارد و نمره آن 36 از 100 شده است.

  کلیدواژگان: بلوغ مدیریت فرایندهای کسب وکار، نقشه های شناختی فازی، اندازه گیری، سناریوسازی
 • مقصود امیری*، محمدتقی تقوی فرد، پرهام عظیمی، مجتبی آقایی صفحات 427-460
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی هم زمان دو دسته از مسائل پرکاربرد در حوزه تولید و عملیات شامل مسئله تخصیص افزونگی و تخصیص بافر انجام شده است. در این پژوهش، به دنبال بهینه سازی اهدافی از جمله دسترس پذیری، هزینه های سیستم و ظرفیت بافرها هستیم و بدین منظور متغیرهایی از جمله میزان بهینه ظرفیت بافرهای بین ماشین آلات، تعداد ماشین آلات با قابلیت اطمینان زیاد و تخصیص آنها و برنامه زمانی مناسب تعمیر و نگهداری بررسی شده است.

  روش

  با توجه به دسته بندی خرابی های اضطراری و پیشگیرانه برای ماشین آلات، لحاظ کردن هزینه هر نوع خرابی برای ماشین آلات و در نظرگیری تابع توزیع غیرنمایی و فزاینده برای انواع خرابی ها که به موجب آن، به دست آوردن و محاسبه توابع ریاضی مربوط به اهداف دسترس پذیری و هزینه به صورت صریح، بسیار سخت می شود، بنابراین رویکرد ترکیبی شبیه سازی، طراحی آزمایش ها و شبکه عصبی به منظور برآورد این دو تابع هدف به کارگرفته شد. همچنین به منظور تحلیل کارایی الگوریتم مورد استفاده، از الگوریتم MOPSO استفاده شد و بر اساس شاخص های سنجش کارایی الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه شدند.

  یافته ها

   بعد از پیاده سازی مثال عددی با رویکرد مورد استفاده، نتایج تحقیق، حاکی از اعتبار متدلوژی پیشنهادی برای مسئله مورد بررسی بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس مجموعه جواب های به دست آمده از الگوریتم های استفاده شده، می توان ترکیب های مختلفی از متغیرهای مورد بررسی (شامل تعداد ماشین آلات در هر ایستگاه، ظرفیت بافر و مدت زمان انجام تعمیرها) را مورد استفاده قرار داد تا به سطح مناسبی از اهداف مسئله دست یابیم.

  کلیدواژگان: تخصیص بافر، تخصیص افزونگی، شبیه سازی، الگوریتم فراابتکاری NSGA-II
 • مرضیه شاوردی، سعید یعقوبی*، بهزاد سلطانی صفحات 461-486
  هدف

  صندوق توسعه فناوری، یکی از نهادهای بسیار مهم تامین مالی نوآوری است که به واسطه محدودیت منابع مالی ناگزیر باید طرح های فناورانه اولویت دار را شناسایی و تامین مالی کند. هدف این مقاله، ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخاب طرح های مناسب در صندوق های توسعه فناوری و تخصیص منابع به آنها است.

  روش

  در این مقاله از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده شده است. در گام نخست، معیارهای مهم در ارزیابی پروژه های فناورانه با مرور ادبیات، بررسی اسناد و مصاحبه با صاحب نظران شناسایی شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی، معیارهای بسیار مهم در ارزیابی طرح های دانش بنیان تعیین شده است. سپس مدل تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش بهترین بدترین با در نظر گرفتن معیارهای مالی، بنگاهی، فناوری، تحلیل بازار و ریسک ارائه شده است.

  یافته ها

   در این پژوهش، نتایج ارزیابی 20 طرح دانش بنیان متقاضی تسهیلات قرض الحسنه و تولید صنعتی از صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظر گرفتن وزن برای معیارهای ارزیابی، بر نتیجه ارزیابی و تصویب یا رد طرح ها تاثیر شایان توجهی دارد.

  نتیجه گیری

   در این پژوهش، مدل تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش بهترین بدترین ارائه شده است که صندوق های توسعه فناوری می توانند با استفاده از آن، ارزیابی دقیقی از طرح های فناورانه داشته باشند و منابع محدود ملی را به نحو مناسب به بهترین طرح ها تخصیص دهند. شرکت های دانش بنیان نیز می توانند با توجه به معیارهای مهم در ارزیابی، راهبردها و اقدام های خود را روی مسائل کلیدی و مهم متمرکز کنند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، روش بهترین بدترین، توسعه فناوری، دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی
 • رضا سلیمانی دامنه* صفحات 487-516
  هدف

  مدل های اولیه تحلیل پوششی داده ها در مواجهه با ساختارهای با بیش از یک مرحله (شبکه ای) نمی توانند منبع ناکارایی را به خوبی مشخص کنند. ساختارهای شبکه ای دو مرحله ای متوالی، یکی از ساختارهای شبکه ای مبنا و پرکاربرد است. چالش اصلی بررسی این ساختار، ارتباط بین کارایی کل و کارایی مراحل و تعیین مقدار بهینه متغیرهای میانی است. مدل های موجود در حل این چالش ها و محاسبه کارایی ها یا همراه با خطا هستند یا امکان توسعه به انواع ساختارهای دومرحله ای را ندارند. هدف این مقاله، توسعه یک مدل چندهدفه تحلیل پوششی داده های شبکه ای است که ضعف های مدل های موجود را ندارد.

  روش

  در این مقاله تلاش شده است که با رویکرد ترکیب، مدل چندهدفه ای که هم زمان کارایی مراحل را مدنظر قرار می دهد توسعه داده شده و به بیان تعبیر هندسی و مقایسه آن با مدل های موجود پرداخته شود. مدل ارائه شده برای شرایط جواب بهینه چندگانه و بازده به مقیاس متغیر نیز تعمیم داده شده است.

  یافته ها

   در تمامی مدل های توسعه داده شده در مقاله، کارایی هایی که برای مراحل و کل محاسبه شده است، بین صفر تا 1 به دست آمده است، فقط در صورتی یک واحد کارای شبکه ای می شود که در هر دومرحله کارا باشد.

  نتیجه گیری

   از مدل ارائه شده در مثالی کاربردی برای ارزیابی پایداری 17 زنجیره تامین استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل موجود در مقایسه با مدل های سنتی و شبکه ای، ارزیابی واقع بینانه تری انجام می دهد. در نهایت با مثال هایی برتری مدل در مقایسه با مدل های ادبیات پژوهش نشان داده شد.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای، ارزیابی عملکرد، ساختارهای دومرحله ای، مدل های چندهدفه، کارایی
 • مریم قندهاری، عادل آذر*، احمدرضا یزدانیان، غلامحسین گل ارضی صفحات 517-542
  هدف

  انتخاب یک سبد سرمایه گذاری بهینه در طولانی مدت منطقی نیست و با گذشت زمان کارایی خود را از دست می دهد. هدف این مقاله ارائه روشی برای به روز کردن چندمرحله ای سبد سهام است. همچنین از آنجا که بعد این مسئله با گذشت دوره های زمانی، به صورت چشمگیری افزایش می یابد، حل مسئله به روش قطعی ممکن نیست، از این رو هدف دیگر، استفاده از روش تقریبی برای مقابله با این دغدغه است.

  روش

  از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی چندمرحله ای برای تعیین سبد بهینه سهام و رفع مشکل ناکارایی آن با گذشت زمان استفاده شده است. از نرخ های بازده به عنوان متغیر تصادفی طی دوره ها، از روش مونت کارلو برای سناریوسازی و از معیار ریسک GlueVaR به عنوان معیار اندازه گیری ریسک استفاده شده است. با استفاده از روش تقریبی، امکان حذف برخی از جواب های بهینه افزایش می یابد، از این رو، از الگوریتم ژنتیک برای جست وجو در اطراف پاسخ بهینه بهره برده شد تا در صورت امکان، جواب بهتری به دست آید. مدل سازی این پژوهش توسط نرم افزار متلب و آزمون های آن به کمک نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.

  یافته ها

  در این مقاله از اطلاعات 100 شرکت برتر موجود در بورس اوراق بهادار تهران، در سال های 1390 تا 1396 استفاده شد و بر اساس روش برنامه ریزی پویای تقریبی پیشنهادی، الگوریتم ژنتیک و روش سبد سهام با وزن های برابر، به مقایسه بازدهی و ریسک سرمایه گذاری در سبدهای مختلف پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

   آزمون های آماری مربوطه نشان دهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی در مقایسه با دو روش دیگر است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، برنامه ریزی پویای تصادفی، معیار ریسک GlueVaR، الگوریتم ژنتیک، سناریوسازی
 • امیر همایون سرفراز*، امیر عباس شجاعی، میرداود عابدزاده صفحات 543-560
  هدف

  در این پژوهش به اجرای فاز تعیین و تدوین استراتژی های یک شرکت تولید مواد اولیه دارویی با استفاده از ابزار SWOT پرداخته شده است. SWOT ابزاری است که برای بررسی عوامل داخلی و خارجی و شناسایی استراتژی ها به کار می رود.

  روش

  برای اولویت بندی استراتژی ها، به دلیل تعامل و وابستگی میان زیرفاکتورهای SWOT و همچنین برای ایجاد انعطاف پذیری در مدل و وارد کردن داده هایی نظیر دانش، تجربه و قضاوت انسانی و دریافت پاسخ های کاملا کاربردی و دقیق در مدل پیشنهادی، از روش فرایند تحلیل شبکه ای گروهی فازی (Fuzzy ANP) استفاده شده است.

  یافته ها

  اولویت استراتژی ها عبارت‎اند از: اضافه کردن محصول هایی با حاشیه سود بالا و پس از آن به ترتیب، استراتژی های افزایش بازده و ظرفیت محصول ها، تاکید بر بازاریابی و اختصاص بخشی از درصد فروش به آن، تمرکز و سرمایه گذاری روی صادرات، بهبود و ارتقای فرایند تحقیق و توسعه، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت، قیمت فروش و حذف محصول های بدون توجیه اقتصادی.

  نتیجه گیری

  به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای، موجب می شود که فرض وابستگی میان عوامل، زیرعوامل و گزینه ها در ساختار سلسله مراتبی در نظر گرفته شود. استفاده از تئوری فازی موجب شده است که نقص استفاده از نظرهای نادقیق تصمیم گیرندگان برطرف شود.

  کلیدواژگان: استراتژی، ماتریس SWOT، فرایند تحلیل شبکه ای، تئوری فازی، مواد اولیه دارویی
 • احمد رضا قاسمی*، آصف کریمی صفحات 561-574
  هدف

  ارزیابی عملکرد از جمله فعالیت های کلیدی در ارزیابی و بهبود سیستم های مدیریتی محسوب می شود. خودارزیابی یکی از  رویکرد های بسیار مهم ارزیابی عملکرد است. نقطه قوت این روش در قیاس با سایر روش ها، تمرکز بر مقوله یادگیری است. با وجود این به نظر می رسد خودارزیابی نیز همچون هر روش ارزیابی عملکرد، دارای ضعف ها و کاستی هایی است که از آن جمله می توان به خطاهای انسانی در روند ارزیابی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی برخی از عامل های انسانی در روند خود ارزیابی انجام شده است.

  روش

  بدین منظور، پرسش نامه مدل تعالی پایدار (H3SE) بین 121 کارشناس در 42 شرکت مرتبط با صنایع پتروشیمی به آزمون گذارده شده است. از این طریق، تاثیر متغیر های مداخله گر در انجام خودارزیابی (همانند سن، جنسیت، مقطع تحصیلی و تجربه) بررسی شده است.

  یافته ها

   نتایج تحقیق گویای این امر است که متغیر های پیش گفته تاثیر معناداری در خودارزیابی نداشته اند. همچنین  اعتبار بیرونی نتایج پژوهش قابل تامل است.

  نتیجه گیری

   از آنجا که در فرضیه های این پژوهش، صنعت پتروشیمی ارزیابی شده است، در تعمیم نتایج به سایر صنایع باید احتیاط کرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، خودارزیابی، صنعت پتروشیمی، تعالی پایدار (H3SE)
|
 • Zahra Sobhani, Mahmoud Shahrokhi * Pages 380-404
  Objective

  The choice of suppliers is one of the important issues in the design of industrial systems, which must be done with due regard to cost, reliability, repairability and delivery time of parts supplied and their effect on the total cost of the manufacturing system.Provide a template for selecting suppliers of a multi-state industrial system, taking into account the cost, reliability, and repairability of the system.

  Methods

  A nonlinear integer programming model has been developed using Markov's network results and solved for a case study in two different ways and the results have been compared: (1) accurate resolution, using GAMS software, and (2) complete counting.

  Results

  By solving this model, the order of parts of the system is selected so that the total cost of construction and operation of the system; including the cost of purchasing the components as well as the cost of reducing the capacity and the complete system shutdown during operation be minimized. The results show that taking into account the effect of components similarity on the purchase price, the delivery time and the speed of repair of components can be effective in choosing the supplier.

  Conclusion

  In conclusion, the effect of choosing the same components is emphasized when assessing the availability and cost of the entire system

  Keywords: reliability, Redundancy, availability, Markov Chain
 • Mohamadreza Sadeghi Moghadam *, Hossein Safari, Taha Mansouri, Ali Safari Pages 405-426
  Objective

  Today, one of the most important concerns of managers is to find a way to measure the maturity level of Business Process Management (BPM) and to recognize improvement conditions. Hence, the aim of this research is to measure and plan various scenarios in order to develop business process management. A Maturity Model has three dimensions: Levels, factors and measurement tools. In this paper, the dimensions are recognized via a comprehensive literature review. Finally, they are conceptualized, measured and a scenario planning is developed.

  Methods

  In this research, the extracted factors and indices form the basic approach of the conceptual model and are validated by a confirmatory factor analysis. Regarding the structure of the conceptual model, factors and indices of all levels of process maturity, a causal loop has been developed based on a fuzzy cognitive map that illustrates the maturity aspects and their relationships to provide scenario planning for developing maturity.

  Results

  The developed BPM maturity model classifies the maturity levels into the following stages, primary, managed, standardized, predictable and innovative. Also, the findings show that there are 33 process concepts that lead to the development of a business process maturity level. Furthermore, by the result of this research, if the deployment level of concepts in the organization is determined, organizations can measure the level of their BPM maturity and provide scenario planning.

  Conclusion

  33 BPM maturity concepts can support organizations as a road map to promote maturity level from 0 to 100. In addition, the implementation of the results of this research into case study show that the current status of business processes is graded as level 3 of the maturity level and its score is 36 of 100.

  Keywords: Business process maturity, Fuzzy Cognitive Maps, Measuring, scenario planning
 • Maghsoud Amiri *, Mohammad Taghi Taghavifard, Parham Azimi, Mojtaba Aghaei Pages 427-460
  Objective

  This research was carried out with the aim of simultaneously examining the two categories of the most commonly encountered issues in the field of production and operations including the redundancy allocation and the buffers allocation. The study sought to optimize goals such as accessibility, system costs, and buffer capacity and for this purpose, variables such as the optimum capacity of buffers between machines, the number of high-reliability machines and their allocation, and the appropriate time schedule for maintenance and repair were investigated.

  Methods

  Considering the categorization of emergency and preventive failures for machinery, taking into account the cost of any failure for machinery, and considering the non-exponential and increasing distribution function for a variety of failures, it is very difficult to obtain and calculate mathematical functions related to the objectives of Availability and Cost explicitly. Therefore, a combination of simulation, experimental design, and neural network approach was used to estimate these two objective functions. In order to solve the proposed model, the NSGA-II algorithm was coded in MATLAB. Also, in order to analyze the efficiency of the suggested Algorithm, the MOPSO Algorithm was used and the Algorithms were compared with each other based on the performance measures of the algorithms.

  Results

  After applying the numerical example with the approach used, the results of the research indicate the validity of the proposed methodology for the problem under study.

  Conclusion

  Based on the set of solutions obtained from the algorithms used, different combinations of variables (including the number of machines per station, buffer capacity and duration of repairs) can be used to achieve the appropriate level of objectives.

  Keywords: Buffer allocation problem, Redundancy Allocation Problem, simulation, NSGA-II Algorithm
 • Marzieh Shaverdi, Saeed Yaghoubi *, Behzad Soltani Pages 461-486
  Objective

  Technology Development Funds (TDFs) are one of the most important innovations and so financing institutions must prioritize identifying and funding technological projects, due to the limitation of financial resources. The objective of this paper is to present a Multi-Criteria Decision-Making model (MCDM) for evaluation and selection of appropriate projects in TDFs and their resource allocation.

  Methods

  In this paper a combination of qualitative and quantitative methods is used. In the first step, important criteria for evaluating technological projects are identified by reviewing literature, reviewing documents and interviewing experts and by using the factor analysis method, the most important criteria in evaluating knowledge-based projects are determined. Then a multi-criteria decision-making model based on the Best-Worst Method (BWM) is presented considering financial, firm, technology, and market analysis and risk criteria.

  Results

  In this study, the results of the evaluation of 20 knowledge-based projects of the applicant for the interest-free loans and industrial production loans from the Innovation and Prosperity Fund (IPF) are presented. The results of the study indicate that the weight of the evaluation criteria has a significant effect on the results of the evaluation and the approval or rejection of projects.

  Conclusion

  A multi-criteria decision-making model based on the Best-Worst Method is presented in this study, that by using it, technology development funds can carefully evaluate the technological projects and accurately allocate limited national financial resources to the best projects. Knowledge-based companies can also focus their strategies and initiatives on critical and important issues, considering important criteria in the evaluations.

  Keywords: Multi-criteria Decision-making, Best-Worst Method, Technology development, Knowledge-based, Innovation & Prosperity Fund (IPF)
 • Reza Soleymani Damaneh * Pages 487-516
  Objective

  Traditional DEA models cannot determine the source of inefficiency for structures with more than one stage (network structures). Continuous two-stage structures are one of the most applicable and basic network structures, and one of their main challenges is determining the relationship between the total efficiency and the efficiency of the stage and also determining the optimum amount of intermediate variables. The available models in solving the challenges and calculating the efficiency have orib or aren’t applicable for all two-stage structures. The purpose of this study is developing a multi-objective network DEA model that doesn’t have the weaknesses of the previous model.

  Methods

  In this study, it is attempted to develop a multi-objective model with a composition approach that considers the efficiency of the stages simultaneously, and also to interpret the results geometrically and compare it with the available models. The presented model was developed to multi-optimal and VRS conditions.

  Results

  In all the models, efficiencies are between zero to one and a unit is network efficient only and only when it is efficient in both stages.

  Conclusion

  The presented model was used in an applicable example to evaluate the sustainability of 17 supply chains and the results showed that the model does a realistic evaluation in comparison to the traditional models. In the end, the model priority over the literature review models was mentioned with examples.

  Keywords: Network DEA, Performance Evaluation, Two-stage structures, Multi-objective models, Efficiency
 • Maryam Ghandehari, Adel Azar *, Ahmad Reza Yazdanian, Gholamhossein Golarzi Pages 517-542
  Objective

  The selection of an optimal investment portfolio for a long-term period does not seem logical. So the investors should update their investment portfolios over specific time periods if needed. Since the problem dimensions significantly increase after the periods, a definitive solution to the problem is not achievable.

  Methods

  In this regard, the Multistage Approximate Stochastic Dynamic Programming has been used to make the best portfolio over each period by using a stochastic return rate. The Monte Carlo was used for scenario development, and GlueVar was selected as a risk measurement criterion. The approximation technique was used to resolve for large dimensions; however, some optimized solutions may be eliminated so we used the Genetic Algorithm for the rapid search around the optimal solution to obtain a better one, if possible.

  Results

  Top 100 companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2011 and 2017 were investigated. This study investigated and compared the return and risk of investment portfolios based on the proposed method, Genetic Algorithm, and stock portfolio with equal weights. The modeling was done with MATLAB and tests were carried out with SPSS.

  Conclusion

  The results indicated a higher performance of the proposed method in comparison with the other mentioned methods.

  Keywords: Portfolio optimization, Stochastic dynamic programming, GlueVaR risk measurement, Genetic Algorithm, Scenario constructiom
 • Amir Homayon Sarfaraz *, Amir Abbas Shojaie, Mir Davod Abedzadeh Pages 543-560
  Objective

  The SWOT technique has been used to formulate strategies of a raw materials pharmaceutical producer in Iran.

  Methods

  One of the main weaknesses of the SWOT method is that it does not rank the strategies, especially if there is a dependency between the criteria. The study also provides flexibility in the model for contribution of data such as knowledge, experience and human judgment which results in operational strategies and precise responses in the model we applied fuzzy analytical network process (FANP).

  Results

   The priorities of the strategies in this case study are: 1- Adding high-profit margin products, 2- Increasing product efficiency and capacity, 3- Focusing on marketing and allocating a portion of sales percentage- 4- Focusing and investing on exports 5- Improving the R&D process 6- Reducing the cost of sales and ultimately selling price 7- Removing products that have no economic justification.

  Conclusion

  Applying the Analysis Network Process (ANP) causes the assumption of dependency among factors, sub-factors, and options in the Analytical Hierarchy Process, and the application of fuzzy theory eliminates the inaccuracy of the decision makers' inaccurate views.

  Keywords: Strategy, SWOT matrix, Analytic Network Process (ANP), Fuzzy theory, Pharmaceutical raw materials
 • Ahmad Reza Ghasemi *, Asef Karimi Pages 561-574
  Objective

  Performance evaluation (PE) is one of the critical activities in the assessment and improvement of management systems. Performance evaluations are done with different aims and approaches. Self-Assessment (SA) is considered as one of the most important performance evaluation methods. And, learning focus is one of the strengths of SA compared to the other performance evaluation methods. Like the other PE methods, SA has some weaknesses such as human error during performance measurement. Consequently, researches have been trying to identify the human effect on the self-assessment process.

  Methods

  To achieve the mentioned goal, the results of the sustainable excellence (H3SE) model between 121 experts of 42 Petrochemical companies have been analyzed. The role of the intervening variables in performing self-assessment tests (e.g. age, gender, educational degree, and related experience) have been investigated.

  Results

  Result of research reveals that the mentioned variables do not have a significant intervening impact on excellence.

  Conclusion

  Since the present research uses a biographical variable as an intervening variable, it seems that there are unknown variables that weren’t considered. In addition because of the statistical population (Petrochemical Industries) generalizability of research finding to the other research is impossible.

  Keywords: Performance Evaluation, Self-assessment, Petrochemical Industries, Sustainable excellence (H3SE)