تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه سیروان با استفاده از شاخص های زیستی هیلسنهوف و شانون

پیام:
چکیده:
در پژوهش حاضر تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی در 3 ایستگاه شامل 1) ایستگاه بالادست، 2) ایستگاه 100 متری و 3) ایستگاه یک کیلومتری بعد از مزارع پرورش ماهی از دی ماه 1394 تا خرداد 1395 بررسی شد. برای بررسی ایستگاه ها از شاخص های هیلسنهوف (HFBI) و تنوع شانون به منظور بررسی وضعیت کیفی رودخانه سیروان استفاده شد. براساس نتایج، در مجموع تعداد 4148 نمونه بزرگ بی مهرگان کفزی جداسازی و شناسایی شد که به 18 خانواده، 13 راسته و 20 جنس تعلق داشتند. ایستگاه ها به لحاظ شاخص های زیستی هیلسنهوف و تنوع شانون تفاوت معنی داری نشان دادند (0/05>p). به طورکلی بیش ترین و کم ترین تراکم به ترتیب در ماه های اسفند و خرداد و تنوع به ترتیب در در ماه های دی و بهمن دیده شد. بیش ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه 1 در بالا دست و کم ترین فراوانی در ایستگاه 2 در 100 متر بعد از مزارع  قرار داشت. به طور میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص شانون وینر به ترتیب در ماه های خرداد و اردیبهشت، بهمن بود. به طور میانگین در طول 6 ماه شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 1/26 به دست آمد. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 2 به دلیل ورود آلودگی متوسط بود. میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص هیلسینهوف به ترتیب در ماه های اردیبهشت و اسفند بود. به طور میانگین در طول 6 ماه شاخص هیلسینهوف 5/94 به دست آمد. به لحاظ وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 3 عالی و در ایستگاه 2 به دلیل ورود آلودگی متوسط بود .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
345 -354
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071837 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!