اثر محرک های اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و NaCl بر ترکیب های بیوشیمیایی کالوس استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در محیط کشت های جامد و مایع

پیام:
چکیده:
شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.731.97.5.1575.1593 استفاده از محرک ها روشی کارآمد برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی در شرایط برون و درون شیشه ای به شمار می رود. این تحقیق به منظور بررسی اثر شوری صفر و 50 میلی مولار، سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات با غلظت های صفر و 100 میکرومولار در دو محیط کشت جامد و مایع بر صفات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) کالوس گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای انجام شد. این تحقیق با آرایش فاکتوریل دو عاملی بر پایه کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام گردید. محرک های مورد استفاده، محیط کشت و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده داشتند. بیشترین میزان تولید فنل و فلاونوئید، در تیمار اسید سالیسیلیک 100 + شوری 50 و تیمار شوری 50 میلی مولار در محیط کشت جامد دیده شد. تیمارهای شوری 50 میلی مولار، اسید سالیسیلیک 100+ شوری 50 و متیل جاسمونات 100+ شوری 50 در محیط کشت جامد سبب افزایش فعالیت آنزیم PAL نسبت به سایر تیمارها شدند. بین آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، فنل و فلاونوئید همبستگی مثبت دیده شد. تیمار شوری 50 میلی مولار همچنین سبب افزایش اسید آمینه پرولین شد. بنابراین برای بهبود تولید ترکیب های ثانویه ای مانند فنل، فلاونوئید و همچنین فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در استویا، استفاده از تیمار ترکیبی سالیسیلیک اسید (100 میکرومولار) و شوری (50 میکرومولار) در شرایط کشت جامد توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
731 -744
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071551 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!