فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 51
|
 • علی شمس، باقر نظامی بلوچی*، بهزاد رایگانی، بهمن شمس اسفند اباد صفحات 1-12

  زیرگونه به شدت درخطرانقراض یوزپلنگ ‎آسیایی با جمعیتی کم تر از 40 فرد، فقط در زیستگاه های بیابانی فلات مرکزی کشور ایران باقی مانده ‎‎است. زیستگاه ‎های این گونه، که شامل زیستگاه‎ های استان یزد و مناطق هم جوار است، از سال 1380 با بیش ترین کاهش جمعیت رو به رو بوده ‎است. تغییرات اقلیمی و خشکسالی بر حیات ‎وحش و زیستگاه های آن ها اثر مهمی دارد و در نابودی و انقراض آن ها بسیار اثرگذار است. از این رو در این پژوهش، طی یک دوره 14 ساله (1380 تا 1393)، به بررسی تغییرات اقلیمی زیستگاه های یوز در محدوده ‎ای به مساحت 2/9 میلیون هکتار در استان یزد که مهم ترین مناطق انقراض محلی جمعیت یوز در ایران است، پرداخته شد. در این  تحقیق ابتدا با روش بیش ترین بی ‎نظمی، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ انجام شد. سپس با استفاده از روش سری های زمانی سنجنده مودیس تغییرات بیشینه درجه حرارت سطح زمین بررسی و با کمک داده ایستگاه‎ های هواشناسی طی دوره مطالعه تغییرات مجموع بارش سالیانه بررسی گردید. ارزیابی تغییرات بیشینه درجه حرارت زمین در زیستگاه‎ های مطلوب یوزپلنگ نشان می‎دهد که 24 درصد از سطح این منطقه، با افزایش میانگین درجه حرارت طی این دوره مواجه شده است. هم چنین کاهش مجموع بارش سالیانه در قسمتی از مناطق جنوبی منطقه مطالعاتی مشهود است. اما بررسی‎ها برای شناسایی دلایل تغییرات زیستگاه یوزپلنگ آسیایی نشان ‎داد که فاکتورهای تغییرات اقلیمی، شامل تغییرات بیشینه دمای سطح زمین و تغییرات مجموع بارش سالیانه، طی دوره مطالعه معنی ‎دار نیست. از این رو به نظر می رسد بیش ترین دلیل تغییرات در زیستگاه ‎های جنوبی منطقه مطالعاتی از زیستگاه ‎های یوزپلنگ ‎آسیایی طی دوره این پژوهش، عوامل غیراقلیمی است و عوامل انسانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این تغییرات اثر داشته‎اند.

  کلیدواژگان: تغییرات ‎اقلیمی، یوزپلنگ ‎آسیایی، استان یزد، درجه‎ حرارت زمین، بارش ‎سالیانه، عوامل انسانی
 • بابک رسولی*، محمدحسن یوسفی، غلامرضا بهنام، ریحانه هوشمند عباسی، حسین در علی نبی صفحات 13-20
  کاراکال و خدنگ هر دو گونه هایی از گوشت خواران هستند که در نواحی مختلفی از ایران زندگی می کنند. شکل شناسی استخوان های اندام حرکتی سینه ای نقش مهمی در وضعیت ایستایی و حرکتی بدن دارند و در گوشت خواران شکارچی به دلیل عاملیت در گرفتن طعمه اهمیت مضاعفی می یابند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مورفولوژیکی استخوان های کتف، بازو، زند پیشین و زند پسین در این دو گونه می باشد. ثبت این یافته ها به تمایز گونه ای، طب حیونات وحشی و رصد فرآیندهای درمانی و حفظ جمعیت گونه های فوق کمک شایانی می کند. جهت انجام مطالعه حاضر لاشه یک قلاده کاراکال و یک قلاده خدنگ بالغ به سالن تشریح منتقل گردید. پس از انجام مراحل آماده سازی و بررسی های مورفولوژیکی استخوان ها انجام و تصاویر لازم تهیه گردید. وجود زوائد قلابی و فوق قلابی در استخوان کتف هر دو حیوان دیده شد. هم چنین در استخوان بازوی خدنگ وجود دو سوراخ در انتهای پائینی قابل توجه بود. از این مطالعه، می توان این گونه استنتاج کرد که بیش ترین تفاوت ها در استخوان کتف دیده می شود. این استخوان در خدنگ به سگ و در کاراکال بیش تر به گربه اهلی شباهت داشت. در استخوان بازو مهم ترین تفاوت ها در میان گوشت خواران، در ناحیه پائینی استخوان است. هم چنین بیش ترین شباهت های مورفولوژیک، در استخوان های زند پیشین و زند پسین دیده شد.
  کلیدواژگان: کاراکال، خدنگ، استخوان شناسی، اندام حرکتی سینه ای
 • مریم مروتی*، مینا بهنود، فاطمه بهادری امجز، عیسی عارف کیا صفحات 21-28

  امروزه از آن  جایی که رشد جمعیت، باعث تخریب زیستگاه های حیات وحش در سطح وسیع شده است لذا حفظ و گسترش زیستگاه ها نقش به سزایی در حفظ حیات وحش و به تبع آن، تنوع زیستی دارد و با ارزیابی زیستگاه به راحتی می توان به کیفیت زیستگاه رسید. منطقه حفاظت شده سنگ مس، یکی از بهترین و امن ترین زیستگاه های جبیر در استان کرمان است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر برحضور جبیر با استفاده از روش HEP طی سال های 1395 لغایت 1396 برای فصول بهار (دوره بره آوری)، تابستان (دوره گرما و کم آبی) و پاییز (دوره جفت گیری) انجام گرفت. متغیر های عمده ای که برای ارزیابی زیستگاه گونه جبیر مورد استفاده قرارگرفتند عبارتند از: شیب، ارتفاع، گریزگاه، زی توده گیاهی، فاصله تا منبع آب، دره های متوسط پر بوته. ابتدا زیستگاه مد نظر به سه ایستگاه (کوهستان، تپه ماهور و دشت) تقسیم بندی، سپس با استفاده از روشHEP  متغیر های شاخص تعیین و رتبه دهی شدند. نتایج ارزیابی منطقه با استفاده از روش HEP نشان داد، زیستگاه تپه ماهور در فصل بهاره - تابستان با شاخص HSI، 0/89 نسبت به سایر قسمت ها از مطلوبیت بالاتری برخوردار است و از بین متغیرهای مورد استفاده، متغیر زی توده گیاهی در تمامی فصول برای هر دو ایستگاه، از رتبه بالاتری برخوردار بود که این نشان از غنی بودن منطقه برای تغذیه گونه می باشد. از نتایج این مطالعه می توان در اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی جهت افزایش سطح زیستگاه های مطلوب در استان کرمان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ارزیابی زیستگاه، مدل HEP، گونه جبیر، منطقه حفاظت شده سنگ مس
 • نادر پاپی* صفحات 29-34
  این پژوهش با هدف بررسی عملکرد رشد، اندازه های بدن و ابعاد دنبه بره های نر شال حاصل از آمیزش‏ قوچ ها و میش های غیرخویشاوند در منطقه قزوین انجام شد. تعداد 200 راس شیشک ماده 18 ماهه از یک گله 1000 راسی انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 100 راسی تقسیم شدند. گروه اول (شاهد) با قوچ های موجود در همان گله و گروه دوم (آزمایشی) با قوچ هایی از گله دیگر آمیزش داده شدند. پس از زایش، از هرگروه 10 راس بره نر برای اندازه گیری پارامترهای ابعاد بدن و دنبه انتخاب گردید. نتایج نشان داد میانگین محیط گردن (36/6 در مقابل 35/1 سانتی متر)، محیط بالای دنبه (40/4 در مقابل 37/1 سانتی متر) و طول وسط دنبه (15/1 در مقال 14 سانتی متر) در گروه آزمایشی به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد بود. اثر قوچ به ترتیب در گروه شاهد و آزمایشی بر میانگین وزن تولد (4/9 در مقابل 4/8 کیلوگرم)، وزن های دو، چهار، شش و هشت ماهگی (45/1 در مقابل 43/2 کیلوگرم)، اضافه وزن نهایی (40/2 در مقابل 38/4 کیلوگرم)، ارتفاع جدوگاه، طول بدن، دورسینه، عرض کپل، طول مورب، ابعاد دنبه شامل طول در قسمت راست، چپ و شکاف، عرض در قسمت وسط و بالا، محیط در قسمت بالا، وسط و پایین، ضخامت در قسمت بالا، وسط و پایین و وزن دنبه (2/4 در مقابل 2/3 کیلوگرم)، از لحاظ آماری معنی دار نبود. به طور کلی می توان بیان نمود که استفاده از قوچ دیگر گله ها در برنامه جفتگیری، گرچه سبب افزایش ضخامت گردن و برخی صفات دنبه گردید ولی تاثیری بر عملکرد رشد بره های حاصل نداشت.
  کلیدواژگان: گوسفند شال، فنوتیپ قوچ، عملکرد پروار، اندازه دنبه
 • عبدالمهدی کبیری فرد*، محمود دشتی زاده، امیرارسلان کمالی، حسین خاج صفحات 35-44
  این پژوهش به منظور مقایسه ارزش غذایی دو جلبک دریایی استان های بوشهر (سارگاسوم آنگوستیفولیوم) و سیستان و بلوچستان (سیستوسیرا ایندیکا) برای تغذیه نشخوارکنندگان انجام شد. جهت تعیین قابلیت هضم، هر کدام از جلبک ها به نسبت های 10، 15 و 20 درصد با یونجه خشک، مخلوط شده و هر خوراک روی چهار راس گوسفند نر بالغ بومی، با روش جمع آوری مدفوع آزمایش شدند. تیمارهای شش خوراک آزمایشی شامل: سه خوراک حاوی جلبک سارگاسوم و سه خوراک حاوی جلبک سیستوسیرا در قالب طرح کامل تصادفی بود. نتایج ترکیب شیمیایی شامل ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز و انرژی خام به ترتیب برای جلبک سارگاسوم 92/6، 58/6، 4/8، 16/9، 14/6 درصد و 2316/3 کالری بر گرم و برای جلبک سیستوسیرا به ترتیب 93/2، 82، 15/2، 38/1، 27/7 درصد و 3267 کالری بر گرم بود. نتایج نشان داد که درصد مواد مغذی ذکر شده در بالا به جز ماده خشک، در سیستوسیرا نسبت به سارگاسوم افزایش معنی داری داشت. در بین تیمارهای خوراک سارگاسوم و سیستوسیرا، بهترین ضریب قابلیت هضم مواد مغذی را تیمار 20 درصد خوراک سیستوسیرا داشت که برای ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی منهای همی سلولز و انرژی خام به ترتیب، 58/8، 60/8، 64/5، 49/7، 50/8 و 62/1 درصد به دست آمد. به طورکلی، نتایج نشان داد که سیستوسیرا نسبت به سارگاسوم به دلیل داشتن پروتئین خام و انرژی خام بیش تر، خاکستر کم تر و به تبع آن، ماده آلی بیش تر، برای تغذیه دام مناسب تر بوده و مناسب ترین سطح استفاده آن، 20 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش غذایی، تغذیه نشخوارکنندگان، جلبک دریایی، سارگاسوم آنگوستیفولیوم، سیستوسیرا ایندیکا
 • عبدالحمید کریمی*، امیر رضا صفایی، علیرضا آقاشاهی صفحات 45-50
  هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر غنی‏ سازی بقایای ذرت فرآوری شده با اوره و ملاس بر عملکرد رشد بره‏ های نر پرواری ترکی قشقایی بود. ابتدا، بقایای ذرت دانه ای پس از برداشت دانه ذرت به وسیله کمباین، جمع‏ آوری و با اوره و ملاس فرآوری گردید. سپس ترکیبات شیمیایی بقایای ذرت (Zea mays L) دانه ای رقم سینگل کراس 704 فرآوری شده و فرآوری نشده تعیین و قابلیت هضم آن  ها به روش درون تنی (in vivo) به دست  آمد. تیمارهای آزمایشی، در خوراک بره های نر ترکی-قشقایی در سه سطح صفر، 30 و 50 درصد کاه ذرت فرآوری شده و فرآوری نشده جایگزین بخش علوفه ای جیره در قالب طرح کاملا تصادفی در یک دوره پرواربندی استفاده گردید. نتایج نشان داد که قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF= Neutral Detergent Fiber)، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF= Acid Detergent Fiber) بقایای ذرت دانه‏ ای فرآوری شده در یک سطح اوره و دو سطح مختلف ملاس و بقایای ذرت دانه ای فرآوری نشده با یکدیگر تفاوت آماری معنی‏ داری داشتند. به نظر می‏ رسد با توجه به نتایج صفات پرواری و گوارش پذیری، استفاده از بقایای ذرت دانه ای فرآوری شده با 4 درصد اوره به ‏همراه 10 درصد ملاس و به نسبت 50 به50 در تغذیه بره‏ های پرواری در مقایسه با تیمارهای دیگر، افزایش وزن روزانه مناسب ‏تری را به ‏همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: بره‏ های پرواری، بقایای ذرت دانه ای غنی شده، ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم
 • محسن کاظمی*، موسی وطن دوست صفحات 51-62
  از تغییر الگوی تخمیر در شکمبه، می توان در جهت متعادل کردن تولید متان استفاده نمود. اکسید منیزیم علاوه بر تامین بخش اعظمی از منیزیم مورد نیاز دام، از ظرفیت بافری ویژه ای نیز برخوردار است و می تواند الگوی تخمیر در شکمبه را دستخوش تغییراتی نماید. در این پژوهش اثر استفاده از یک اکسیدمنیزیم تجاری به مقدار 1، 2، 3 و 4 درصد یک جیره پرکنسانتره در یک محیط کشت تهیه شده ازمایع شکمبه گوسفند درشرایط in vitro بررسی شد. برخی پارامترهای تخمیری، تجزیه پذیری، تولیدمتان وفراسنجه هایتولید گاز ناشی از انکوباسیون جیره در محیط کشت اندازه گیری شدند. در اثر افزودن اکسیدمنیزیم، pH محیط کشت، افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد ولی اسیدهای چرب فرار کل (TVFA) تغییر نکرد. کم ترین مقدار نیتروژن آمونیاکی (23/26 میلی گرم/دسی لیتر) در سطح 4 درصد اکسیدمنیزیم مشاهده شد. فراسنجه های تولید گاز (گاز 12، 24، 48 و 72 ساعت و نرخ ثابت تولید گاز) و تولید متان در تیمارهای دارای اکسیدمنیزیم،کاهش معنی داری نسبت به تیمارشاهد نشان داد. اگرچه ضریب تفکیک پذیری(PF)و توده میکروبی تولیدی، تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، اما راندمان سنتز توده میکروبی در تیمارهای دارای اکسیدمنیزیم افزایش معنی داری نشان داد. به نظر می رسد که کاربرد اکسیدمنیزیم می تواند الگوی تخمیر شکمبه را از طریق کاهش نرخ متان، افزایش قابلیت هضم ماده آلی و راندمان سنتز توده میکروبی، بهبود بخشد، هرچند که انجام آزمایشات بیش تر درخصوص تعیین اثرات اکسیدمنیزیم بر روی حیوانات زنده نیز در آینده نیاز است.
  کلیدواژگان: اکسید منیزیم، بافر، محیط کشت، تخمیر، تولید متان
 • سید جلال میریان*، احمدرضا محمدی، محمدرضا اسدی، حمیدرضا فردوسی صفحات 63-68
  بیماری ‏هایانگلی دستگاه گوارش دارای اثرات سوء بسیاری مانند کاهش وزن، لاغری، عدم رشد، اسهال، لاغری و عدم بهره وری کافی در اسب بوده و در شرایط آلودگی‏ های شدید کولیک و مرگ را به دنبال دارد. در این تحقیق نمونه مدفوع 294 راس اسب متعلق به 15 باشگاه از مناطق مختلف استان تهران از نظر آلودگی به انگل ‏های کرمی دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مدفوع به روش کلینتون لین مورد آزمایش و از نظر EPG مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص نوع آلودگی براساس مشاهده تخم انگل‏ ها در آزمایش میکروسکوپی مدفوع صورت گرفت. از تعداد 294 نمونه مدفوع جمع‏ آوری شده از باشگاه ‏های سوارکاری، 61 نمونه دارای آلودگی کرمی بودند (20/7%) که از این بین 48 نمونه آلودگی به پاراسکاریس (16/3%) و 13 نمونه آلودگی به استرونگل (4/42%) را نشان دادند و در دو نمونه (0/68%) از چسب ‏های اسکاچ نیز تخم اکسیور مشاهده گردید. میزان تخم کرم درمدفوع اسب ‏ها بین 12-1عدد بود. تخم‏ های مشاهده شده شامل استرونگل ‏ها و پارا آسکاریس بودند. نتایج حاصل از کشت مدفوع این اسب ‏ها نشان داد که لاروهای مرحله سوم به دست آمده از نوع استرونگل کوچک بودند.
  کلیدواژگان: اسب، مدفوع، کرم، پاراسکاریس، استرونگل، اکسیور
 • محسن رجب زاده نسوان*، بهروز دستار، تقی قورچی، امید عشایری زاده، مرتضی خمیری صفحات 69-76
  این آزمایش جهت تعیین ترکیب شیمیایی و ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی انجام شد. مقدار ماده خشک، فیبر، پروتئین خام به ترتیب از 92/96، 35/13، 14/35 در تفاله خام به 91/40، 30/16، 15/54 درصد در تفاله تخمیری تغییر یافت. جمعیت باکتری های اسیدلاکتیک (log10 CFU/g) از 7/53 در تفاله خام به 14/85 در تفاله تخمیری تغییر یافت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل جیره فاقد ازت، جیره حاوی کنجاله سویا، جیره حاوی تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری به صورت جیره های نیمه خالص بر روی جوجه ها انجام شد. نسبت راندمان پروتئین، نسبت ویژه پروتئین، راندمان خوراک و افزایش وزن جوجه ها بررسی شد. نتایج نشان داد نسبت راندمان پروتئین در سنین 14، 17 و کل دوره پرورش برای تفاله تخمیری به ترتیب برابر با 2/96، 2/72 و 2/70 برای تفاله خام به ترتیب برابر با 2/36، 2/03 و 2/24 و برای کنجاله سویا به ترتیب برابر با 3/06، 3/26 و 3/13 بود (0/05>P). ارزش ویژه پروتئین برای تفاله تخمیری به ترتیب برابر با 3/84، 3/76 و 3/82 و برای تفاله خام به ترتیب برابر با 3/47، 2/92 و 3/28 و برای کنجاله سویا به ترتیب برابر با 4/03، 3/99 و 4/02 بود (0/05>P). اگر چه افزایش وزن و راندمان خوراک در جوجه های تغذیه شده با تفاله تخمیری نسبت به کنجاله سویا کم تر بود ولی این مقادیر نسبت به تفاله خام بالاتر بود (0/05>P). بنابراین با توجه به بهبود کیفیت پروتئین تفاله تخمیری می توان از آن در تغذیه جوجه های گوشتی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تخمیر، تفاله گوجه فرنگی، جوجه گوشتی، کیفیت پروتئین
 • فروغ طلازاده*، منصور میاحی، فهیمه سلیمانخانی صفحات 77-84
  عصاره مالت، دارای فعالیت آنتی اکسیدانی در شرایط برون تنی و درون تنی می باشد. به منظور بررسی اثر عصاره مالت جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی، 180 قطعه جوجه یک روزه گوشتی خریداری و به طور تصادفی به 4 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیر گروه 15 قطعه ای تقسیم شدند. جوجه های گروه A، B و C به ترتیب عصاره مالت جو را به میزان 0/2، 0/3 و 0/5 درصد به صورت روزانه در آب آشامیدنی و در کل دوره پرورش به مدت 42 روز دریافت نمودند . جوجه های گروه D به عنوان گروه شاهد، عصاره مالت جو را دریافت نکردند. در 21 روزگی و در  پایان  دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی برای هر گروه محاسبه گردید. به منظور تعیین خصوصیات لاشه، در پایان دوره 2 قطعه از هر تکرار کشتار گردید. این مطالعه نشان داد افزودن عصاره مالت در آب مصرفی بر ضریب تبدیل غذایی، درصد لاشه، چربی احشایی، وزن چینه دان، سنگدان، پانکراس، کبد و قلب در مقایسه با گروه شاهد تاثیری ندشت.
  کلیدواژگان: عصاره مالت، عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، جوجه گوشتی
 • سحر فتاحی، صالح طباطبایی وکیلی*، مرتضی ممویی، علی آقایی صفحات 85-92
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر سطوح صفر، 1000،  2000،  4000 و 8000  واحد بین المللی ویتامین 3 D افزوده شده به هر کیلوگرم جیره پایه بر خصوصیات تولیدی و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی بود. تعداد 320 قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 16 قطعه بلدرچین در هر تکرار (12 قطعه ماده و 4 قطعه نر)، به مدت 42 روز به کار رفت. بعد از 2 هفته تغذیه از جیره های آزمایشی، عملکرد تولیدی پرنده ها برای مدت 6 هفته ثبت شد. در پایان دوره از هر تکرار 5 تخم به  طور تصادفی انتخاب و صفات کیفی تخم بررسی گردید. ضریب تبدیل غذایی، درصد وزن پوسته، عرض تخم و قطر سفیده رقیق تحت تاثیر سطوح ویتامین 3 D قرار گرفتند (0/05>P). هرچند که مقدار این فراسنجه های کیفی تخم در تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری با شاهد نداشتند، اما درصد وزن پوسته و عرض تخم با افزایش سطح ویتامین 3 D از 4000 (به ترتیب 15/90 و 2/67) به 8000 (به ترتیب 14/41 و 2/51) واحد بین المللی، کاهش یافتند (0/05>P). ضریب تبدیل غذایی در تیمار 4000 واحد ویتامین  D3) 3/68) کم  تر از شاهد (4/22) بود (0/05>P). دیگر صفات کیفی تخم و نیز مقدار خوراک مصرفی، تولید و وزن تخم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (0/05<P). نتایج مطالعه حاضر بهبود ضریب تبدیل غذایی و درصد وزن پوسته و عرض تخم را به خصوص در سطح 4000 واحد ویتامین D در کیلوگرم جیره بلدرچین ژاپنی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، صفات تولیدی، ویتامین 3 D
 • هاله رزاقیان*، مجید عسکری حصنی، بهمن شمس اسفند اباد، رضا وفایی شوشتری، حمید ترنج زر صفحات 93-100

  لاک پشت منقارعقابی یکی از گونه های مهم و به شدت درخطر انقراض می باشد. در مطالعه حاضر شرایط اکولوژی و زیست شناسی تولیدمثل این گونه در جزیره ام الگرم واقع در منطقه حفاظت شده مند در سال 1396 بررسی شد. طی مراحل پایش 110 نمونه لاک پشت زیست سنجی گردید که 41 لاک پشت لانه گزینی موفق داشتند. براساس نتایج به دست آمده میانگین طول، عرض و عمق لانه به ترتیب 16/56±110/76 ، 11/90±99/45 و 8/5±55/3 ثبت گردیدند. میانگین طول و عرض منحنی کاراپاس مولدین به ترتیب 3/75±70/25 و 3/08±64/72 سانتی متر، میانگین تعداد کل تخم های تولید شده 11/5±108 بود و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم طبیعی به ترتیب 3/9±74 عدد، 2/1±37/9 میلی متر و 3/82±28/85 گرم و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم غیرطبیعی به ترتیب 6/25±26/9 عدد، 2/1±20/6 میلی متر و 3/85±11/1 گرم اندازه گیری شد. میانگین طول و عرض مستقیم و وزن نوزادان به ترتیب 1/97±38/1 و 1/45±29/95 سانتی متر 0/97±12/4 گرم ثبت شد. دوره انکوباسیون، درصد تفریخ تخم ها و میانگین تعداد تخم های دارای جنین مرده به ترتیب 14/9±62/5 روز، 14/9±52/45 درصد 6/4±19/4 به دست آمد. نتایج نشان داد که لاک پشت  های جزیره ام الگرم در برخی از صفات تولیدمثلی مشابه سایرمناطق خلیج فارس هستند اما نسبت به سایر نقاط دنیا اندازه کوچک تر دارند. میانگین تعداد تخم تولید شده در این جزیره بالاتر از سایر نقاط خلیج فارس و نزدیک به میانگین جهانی بود.

  کلیدواژگان: لاک پشت های منقار عقابی، حفاظت، صفات تولیدمثلی، ام الگرم
 • ناصر سنچولی* صفحات 101-104
  ارزیابی زیستگاه مناسب برای پراکنش جانوران یکی از راه های دستیابی به اهداف حفاظت از تنوع زیستی می باشد. در مطالعه حاضر، مطلوبیت زیستگاه سوسمار سه خط مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل حداکثر بی نظمی (Maximum Entropy)، نواحی شمال غرب و غرب ایران به عنوان مناطق مساعد برای حضور گونه پیش بینی شده است. هم چنین نقاطی از حضور گونه در استان های البرز، آذربایجان شرقی، مرکزی و اصفهان ارائه شده بود در مطالعه حاضر خارج از محدوده مساعد حضور قرار گرفته اند. میزان بارندگی در سردترین فصل سال با نقش بیش از 40% در پیش بینی مطلوبیت زیستگاه، به عنوان مهم ترین عامل در حضور لاسرتای سه خط شناخته می شود. عدم پیش بینی نواحی فلات مرکزی و استان آذربایجان شرقی برای حضور این گونه را می توان با کاهش میزان بارندگی زمستانه در سال های اخیر دانست، هم چنین از بین رفتن زیستگاه و باغات در دره ها که مناسب ترین زیستگاه را برای آن شامل می شد، از عوامل کاهش اندازه جمعیت آن به شمار می روند. با بررسی عوامل تاثیرگذار بر پراکنش گونه و یافتن نواحی جدید مساعد حضور گونه می توان از خطر انقراض آن در محیط جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: Lacerta media، Lacertidae، بارندگی زمستانه، تخریب زیستگاه، دخالت انسانی
 • امین فروتن، حاجی قلی کمی*، علی اکبر باقریان یزدی صفحات 105-114
  سوسماران در چرخه های زیستی نقش مهمی دارند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیز با انسان در ارتباط اند. شناسایی فون هر منطقه از ضروری ترین و مهم ترین تحقیقات زیستی و پایه ای در آن منطقه می باشد. استان گلستان به دلیل جایگاه جغرافیایی ویژه که دارد، دارای آب و هوای گوناگونی است. در این تحقیق تعداد 26 نمونه گکوی سنگی تیغه دار از خرداد 1394 لغایت شهریور 1397 از ایستگاه های مختلف استان گلستان با دست و تور جمع آوری گردید. پس از تهیه عکس، نمونه ها در الکل 75% تثبیت و با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. 14 صفت مورفومتریک و 13 صفت مریستیک کلیه نمونه ها به دست آمد. جنسیت نمونه های بالغ با مشاهده منافذ پیش مخرجی در نرها و عدم وجود آن در ماده ها و در نهایت با تشریح مختصر نمونه ها و بررسی غدد تناسلی تعیین گردید. داده ها با استفاده از تحلیل توصیفی  SPSS (ویرایش 22)، آنالیزهای T-test، کروسکال والیس (Kruskal Wallis Test) و PCA استفاده شد. بر مبنای آمار توصیفی در میانگین صفات در بین نمونه های نر و ماده، تفاوت هایی با اختلاف اندک مشاهده گردید. بر مبنای آنالیز T-testو آزمون کروسکال والیس در صفات مورفومتریک تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در صفت مریستیک (منافذ پیش مخرجی) تفاوت معنی دار مشاهده گردید که نشان دهنده دوشکلی جنسی در این گونه می باشد. هم چنین با استفاده از آنالیز PCA مشخص شد که تمایز مشخصی بین جنس نر و ماده براساس صفات مورفومتریک و مریستیک وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مورفومتریک، مریستیک، گکوی سنگی تیغه دار، دوشکلی جنسی، گلستان
 • محمدرضا زاهدی علی سالارپوری حجت الله فروغی فرد کیومرث روحانی قادیکلایی مریم معزی عیسی عبدالعلیان صفحات 115-126

  این مطالعه باهدف شناسایی و تعیین تنوع گونه‌ای ماهیان خور آذینی سیریک در شرق استان هرمزگان به مدت یک سال در سال 1395 انجام شد. نمونه‌ برداری از ماهیان توسط تور ترال قایقی و به‌ صورت فصلی انجام شد. در این بررسی 41 گونه متعلق به 30 جنس و 26 خانواده شناسایی گردید. بیش ترین فراوانی فصلی گونه‌ ها در بهار به Thryssa vitrirostris 45/8%، تابستان leiognathus fasciatus 36/3%، پاییز Gerres filamentosus 20/8% و زمستان leiognathus fasciatus 13/2% تعلق داشت. فراوانی ماهیان در فصل بهار اختلاف معنی‌ داری با سایر فصول داشت (0/05>p). در فصل بهار بیش ترین فراوانی مربوط به گونه‌ های پلانکتون خوار بود و در سایر فصول ماهیان با رژیم غذایی گوشت‌ خواری ریز و شکارچی فراوان‌ تر بودند. در تمامی فصول نمونه‌ برداری خانواده‌ های Leiognathidae، Platycephalidae، Gerreidae، Sillaginidae و Haemulidae مشاهده شدند. بیش ترین و کم ترین میزان شاخص تنوع گونه‌ ای شانون (Shannon-Wiener index) در فصول زمستان (1/33) و بهار (0/86) مشاهده شد. هم چنین بیش ترین میزان شاخص غنای گونه‌ ای(Margalev Richness Index)  متعلق به فصول زمستان (4/5) و بهار (2/64) بود و بیش ترین و کم ترین میزان شاخص یکنواختی (Evenness index) نیز به فصول زمستان (0/42) و بهار (0/31) تعلق داشت.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، فراوانی، ماهیان، جنگل های مانگرو، خور، سیریک
 • علی نقی سرپناه* صفحات 127-134
  ماهیان استخوانی دریای خزر از جمله مهم ترین و با ارزش ترین ماهیان این دریا می باشند، که متاسفانه ذخایر آن در سال های اخیر به دلایل متعدد رو به کاهش نهاده است. تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر استرس نگه داری بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیک موثر در تولیدمثل ماهیان مولد سفید دریای خزر انجام شد. ماهیان برای تطابق با شرایط جدید به مدت 3 روز دوره سازگاری را طی کردند و سپس به طور تصادفی و به تعداد مساوی (10 عدد در هر مخزن) در 3 مخزن فایبرگلاس (گروه شاهد، تیمار اول، تیمار دوم) توزیع و به مدت 10 روز در شرایط اسارت نگه داری شدند. بعد  از 10 روز نگه داری، به ماهیان تیماراول و دوم هورمون محرک رسیدگی جنسی (Ovaprim) تزریق شد. از نمونه ها طی  3 مرحله، نمونه خون گرفته شد. نتایج نشان داد، میزان هورمون 17بتااسترادیول پلاسما، بعد از 10 روز نگه داری و بعد از رسیدگی جنسی در تمام گروه های آزمایشی نسبت به قبل از شروع آزمایش کاهش یافت که این کاهش بعد از رسیدگی جنسی، نسبت به قبل از شروع  آزمایش معنی دار  بود (0/05>P). میزان تستوسترون پلاسما، درهمه گروه های آزمایشی کاهش معنی داری  داشت (0/05>P). تغییرات سطح هورمون پروژسترون در تمامی گروه های آزمایشی معنی دار نبود (0/05<P). براساس نتایج این تحقیق، می توان بیان نمود که استرس نگه داری در شرایط اسارت در مولدین ماده بر روی شاخص های فیزیولوژیک مورد بررسی، تاثیر گذار بوده است. کاهش نسبی مقادیر پارامترهای بررسی شده موجود در پلاسمای خون این ماهیان، نظیر هورمون های جنسی پلاسما (17 بتا استرادیول، تستوسترون و پروژسترون) که در برخی موارد قابل ملاحظه و معنی دار بود، نشان دهنده این اثرات است.
  کلیدواژگان: شرایط اسارت، هورمون های جنسی پلاسما، کورتیزول، تولیدمثل، Rutilus frisii kutum
 • رضا چنگیزی*، حامد منوچهری، سید مهدی حسینی فرد، زهرا غیاثوند صفحات 135-140
  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت سین بیوتیک بایومین ایمبو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی در بچه ماهیان سیکلید گرین ترور Andinoacara rivulatus به مدت 60 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 0/5، 1 و 1/5 گرم سین بیوتیک به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون آکواریوم های 200 لیتری که با 170 لیتر آب پر شده بود انجام گرفت. تعداد 10 عدد بچه ماهی هم وزن در هر مخزن ذخیره سازی و تا حد سیری تغذیه شدند. بر اساس نتایج میزان افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و نسبت کارائی پروتئین تغذیه شده با سطح 1/5 گرم در کیلوگرم سین بیوتیک از پیشرفت معنی داری نسبت به سایر  تیمارها برخوردار بود (0/05>P). هم چنین میزان فاکتور وضعیت افزایش معنی داری را در تیمار 0/5 گرم در کیلوگرم سین بیوتیک از خود نشان داد (0/05>P). از نظر بازماندگی، هیچ تلفاتی در بین تیمار ها مشاهده نگردید. با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان چنین استنباط نمود که افزودن سین بیوتیک به جیره غذایی به خصوص در سطح 1/5 گرم در کیلوگرم می تواند در برخی از فاکتور های رشد و تغذیه بچه ماهیان سیکلید گرین ترور موثر واقع شود و به عنوان یک مکمل مناسب برای جیره غذایی این گونه مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سین بیوتیک بایومین ایمبو، رشد، بازماندگی، سیکلید ترور سبز Andinoacara rivulatus
 • حمید رمضانی*، محمد بینایی، حسن فضلی صفحات 141-146
  مطالعه تاثیر استفاده از گیاهان دارویی در جیره بر روی شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی  قزل آلای رنگین کمان پرورشی در مرحله پرواری در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال های 97-96 انجام شد. تعداد 180 عدد قزل آلای رنگین کمان پرورشی با میانگین وزنی  2/1±28/7 گرم در 9 عدد مخزن فایبرگلاس (به حجم 150 لیتر و با حجم آبگیری 100 لیتر) تقسیم گردیده و به مدت 7 هفته با سه جیره غذای حاوی صفر (شاهد)، 2 و 4 درصد  مخلوط گیاهان دارویی (مخلوطی مساوی از شش گیاه دارویی ازجمله شیرین بیان، یونجه، گل همیشه بهار، سنجد، آویشن و سیر) تغذیه شدند. میانگین بازماندگی در پایان آزمایش 100 درصد بوده است. در انتهای دوره از ماهیان خونگیری شد و شاخص های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی تیمارها مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که در تعداد گلبول های قرمز، هماتوکریت و IGM ماهیان تغذیه شده با مخلوط گیاهان دارویی در غلظت 4% تفاوت معنی داری با شاهد وجود دارد. نتایج حاصله مبین آن است که مخلوط گیاهان دارویی، دارای اثرات تقویت کننده سیستم ایمنی غیراختصاصی در ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. بنابراین استفاده از این مخلوط گیاهان دارویی در سطح 4% به عنوان محرک ایمنی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان، توصیه می شود (0/01>p).
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، گیاه دارویی، شاخص خونی، بیوشیمیایی و ایمنی
 • سمیرا صدیقی، میر مسعود سجادی*، سید حسین حسینی فر صفحات 147-154
  در تحقیق حاضر تاثیر اسید مالیک جیره بر رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور 120 عدد ماهی طلایی با میانگین وزن 0/09±14/62 (میانگین ± خطای استاندارد) گرم در 4 تیمار و 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل غلظت های مختلفی از اسید مالیک با مقادیر صفر (شاهد)، 2/5، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا بود. غذادهی ماهی ها روزانه 3 بار در حد سیری و به مدت 8 هفته صورت گرفت. زیست سنجی ماهی ها هر دو هفته یک بار انجام شد و در پایان دوره آزمایش از هر تکرار 3 ماهی جهت بررسی های هیستومورفولوژیکی بافت روده نمونه گیری شد. در نهایت از لحاظ وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (0/05<P). با بررسی بافت روده نیز تفاوت معنی دار آماری در طول پرزها، قطر بافت پوششی و هم چنین تعداد سلول های جامی شکل روده مشاهده نشد (0/05<P). نتایج پژوهش کنونی نشان داد که استفاده از اسید مالیک تاثیری بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی روده ماهی طلایی ندارد.
  کلیدواژگان: اسیدآلی، رشد، هیستومورفولوژی، کپور ماهیان
 • وحید عباسی*، سیدعباس حسینی، رسول قربانی، حسن صالحی، حسین عبدالحی صفحات 155-162
  تیلاپیا به علت رشد سریع و پرورش ساده و ارزان مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و از گونه های به شدت مهاجمی هستند که معرفی آن به اکوسیستم های طبیعی در کشورهایی که خاستگاه این ماهی نیستند، می تواند به بحرانی جدی برای تنوع زیستی آن کشورها تبدیل شود. هدف این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی استان گلستان و مقایسه شرایط موجود با نیازهای گونه تیلاپیای نیل و بررسی احتمال پراکنش این گونه در استان گلستان با استفاده از مدل پیش بینی پراکنش GARP و مشخص نمودن احتمال حضور این گونه در هر قسمت استان و بررسی راهکارهای مقابله با پراکنش ناخواسته این گونه در استان گلستان می باشد. در این بررسی داده هایی که برای پیش بینی پراکنش تیلاپیا درنظر گرفته شد، به عنوان مهم ترین داده های اقلیم شناسی در پراکنش گونه های آب شیرین استفاده می شوند مانند دمای متوسط سالیانه، متوسط دما در گرم ترین ماه سال، متوسط دما در سردترین ماه سال، بارش ماهیانه، بارش سالیانه، متوسط طول روز و میزان رطوبت هوا. هم چنین از روش جک نایف جهت برآورد اهمیت هریک از داده های مذکور استفاده شده است. پیش بینی پراکنش تیلاپیا در استان گلستان در محیط GIS صورت گرفت. بر این اساس مناسب ترین زیستگاه های گونه تیلاپیای نیل در محدوده شهرستان های گنبدکاووس، آق قلا و گمیشان قرار دارند که دقیقا تالاب ها و سدهای مهم استان در همین محدوده واقع شده اند و هم چنین براساس آمار موجود این سه شهرستان در حال حاضر مهم ترین مناطق تولید آبزیان استان گلستان می باشند.
  کلیدواژگان: تیلاپیای نیل، گونه مهاجم، پیش بینی پراکنش، مدل بوم شناختی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی*، علیرضا ولی پور، سید محمدرضا فاطمی، احسان رمضانی فرد صفحات 163-172
  ماهی شاه کولی با نام علمی Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) متعلق به خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر است. بررسی زمان شروع غذادهی، یکی از موارد قابل توجه درخصوص رشد لارو می باشد. در واقع، مشخص کردن روز باز شدن دهان ماهی و روز شروع تغذیه فعال و غذای مصنوعی (پلت) بر رشد ماهی موثر است مخصوصا این که ماهی شاه کولی بیش تر از منابع پروتئینی تغذیه می کند و این سرعت هضم و جذب مواد غذایی را افزایش می دهد. ماهی شاه کولی از روز پنجم بعد از تفریخ دهانش باز شد و به شکل یک شکاف دیده می شد. به منظور بررسی ویژگی های ریخت شناسی لاروها و بچه ماهی ها 10 عدد نمونه درنظر گرفته شد. طول لارو در این روز 2/2±4/6 میلی متر و وزن 0/010 گرم است و در این روز لارو می تواند از غذای محیطی داخل آب استفاده کند اما با توجه به این که سایز دهان این ماهی در روز هشتم به اندازه مناسبی می رسد و این اندازه 84 میکرومتر است (طول 4/4±5/5 میلی متر و وزن 0/013 گرم). این روز به عنوان شروع تغذیه پلت محاسبه شد که می توان علاوه بر غذای محیطی از غذای پلت (دستی) نیز برای لارو استفاده کرد. هدف از انجام این تحقیق تعیین زمان مناسب شروع غذادهی به ماهی می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی شاه کولی، مورفولوژی، رشد، تغذیه
 • عاطفه رستم زاده، حمید علاف نویریان*، میر مسعود سجادی، سید حسین حسینی فر صفحات 173-180
  در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور 120 قطعه ماهی طلایی با وزن متوسط 1/29±14/24 گرم در 4 تیمار و 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارها شامل غلظت های متفاوتی از نمک استات سدیم با مقادیر صفر (شاهد)، 2/5، 5 و 10 گرم به ازای هر کیلوگرم غذا بود. ماهی ها روزانه 3 بار در حد سیری و به مدت 75 روز غذادهی شدند. هر دو هفته یک بار زیست سنجی انجام شد و در پایان دوره آزمایش در هر تیمار از 6 ماهی جهت سنجش فعالیت آنزیم های پروتئاز و لیپاز نمونه برداری شد. نتایج به دست آمده نشان داد ماهیان تغذیه شده با 5 گرم نمک استات سدیم در هرکیلوگرم غذا، دارای بیش ترین وزن نهایی بودند، به طوری که اختلاف معنی دار آماری بین این تیمار در مقایسه با سایر تیمار ها وجود داشت (0/05>P) اما تفاوت معنی دار آماری در دیگر شاخص های رشد اندازه گیری شده بین تیمار شاهد و تیمار های تغذیه شده با نمک استات سدیم مشاهده نشد (0/05<P). از لحاظ میزان فعالیت آنزیم های لیپاز و پروتئاز نیز بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (0/05<P). نتایج آزمایش کنونی نشان داد که استفاده از 5 گرم برکیلوگرم نمک استات سدیم در جیره غذایی ماهی طلایی می تواند باعث افزایش رشد این ماهی شده ولی تاثیری بر فعالیت آنزیم های گوارشی روده ندارد.
  کلیدواژگان: نمک های ارگانیک، آنزیم گوارشی، شاخص های رشد، ماهی طلایی (Carassius auratus)
 • بهزاد رهنما، احسان کامرانی*، اصغر عبدلی، ابوالفضل ناجی، هادی رییسی صفحات 181-190
  در این مطالعه خصوصیات زیستی و پویایی جمعیت ماهی کلمه  Yakovlev,1870) Rutilus rutilus caspicus) در آب های ساحلی استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. در طول نمونه برداری، تعداد 384 عدد نمونه ماهی از فروردین 1394 تا اسفند 1395 به وسیله تورهای پره ساحلی و تور گوشگیر صید و جمع آوری گردید. کوچک ترین و بزرگ ترین طول کل ماهیان صید شده به ترتیب 14 و 26 سانتی متر و هم چنین حداقل و حداکثر وزن آن ها به ترتیب 28 و 246 گرم بود. مقدار شاخص b (رابطه طول _ وزن) برای دو جنس نر و ماده به ترتیب برابر با 3/012 و 3/205 برآورد شد. برای به دست آوردن پارامترهای رشد از تعیین سن فلس و توزیع فراوانی طولی استفاده شد. معادله فون برتالانفی براساس توزیع فراوانی طولی برای جنس نر و جنس ماده به دست آمد. میزان وزن بی نهایت ∞W نزدیک به 216/466 گرم در جنس نر و 259/ 77 گرم در جنس ماده برآورد شد. میزان مرگ طبیعی و صیادی در دو جنس نر و ماده به ترتیب 1/13، 0/401 و 0/84، 0/673 در سال محاسبه گردید. هم چنین ضریب بهره برداری 0/26 و 0/43 در جنس نر و ماده به دست آمد. شاخص کارآیی رشد (فای پریم مونرو) به ترتیب برای جنس نر و ماده، 2/57=׳Φ و 2/48=׳Φ می باشد. گروه های سنی شامل یک تا چهار سال بوده که بیش ترین فروانی متعلق  به گروه های 1+ تا 2+ تعیین شد.
  کلیدواژگان: استان گلستان، دریای خزر، ماهی کلمه، مرگ و میر
 • سهیل لامعلی حسن کیاده، مهدی محمدعلیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی* صفحات 191-198
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیر غلظت های مختلف اسیدفولیک و ریبوفلاوین بر برخی از شاخص های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان طراحی و اجرا گردیده است. بدین منظور تعداد 891 قطعه بچه ماهی با متوسط وزن 0/2± 6/5 گرم به طور تصادفی در 27 مخزن فایبرگلاس در قالب 9 تیمار (33 قطعه ماهی در هر مخزن) توزیع شدند. بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان با جیره معمولی  و جیره حاوی سطوح مختلفی از اسیدفولیک (صفر، 6 و 10 میلی گرم) و ریبوفلاوین (صفر، 20 و 30 میلی گرم) مورد تغذیه قرار گرفتند. در پایان دوره 60 روزه پرورش، 30 عدد ماهی از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب و پس از اندازه گیری فاکتورهای رشد، خونگیری از آن ها انجام شد. نتایج نشان دادند بیش ترین میانیگن افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب رشد روزانه، سلول های سفید خون، سلول های قرمز خون، هموگلوبین و هماتوکریت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 20 میلی گرم ریبوفلاوین و 10 میلی گرم اسیدفولیک مشاهده شد که اختلاف معنی داری را با گروه شاهد و سایر تیمارها نشان داد (0/05>P). از نظر میزان بازماندگی اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. براساس نتایج به دست آمده بهترین فرمول پیشنهادی برای تغذیه ماهیان قزل آلای رنگین کمان انگشت قد، ترکیبی از 20 میلی گرم ریبوفلاوین و 10 میلی گرم اسیدفولیک در هر کیلوگرم از غذای خشک است که با توجه به مقدار مصرف اندک ویتامین ها استفاده از این فرمول در مزارع پرورش ماهیان سردآبی مقرون به صرفه بوده و دارای توجیه اقتصادی می باشد.
  کلیدواژگان: اسیدفولیک، ریبوفلاوین، رشد، شاخص های خونی و ایمنی، قزل آلای رنگین کمان
 • مجید عسکری حصنی*، سیدعلی اکبر هدایتی، امیر قادرمزی، مجتبی پولادی، سمیه زنگی آبادی، نبات نقشبندی صفحات 199-204
  فیتوپلانکتون ها و جلبک ها در محیط های آبی به عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی و تولیدکننده غذا برای سایر موجودات محسوب می شوند. این موجودات در فرآیند فتوسنتز، مواد مغذی (N و P) مورد نیاز خود را از محیط آبی دریافت می کنند. در این مطالعه میزان پالایش پساب دفعی ماهی در آب توسط ریزجلبک  Chlorella vulgaris در یک دوره 18 روزه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر در سیستم آزمایشگاهی و بر روی پساب خروجی مزارع پرورش ماهی انجام گرفت. بدین منظور یک راکتور نیمه صنعتی با حجم 5 لیتر طراحی شد که مجهز به یک تیغه هم زن، صفحه متخلخل و یک کمپرسور می باشد. استوک جلبک مورد نیاز در محیط آزمایشگاهی کشت گردید و به تراکم مورد نظر رسید. سپس به محفظه بیوراکتور که حاوی پساب ماهی بود تزریق شد. نتایج میانگین نیترات، نیتریت،فسفات، آمونیوم، TDS، TSS و BOD به ترتیب برابر با 1/94، 2/22، 0/39، 4/11، 2/02، 1/94، 2/39 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. هم چنین مقادیر PH وهدایت الکتریکی برابر با 7/52 و 1315 میکروموس بر سانتی متر ثبت شد. بدین ترتیب می توان گفت فیلم جلبکی به صورت کارآمدی در فضای راکتور قادر به کاهش بار آلاینده بوده است، به نحوی که در این پژوهش روند کاهشی آن در طول دوره مواجهه افزایش داشته است. از سوی دیگر در انتهای دوره مواجهه تمام پارامترها به جز فسفات تقریبا به نصف کاهش یافته است. این نتیجه بیانگر آن است که راکتور جلبکی می تواند به طور موثری بار آلی پساب مزارع ماهی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: راکتور جلبکی، مزارع ماهی، پساب، Chlorella Vulgaris
 • امین فرحی، محمد سوداگر*، سیامک یوسفی سیاه کلرودی، محمد مازندرانی، شهرام دادگر، سید مهدی اجاق صفحات 205-212
  به منظور تعیین ارزش غذایی ماهی گورامی عظیم الجثه به عنوان یک گونه خوراکی جدید و مقایسه آن با کپورمعمولی به عنوان یک گونه رایج پرورشی، بچه ماهیان گورامی عظیم الجثه و کپورمعمولی در دامنه وزنی یکسان (به ترتیب 0/27±5 و 0/17±5/02 گرم) خریداری و به استخرهای بتونی معرفی و در شرایط کشت تک گونه ای شامل 2 تیمار آزمایشی هریک با 3 تکرار با جیره تجاری ماهی کپورمعمولی به مدت یک سال پرورش یافتند. در پایان آزمایش، پروتئین خام و رطوبت لاشه در ماهی کپورمعمولی و خاکستر و چربی خام در ماهی گورامی عظیم الجثه به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>P). مجموع اسیدهای چرب امگا 6 در ماهی کپورمعمولی به صورت معنی داری (0/05>P) بیش تر از ماهی گورامی عظیم الجثه مشاهده شد. مجموع اسیدهای چرب امگا 3، سطوح اسیدهای چرب غیراشباع بلندزنجیره و میزان EPA و DHA در دو گونه مورد سنجش فاقد اختلاف معنی دار بود (0/05<P). نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 در ماهی گورامی عظیم الجثه در مقایسه با ماهی کپورمعمولی به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>P). در مقابل نسبت اسیدهای چرب چندغیراشباع به اشباع ماهی کپورمعمولی در مقایسه با ماهی گورامی عظیم الجثه دارایسطوح مطلوب تری بوده که اختلاف مذکور به لحاظ آماری معنی دار بود (0/05>P). در مجموع، با توجه به محتوای EPA و DHA در دو گونه مورد سنجش و نیز ارتقای نسبت امگا 3 به امگا 6 در ماهی گورامی عظیم الجثه، محتملا می توان به لحاظ ویژگی های کیفی و ارزش غذایی ماهی گورامی عظیم الجثه را در زمره ماهیان پرورشی ارزشمند قلمداد نمود.
  کلیدواژگان: ماهی گورامی عظیم الجثه، ماهی کپور معمولی، کیفیت فیله، پروفیل اسیدهای چرب
 • سعیده مرادی نژاد، سیدجواد ابوالقاسمی*، علی اصغر خانی پور صفحات 213-220
  پودر تهیه شده از سوریمی، به طور معمول به صورت خشک آماده شده و به عنوان یک ماده خام برای تهیه محصولات فرآوری شده دریایی کاربرد دارد. هدف از این مطالعه، تولید و مقایسه ارزش غذایی و زمان ماندگاری پودر تهیه شده از سوریمی خام به دست آمده از کپور نقره ای بود که در دو تیمار تحت شرایط خلا با دمای 0/5±60 درجه سانتی گراد به مدت 5 ساعت و تیمار هوای داغ (آون) با دمای 0/5±70 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک شدند. پودر سوریمی در بسته بندی های معمولی به مدت 60 روز در دمای محیط نگه داری شدند. نمونه برداری و آزمایشات ارزش غذایی (شامل اندازه گیری پروتیین، چربی، رطوبت، TBA و TVB-N) در 3 تکرار با فواصل 20 روز انجام پذیرفت. آنالیز آماری SPSS از نتایج نشان داد که تیمار خشک شده با خلا، حداکثرحاوی 86/33 درصد پروتیین بوده که این میزان بیش از تیمار خشک شده با آون (77/76 درصد) بود (0/05>p) ارزیابی TVB-N در طول دوره نگه داری بیانگر آن بود که تیمار 1 آون پس از 20 روز (0/98±20/3 میلی گرم/100 گرم) و تیمار خلا پس از 40 روز (0/84±20/4 میلی گرم/100 گرم) از حد استاندارد (19/6 میلی گرم/100 گرم) عبور کردند. نتایج نشان داد که پودر سوریمی تهیه شده به کمک خلا نسبت به روش آون از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و دارای زمان ماندگاری بالاتر (تا 40 روز) در دمای محیط می باشد.
  کلیدواژگان: پودر سوریمی، خشک کردن، روش خلاء، روش آون، کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)
 • نیلوفر محمدجعفری*، محمدرضا ایمانپور صفحات 221-226
  تخم های بسیاری از ماهیان آب شیرین بعد از فعال سازی و تماس با آب حالت چسبنده پیدا می کنند که علت آن وجود مولکول های گلیکوپروتئینی در بخش خارجی آن هاست. چسبندگی تخم ها تحت شرایط تفریخ گاهی مطلوب نبوده و انباشتگی تخم های متصل به هم منجربه تلفات دراثر آنوکسی و رشد قارچ ها می شود. بنابراین یکی از مراحل تکثیرمصنوعی این قبیل ماهیان ازجمله کپورمعمولی (Cyprinus carpio)رفع چسبندگی تخم ها پیش از انکوباسیون می باشد. در این تحقیق به منظور رفع چسبندگی تخم های لقاح یافته ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) از سه ماده آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک و سدیم کلراید استفاده شد و نتایج مربوط به درصد لقاح و نرخ تفریخ با روش متدوال کارگاه (شست و شوی تخم ها با محلول کاربامید) مقایسه شد. 9غلظت از سدیم کلراید 25، 50، 100، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 10000 میلی گرم در لیتر در سه زمان 15، 30 و 60 دقیقه به کار گرفته شد. 3 غلظت از اسیدتانیک 500، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر در سه زمان 0/5، 2 و 5 دقیقه به کار گرفته شد. هر سه غلظت در سه تکرار انجام شد. 20 دقیقه پس از فعال سازی 50 میلی لیتر آنزیم با غلظت 2 میلی لیتر بر لیتر اضافه شده و در زمان های 45، 60، 75 و 90 ثانیه در معرض قرار گرفتند. در نهایت 4 بار با آب هچری شست شو داده شده و به انکوباسیون انتقال داده شدند. نتایج در مورد رفع چسبندگی تخم ها به وسیله تیمار اسیدتانیک نشان داد که بهترین درصد لقاح (99/57) و نرخ تفریخ (99/46) مربوط به غلظت 500 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 0/5 دقیقه بود. در مورد رفع چسبندگی تخم ها به وسیله تیمار سدیم کلراید نشان داد که بهترین درصد لقاح (87/1) و نرخ تفریخ (86/28) مرتبط به غلظت 1000 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 30 دقیقه بود. بیش ترین درصد لقاح (97/52) و تفریخ (96/72) با آنزیم آلکالاز مربوط به تیمار با غلظت 50 میلی گرم در لیتر در مدت زمان 45 ثانیه بود که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشتند (0/05>P).
  کلیدواژگان: کپورمعمولی، رفع چسبندگی، آنزیم آلکالاز، اسیدتانیک، سدیم کلراید
 • مصطفی بیگی*، عبدالمجید حاجی مرادلو، حسین حسینی فر، علی جافرنوده صفحات 227-230
  استفاده از مواد طبیعی و گیاهی به عنوان افزودنی در جیره غذایی ماهی منجر به افزایش سلامت میزبان می شود. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات افزودن ملاس چغندر قند به جیره غذایی ماهی کپور جهت بررسی برخی شاخص های خونی انجام شد. در این آزمایش از 360 قطعه ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی 2/5±22 استفاده شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یک دوره به مدت 8 هفته غذادهی انجام شد. آزمایش در قالب 4 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار شامل: جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار 3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) انجام شد. ماهی ها روزانه به میزان 3 درصد وزن بدن و دو بار در روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپورمعمولی شرکت فرادانه بدون ملاس بود. نتایج نشان داد که مقادیر گلبول قرمز در تیمار 2% ملاس افزایش معنی داری داشته است. هم چنین بیش ترین میزان هموگلوبین در تیمار 2% ملاس دیده شد (0/05>P). هم  چنین مقدار MCHC نیز در تیمار 2% ملاس افزایش پیدا کرد. بعد از شمارش افتراقی گلبول های سفید اختلاف معنی داری در بین تیمارها مشاهده نشد. به طورکلی جیره غذایی حاوی ملاس برشاخص های خونی ماهی کپورمعمولی تاثیرگذار بود و باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و افزایش هموگلوبین در تیمار 2% ملاس شد.
  کلیدواژگان: ملاس چغندر، شاخص های خونی، کپور معمولی (Cyprinus carpio)
 • سید محمد شفیع زاده، حسین خارا*، علیرضا شناور ماسوله صفحات 231-238
  این تحقیق به منظور بررسی کارایی نانوسیل با مالاشیت گرین جهت کنترلآلودگی های قارچی تخم تاس ماهی ایرانی و ازون برون ارزیابی شد. تیمارنانوسیل با غلظت های 40،80،100 میلی گرم در لیتر،تیمار مالاشیت گرین با غلظت ppm 2 و تیمار شاهد هر کدام با سه تکرار در انکوباتورهای یوشچنکو به مدت سه روز جهت مقایسه و کنترل آلودگی قارچی و تعیین بهترین غلظت در تیمارهای مختلف روی تخم ماهیان قره برون و ازون برون در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهیدبهشتی سدسنگر از ماه های فروردین تا خرداد سال 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا مولدین بالغ انتخاب شده و پس از عملیات لقاح، تعداد کل تخم کشت شده، درصد لقاح، درصد تخم های قارچ زده، سالم و ناسالم، تخم های لقاح یافته، تعداد کل لارو استحصالی و درصد هچ محاسبه گردید. نتایج مقایسه تیمارهای مختلف در قره برون نشان داد که کم ترین درصد تخم های لقاح نیافته، بیش ترین درصد تخم های سالم، کم ترین درصد تخم های قارچ زده و بیش ترین درصد تفریخ مربوط به تیمار نانوسیل 80 میلی گرم در لیتر می باشد (0/05>P).هم چنین نتایج مقایسه تیمارهای مختلف در ازون برون نشان داد که کم ترین درصد تخم های لقاح نیافته، کم ترین درصد تخم های قارچ زده و بیش ترین درصد تفریخ مربوط به تیمار نانوسیل 80 میلی گرم در لیتر می باشد (0/05>P). در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که داروی نانوسیل با غلظت 80 میلی گرم در لیتر اثر موثرتری در درصد تفریخ و ضدعفونی تخم ماهیان خاویاری دارد. لذا با توجه به مضرات مالاشیت گرین پیشنهاد می گردد از نانوسیل به عنوان ماده ضدعفونی کننده جدید استفاده گردد.
  کلیدواژگان: تاس ماهی ایرانی، ازون برون، نانوسیل، مالاشیت گرین
 • سینا جوانمردی، کامران رضایی توابع*، رعنا بهادری صفحات 239-246
  به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین B12 به آب در یک سازگان توام ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و گیاه زعفران (Crocus sativus)، تعداد 240 قطعه ماهی تیلاپیای نیل 1/5±12/5 گرمی و 120 عدد پیاز گیاه زعفران به شکل کاملا تصادفی به 12 واحد آزمایشی وارد شدند و تحت تاثیر تیمارهای هفتگی 0، 10، 20، و 30 میلی گرم ویتامین B12 در هر لیتر آب به مدت 60 روز قرار گرفتند. در پایان، شاخص های رشد ماهی از قبیل درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، نرخ تبدیل غذایی و نرخ کارایی پروتئین تغییر معنی داری در بین تیمارهای آزمایش نشان نداد (0/05≤P). وزن ریشه گیاه زعفران در تیمار 30 میلی گرم بر لیتر ویتامین به شکل معنی داری از سایر تیمارها بیش تر بود و طول برگ گیاه زعفران در تیمارهای 20 و 30 میلی گرم بر لیتر ویتامین به ترتیب کاهش معنی دار داشت. سنجش برخی شاخص های بیوشیمایی خون ماهی نیز نشان داد محتوای پروتئین کل، گلوکز و کورتیزول موجود در سرم خون ماهی در تمام تیمارها از نظر آماری برابر بود (0/05≤P). اما محتوای آنزیم آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز سرم خون ماهی، در تیمار 30 میلی گرم بر لیتر ویتامین از سایر تیمارها بیش تر بود (0/05≥P). نتایج بیان گر این است که افزودن 10 تا 20 میلی گرم ویتامین B12  به آب سازگان کشت توام گیاه زعفران و ماهی تیلاپیای نیل، می تواند سبب بهبود رشد و عملکرد گیاه زعفران شود.
  کلیدواژگان: آکواپونیک، کوبالامین، گیاه زعفران، ویتامین ب12، ماهی آب شیرین
 • محمدرضا محسنی، شاهرخ پاشایی راد*، نسیم حیاتی رودباری صفحات 247-256
  تحقیق حاضر به فون مورچه ها در زیستگاه های مختلف نواحی مرکزی ایران طی سال های 1395 و 1396 پرداخته است. بر این اساس 20 ایستگاه از 4 زیستگاه بیابانی، کوهپایه ای، دشت و روستایی و شهری تعیین و نمونه برداری از آن ها طی 3 فصل بهار، تابستان و پاییز به روش تله گذاری (Pitfall) و یا مستقیم در ساعات منظم انجام گرفت. در مجموع تعداد 314 نمونه از تمامی ایستگاه ها جمع آوری گردید که از این تعداد، 32 گونه از 13 جنس و 9 قبیله متعلق به 3 زیرخانواده Myrmicinae، Formicinae و Dolichoderinae به شرح زیر شناسایی شد: Subfamily: Myrmicinae Tribe: Stenammini Genus: Messor Species: M. mediorubra M. ebeninus M. minor M. galla M. rufotestaceus Messor sp. Tribe: Solenopsidini Genus: Monomorium Species: M. indicum M. pharaonis M. kusnezowi M. subopacum Tribe: Attini Genus: Pheidole Species: P. teneriffana P. megacephala P. pallidula Tribe: Crematogastrini Genus: Tetramorium Species: T. moravicum T. sp. Genus: Crematogaster Species: C. oasium Genus: Cardiocondyla Species: C. ulianini C. stambuloffiSubfamily: Formicinae Tribe: Formicini Genus: Cataglyphis Species: C. niger C. bellicosus C. setipes C. altisquamis C. lividus C. frigidus Tribe: Plagiolepidini Genus: Lepisiota Species: L. dolabellae L. bipartite Genus: Paratrechina Species: P. longicornis Genus: Plagiolepis Species: P. abyssinica Tribe: Camponotini Genus: Camponotus Species: C.(Tanaemyrmex) xerxes C. kurdistanicus Tribe: Lasiini Genus: Lasius Species: L. alienusSubfamily: Dolichoderinae Tribe: Tapinomini Genus: Tapinoma Species: Tapinoma simrothi  تمامی گونه ها مورد تائید نهایی پروفسور برایان تیلور عضو انجمن حشره شناسان سلطنتی انگلستان قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: جانوران، Hymenoptera، Formicidae، حشرات، مورچه
 • مریم رضایی*، هاشم کمالی، داود شیردل، غلامعلی اکبرزاده شوکت صفحات 257-264
  کنه قرمز اروپایی Koch)Panonychus ulmi) از مهم ترین آفات درختان سیب در نقاط مختلف کشور است. این پژوهش در باغ های سیب استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمارو 4 تکرار شامل: کنه کش جدید انویدور اسپید SC 24%  به نسبت 0/5 و 0/4 در هزار، کنه کش باروک SC 10% به نسبت 0/4 در هزار، کنه کش پروپارژیت EC 57% به نسبت 1 در هزار، کنه کش پراید SC 20% به نسبت 0/4 در هزار، کنه کش انویدور SC 24% به نسبت 0/5 در هزار و تیمار شاهد با آب انجام گرفت.ارزیابی با شمارش تعداد کنه های زنده در سطح برگ یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم پاشی و تبدیل داده ها به درصد تلفات صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SAS  صورت گرفت. در فاصله زمانی 7-28 روز پس از اعمال تیمارها، هر دو غلظت کنه کش انویدور اسپید تاثیر مناسب تری نسبت به سایر کنه کش ها داشته است. دزهای مورد بررسی کنه کش انویدور اسپید از روز سوم در کنترل کنه موثر بودو در سه استان تحت بررسی بین 33 تا 75 درصد تلفات ایجاد کرد و روز هفتم کارایی آن تا 92 درصد رسید. در روز 28 ام بعد از سم پاشی کارایی این ترکیب تا 97 درصد نیز رسید. کنه کش انویدور اسپید کارایی مطلوبی در کنترل کنه قرمز اروپایی نسبت به سایر کنه کش های مورد بررسی داشت و به کارگیری دز مصرفی 0/4 در هزار این ترکیب برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کنه کش، کنه قرمز اروپایی، کارایی و باغ های سیب
 • آناهیتا یزدان پاک، هادی استوان*، شهرام حسامی، مهدی غیبی صفحات 265-270
  محصولات کشاورزی به خصوص سبزی ها و میوه ها، بدون اطلاع از تاثیر نهایی آفت کش ها، مکررا سم پاشی می شوند و برخی از کشاورزان نیز دوره "پرهیز از مصرف" یعنی مدت زمان بین سم پاشی تا برداشت را رعایت نمی کنند. در گلخانه ها جهت مبارزه با آفات، حشره کش های دیازینون (EC 60%)، ایمیداکلوپرید (SC 35%)، پریمیکارب (WP 50%) و استامی پراید (SP 20%) مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق میزان باقی مانده سموم ذکر شده در محصول سیب زمینی (Solanum tuberosum) واریته چیلی، در روزهای مختلف پس از مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نمونه برداری محصول تحت اثر سموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید قرار گرفته بود، انجام پذیرفت. در این مرحله برای تعیین روند کاهش سم در روزهای مختلف پس از سم پاشی، نمونه برداری در بازه های زمانی 2، 5، 7، 10، 14، 17 و 21 روز پس از سم پاشی صورت گرفت. استخراج باقی مانده سموم از نمونه ها توسط حلال استونیتریل صورت گرفت و پس از خالص سازی ماده استخراج شده، میزان سم با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا مجهز به آشکار ساز فرابنفش و مرئی (HPLC-DAD) مورد سنجش قرارگرفت. نتایج نشان دادند که میزان باقی مانده سموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید سیب زمینی با نزدیک شدن به دوره کارنس کاهش یافت (به طور میانگین از 65 تا 78 درصد مقدار اولیه با میانگین بازدهی 75%P) و بهترین زمان برای برداشت این محصولات، انتهای دوره کارنس این سموم بود. فرآوری ماده غذایی نیز در کاهش این باقی مانده ها موثر بود (به طورمیانگین از 30 تا 99 درصد مقدار اولیه با میانگین بازدهی 75%P) و از بینغلظت آفت کش ها، غلظت آفت کش ایمیداکلوپرید و پریمکارب بیش ترین میزان باقی مانده (1/14 میلی گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ترتیب 21 و 17 روز را داشت و کم ترین میزان مربوط به دیازینون و استامی پراید به میزان 0/05 میلی گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ترتیب 17 و 21 روز بود این در حالی است که پایین ترین میزان در دو آفت کش ایمیداکلوپرید و پریمیکارب معادل 0/2 میلی گرم بر کیلوگرم پس از گذشت به ترتیب 17 و 21 است. براساس این تحقیق نشان می دهد که رعایت دوره کارنس این آفت کش ها کاهش اثرات زیان بار باقی مانده آن ها درپی خواهد داشت و موجب می شود که مصرف کنندگان در معرض خطر باقی مانده قرار نگیرند.
  کلیدواژگان: باقی مانده آفت کش، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب، استامی پراید، کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا
 • مطهره رهبری*، دلارام نخبه زارع صفحات 271-278
  نمونه برداری از رسوبات منطقه تیابجنوبی به جهت بررسی دانه بندی رسوبات بستر، باکتری های پاتوژن از فروردین تا مهر 96 طی چهارده گشت یعنی هر دو ماه یک بار صورت گرفت. ذرات شن در ایستگاه 2 با مقدار 1/5±70 در رتبه 1 و پس از آن ایستگاه 3 و 1 به ترتیب با مقادیر 2±62 و 1/7±60 در رتبه های بعد قرار دارند. ذرات سیلت در ایستگاه 1 با مقدار 1/8±22/6 درصد دارای بیش ترین و سپس ایستگاه های 3 و 2 به ترتیب با 2/5±15/7 و 3/2±11/9 درصد در رتبه های بعد قرار دارند. ذرات رس در ایستگاه 3 با 1/8±21/7 درصد دارای بیش ترین و ایستگاه های 2 و 1 با 1/8±18 و 2/1±16/3 درصد در مراتب بعدی قرار دارند. مقادیر کل مواد آلی با 0/4±6/3 درصد در ایستگاه 2 دارای بیش ترین و ایستگاه های 3 و 1 با مقادیر 0/6±6 و 0/6±5/6 درصد پس از ایستگاه 2 قرار دارند. مقادیر میانگین T count در 3 ایستگاه نشان می دهد ایستگاه های 3، 2 و 1 به ترتیب با مقادیر 380952، 295357 و 126904 عدد در لیتر در رتبه های 1 تا 3 قرار دارند. مقادیر میانگین MTN نشان می دهد که ایستگاه‎ های 1، 2 و 3 به ترتیب با میانگین 6/31، 6/24 و 6/16 در رتبه های 1 تا 3 قرار دارند. میانگین کلی فرم با مقادیر 0/63، 0/62 و 0/61 به ترتیب به ایستگاه های 1، 2 و 3 اختصاص یافتند. می توان نتیجه گرفت که پساب های حاصل از پرورش میگو بر میزان مواد آلی و نیز تعداد کل کلنی ها اثر افزایشی داشته است.
  کلیدواژگان: تیاب، کلی فرم، کلنی، پساب، رسوب
 • محمد نیرومند، آرش اکبرزاده*، عیسی ابراهیمی، سید علیرضا سبحانی، اردشیر شیخ احمدی صفحات 279-286
  در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف سیاه  دانه جیره بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی  میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) مورد بررسی قرار گرفت. پنج جیره با سطوح مختلف سیاه دانه شامل صفر (شاهد)، 0/5، 1/5، 3 و 5 درصد در قالب پنج تیمار و هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار نیز محتوی 40 عدد میگو (گرم 0/2±7/5) طراحی شدند. بعد از 12 هفته غذادهی، سطوح گلوکز، آلکالین فسفاتاز (ALP) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) پلاسمای میگو، در تیمارهایی که سیاه دانه مصرف کرده بودند به طور معنی داری از تیمار شاهد کم تر بود (0/05>P). هم چنین میزان کراتینین (CREA)، پروتئین کل، ازت اوره همولنف (Hemolymph Urea Nitrogen)، اسیداوریک (Uric acid) و اوره (Urea/HUN liquid) نیز در تیمارهای سیاه دانه از تیمار شاهد کم تر بود اما این تفاوت ها معنی دار نبودند (0/05<P). از لحاظ میزان کلسیم و منیزیم، هیچ تفاوت معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد (0/05<P)، هم چنین افزایش معنی داری در میزان فسفات در تیمارهای سیاه دانه 1/5 و 5 درصد نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (0/05>P). در مجموع آزمایش حاضر نشان داد که افزودن سیاه دانه در سطوح 1/5 و 3 درصد، به جیره می تواند تاثیر مطلوبی بر فاکتورهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی، داشته باشد و به تولید پایدار میگو کمک کند.
  کلیدواژگان: همولنف، سیاه دانه، میگوی پاسفید غربی، هموسیت، پلاسما
 • محمد جواد وثاقی، ایمان سوری نژاد*، علی اصغر خانی پور، علیرضا ولی پور، احسان کامرانی صفحات 287-292
  این تحقیق به منظور بررسی میزان صید در واحد تلاش صیادی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) رهاسازی شده در استخرهای پرورشی واقع در حسینکوه شولم، متعلق به پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور در استان گیلان انجام شد. چهار نوع تله کوزه ای، قیفی، نیم کروی و استوانه ای با اندازه چشمه 8 میلی متر (گره تا گره مجاور) متناسب با مشخصات زیست شناختی و بوم شناختی شاه میگوی آب شیرین طراحی، ساخته و در سه استخر پرورشی مستقر گردیدند. از هر نوع تله در هر استخر 4 عدد به کار گرفته شد. تله ها به صورت طولی و پیوسته به هم متصل گردیدند و هر 24 ساعت مورد بازبینی قرار گرفتند. دوره زمانی نمونه برداری 60 روز درنظر گرفته شد. در مجموع، 2002 عدد شاه میگوی آب شیرین شامل 986 عدد نر و 1016 عدد ماده صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در نمونه های صید شده 1: 1/03 به دست آمد. بیش ترین درصد فراوانی شاه میگوهای صید شده در تله قیفی با 9/88 درصد در طبقه طولی 100-88 میلی متر بود. میزان صید در واحد تلاش صیادی برای تله های کوزه ای، قیفی، نیم کروی و استوانه ای به ترتیب 3/63، 2/43، 1/6 و 0/7 به دست آمد که دارای اختلاف معنی داری بودند (0/05>p). با توجه به نتایج به دست آمده، تله کوزه ای هم از نظر میزان صید در واحد تلاش صیادی و هم از نظر صید اندازه شاه میگوها در طبقات طولی مختلف بهترین عملکرد را داشت.
  کلیدواژگان: Astacus leptodactylus، صید در واحد تلاش صیادی، تله، استخر پرورش
 • محمود سینایی*، اشرفعلی حسینی، سمانه دلیر صفحات 293-302
  تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو به دلیل وسعت زیاد، دارا بودن تنوع زیستی بالای جانوری و گیاهی نظیر وجود جنگل های حرا، تمساح پوزه کوتاه (گاندو) و غیره و ویژگی های کلی آن ها یکی از مهم ترین زیستگاه ها برای بسیاری از جانداران خشکی زی و آبزی محسوب می شوند. این مطالعه باهدف ارزش گذاری اقتصادی کارکردها، کالاها و خدمات مصرفی مستقیم و غیرمستقیم منابع محیط زیستی تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو در سال 1395 صورت گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 384 پرسشنامه از ساکنان منطقه جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که ارزش اقتصادی کل سالانه خدمات مصرفی مستقیم تالاب بین المللی خلیج گواتر و خورباهو معادل 1/8 میلیارد ریال هست. ارزش اقتصادی کل سالانه خدمات مصرفی غیرمستقیم معادل 21/671 میلیارد ریال برآورد شد. ارزش حفاظتی تالاب براساس پاسخ مصاحبه شوندگان به سوالات پرسشنامه معادل 116435445 ریال برآورد گردید. مجموع ارزش برآوردی سالیانه خدمات مصرفی مستقیم و غیرمستقیم تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو معادل 21/672 میلیارد ریال محاسبه شد. نتایج نشان داد که تالاب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو ارزش اقتصادی کاملا مهم و قابل توجهی داشته که این ارزش ها برای تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان، شرایطی و موقعیت هایی را می تواند فراهم کند تا با برنامه ریزی مدیریتی صحیح از کیفیت تالاب و منابع آن حمایت نمایند.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، تالاب، خلیج گواتر و خور باهو، قیمت بازار، تمایل به پرداخت
 • مهدی عادلی*، سید علی اکبر هدایتی، مجتبی پولادی، زینب عادلی صفحات 303-310
  بررسی سالیانه فون کفزیان موجود در یک رودخانه می تواند اطلاعات دقیقی را درخصوص میزان آلودگی در اختیار سایر محققین قرار دهد. با توجه به ورود پساب های شهری و کشاورزی به رودخانه گرگان رود، هدف از این مطالعه بررسی ترکیب، فراوانی و تنوع زیستی جوامع کفزیان در این رودخانه به عنوان بخشی از سطوح غذایی این اکوسیستم آبی بسیار پراهمیت می باشد. این مطالعه در طی یک دوره یک ساله بین سال های 89-1388 در 5 ایستگاه مختلف و به صورت ماهیانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از نمونه بردار سوربر (با مساحت 1600 سانتی مترمربع) با 3 تکرار انجام گردید. بر این اساس، 3 شاخه و 16 جنس شناسایی شدند که شاخه های کرم های حلقوی، بندپایان و نرم تنان به ترتیب با 3، 4 و 9 جنس دارای بیش ترین جنس بودند. بیش ترین میزان تنوع با میانگین فصلی 2/67 و 0/86 در فصل پاییز و کم ترین میزان تنوع با مقادیر 2/16 و 0/81 در فصل تابستان به دست آمد. بر مبنای مقایسه جوامع کفزی، میانگین تراکم نهایی جمعیت کفزیان فصول مختلف در بین ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (0/05>P)، ولی میانگین تراکم نهایی فصول مختلف با همدیگر دارای اختلاف معنی دار نداشت (0/05<P). برطبق این نتایج بین فاکتورهای دما، اکسیژن محلول و درجه اسیدیته ایستگاه های مختلف هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/05<P)، ولی فاکتور عمق در بین ایستگاه های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (0/05>P). هم چنین آنالیز هم بستگی فاکتورهای مختلف آب و تراکم جمعیت کفزیان ایستگاه های مختلف حاکی از عدم وجود رابطه هم بستگی معنی دار بود (0/05>P).
  کلیدواژگان: تراکم، تنوع زیستی، کفزیان، رودخانه گرگان رود، استان گلستان
 • سیامک باقری* صفحات 311-318
  مطالعه ساختار مروپلانکتون، تغییرات فراوانی و تعیین زمان شکوفائی آن ها در سال ها و فصول مختلف در جنوب دریای خزر در 4 ایستگاه واقع در محدوده بندرانزلی بررسی و ارزیابی شد، نمونه ها به صورت فصلی از اعماق 5، 10، 20 و 50 متر طی سال های 1375 و 1380 تا 1392 گرفته شد. تعداد 15 گروه مروپلانکتونی شناسائی گردیدند. گروه های غالب مروپلانکتون شامل لاروهای Bivalvia ، Balanus improvises و diversicolorNereis بوده اند. فراوانی لارو دوکفه ای در سال 1375 افزایش بسیار نامتعارف داشت، به طوری که میانگین فراوانی آن حد 26000 عدد در مترمکعب رسید. فراوانی بارناکل تغییراتی را بعد از شکوفائی شانه دار بین سال های 1380 تا 1392 داشته است، به طوری که میزان فراوانی بارناکل  بین  98 و 4700 عدد در مترمکعب در سال 1380 و 1389 در نوسان بود. هم چنین شکوفائی فصلی بارناکل در بهار با میزان 3100 عدد در مترمکعب بوده است. فراوانی لارو نرئیس بین 1500 تا 60 عدد در متر مکعب به ترتیب در سال های 1380 و 1385 متغییر بوده است و در سال های قبل از شکوفائی شانه دار (1375) مشاهده نشد. شکوفائی فصلی لارو نرئیس در تابستان با میزان فراوانی 500 عدد در متر مکعب ثبت شد. بیش ترین پراکنش عمودی مروپلانکتون در عمق 50 متر در لایه های سطحی آب بود. یافته ها نشان داد، فراوانی مروپلانکتون از ساحل به سمت دریا کاهش می یابد. احتمالا عوامل محیطی و گونه های غیربومی دلیل مهم در پراکنش زمانی و مکانی مروپلانکتون در جنوب دریای خزر باشد.
  کلیدواژگان: مروپلانکتون، پراکنش، فراوانی، دریای خزر، بندرانزلی
 • فریبرز صیاداوغلی، سکینه علی جان پور*، رحمان پاتیمار، نادر شعبانی پور، alireza mirzajani صفحات 319-326
  به منظور بررسی تاثیر موج شکن بندرانزلی بر روی تنوع و فراوانی درشت بی مهرگان، 12 ایستگاه در دوسوی موج شکن در قسمت دیواره و بستر مجاور آن درنظر گرفته شد. نمونه برداری از آبان 1396 تا مرداد 1397 به صورت فصلی انجام گرفت. نتایج اولیه حضور گروه های جانوری متفاوت در بستر دریا و دیواره سنگی موج شکن و در دو سوی موج شکن را نشان داد. در ایستگاه های بستری، نرم تن دوکفه ای Cerastoderma glaucum با میانگین فراوانی 511/9±344/1 عدد در مترمربع و سخت پوست Stenogammarus compersus با فراوانی 55/9±77/7 عدد در مترمربع فقط در سمت دریا دیده شدند. کرم پرتار Streblospio gynobranchiata با فراوانی 42/5±33/3 عدد در مترمربع فقط در داخل اسکله یافت شد. از درشت بی مهرگان روی دیواره، نرم تنان دوکفه ای Mytilaster lineatus و  Mytilopsis leucophoeata به ترتیب درسمت دریا و درون اسکله فراوان ترین بودند و تغییرات فصلی در فراوانی آن ها دیده نشد. دوجورپای Melita mirzajanii به تعداد 1877±4106 و کرم پرتار Hediste diversicolor با 110±495 عدد در مترمربع بیش ترین فراوانی را روی دیواره موج شکن داشتند. مقادیر میانگین شاخص های تنوع شانون-وینر، سیمپسون و مارگالف در بستر دریا و دیواره سنگی موج شکن طی فصول مختلف تفاوت معنی دار نداشتند (0/05<p). تنوع درشت بی مهرگان سمت دریا در مقایسه با داخل اسکله بیش تر بوده و این تنوع روی دیواره بیش تر از بستر دریا بوده است. نتیجه حاکی از آن است که ایجاد سازه های مصنوعی هم چون موج شکن ها در افزایش تنوع درشت بی مهرگان نقش به سزایی خواهند داشت.
  کلیدواژگان: بندرانزلی، موج شکن، درشت بی مهرگان، تنوع، فراوانی
 • مهران لقمانی*، فاطمه ذبیحی، گیلان عطاران صفحات 327-334
  نقش و اهمیت زئوپلانکتون ها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستم دریایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار می باشد. نمونه برداری از سواحل شرقی چابهار با استفاده از تور مخروطی زئوپلانکتون با چشمه 100 میکرون و با دهانه 30 سانتی متر به صورت کشش افقی، در 8 ایستگاه در مناطق خلیج چابهار، بریس و رمین طی 4 فصل از تابستان 1395 تا بهار 1396 انجام گرفت. با توجه به نتایج، رده پاروپایان 66/87 درصد از جمعیت زئوپلانکتون ها را به خود اختصاص دادند. پس از رده پاروپایان، نرم تنان دوکفه ای (7/53 درصد)، سالپ سانان (6 درصد)، بیش ترین حضور و رده های پرتاران، سرطناب داران، استراکودا کم ترین حضور (در مجموع با 2/22 درصد) را در فصول مختلف نمونه برداری شامل شدند. بالاترین و پایین ترین شاخص شانون به ترتیب در فصل پاییز (3) و بهار (0/99)، بالاترین و پایین ترین شاخص غالبیت به ترتیب در فصل پاییز و زمستان (0/95) و تابستان و بهار (0/94) و بالاترین و پایین ترین شاخص یکنواختی به ترتیب در فصل پاییز و بهار (0/97) و تابستان (0/94) محاسبه شد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، ساختار اجتماعات زئوپلانکتون های این منطقه تحت تاثیر تغییرات ناشی از بادهای مانسون و جریان های فراچاهنده ساحلی می باشد. چرخه تولید و نوسانات فصلی زئوپلانکتون ها بستگی به پاسخی دارد که محیط به این تغییرات می دهد. در نتیجه، هنگامی که موجودات زئوپلانکتونی در معرض اختلالات شدید (مانسون) قرار دارند، چند گونه به گونه غالب تبدیل می شوند و یکنواختی گونه ای کاهش یابند.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، سواحل چابهار، مانسون، تنوع زیستی، مکران
 • سیده مهسا موسوی رینه، شراره پورابراهیم* صفحات 335-344
  بررسی شرایط اکولوژیک و بیولوژیک اکوسیستم های آبی می تواند نشانگر فشار های احتمالی بر آن ها باشد. گروه های مختلف درشت بی مهرگان کفزی دارای آستانه تحمل متفاوت نسبت به فشارهای محیطی ازجمله آلاینده ها هستند که به عنوان شاخص های زیستی کیفیت آب در بسیاری از تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند. پژوهش حاضر اجتماعات کفزیان و ساختار جمعیتی آن ها را در رودخانه کرج مورد بررسی قرار داده است و با توجه به عواملی که سبب آشفتگی محیطی می شوند، به طبقه بندی وارزیابی کیفیت آب این رودخانه در ایستگاه های مورد بررسی پرداخته شده است. نمونه برداری از درشت بی مهرگان کفزی با استفاده از نمونه بردار سوربر (35×35سانتی متر مربع و با اندازه روزنه 250 میکرون) از زمستان 1395 تا پایان پاییز 1396 در 4 ایستگاه مطالعاتی انجام شده است. نمونه های جداسازی شده متعلق به 5 رده، 10 راسته و 23 خانواده هستند. فراوان ترین گروه های درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه  کرج راسته Ephemeroptera با درصد فراوانی 47/6 درصد، Plecoptera  20/2 درصد و Diptera 15/6 درصد بوده است. نتایج نشان می دهد که آب رودخانه براساس شاخص شانون دارای آلودگی و براساس شاخص هیلسنهوف در ایستگاه های بالادست سد امیرکبیر (سیرا و پل خواب) به ترتیب با مقادیر 4/8 و 4/6 دارای کیفیت خوب و در ایستگاه های پایین دست سد (آدران و پورکان) به ترتیب با مقادیر 5/7 و 5/6 دارای کیفیت متوسط می باشد. هم چنین براساس شاخص سیمپسون میزان غالبیت در ایستگاه سیرا و پل خواب بالاتر است و طبق شاخص یکنواختی هیل ایستگاه های آدران و پورکان دارای جمعیت های یکنواخت تری می باشند. نتایج این تحقیق مبین کارایی استفاده از شاخص های زیستی در تعیین کیفیت آب رودخانه کرج می باشد.
  کلیدواژگان: درشت بی مهرگان کفزی، پایش زیستی، رودخانه کرج، تغییرات کیفیت آب
 • طیب ویسی*، نصرااله احمدی فرد، ناصر آق، مرتضی کمالی صفحات 345-354
  در پژوهش حاضر تاثیر مزارع پرورش ماهی پالنگان بر جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی در 3 ایستگاه شامل 1) ایستگاه بالادست، 2) ایستگاه 100 متری و 3) ایستگاه یک کیلومتری بعد از مزارع پرورش ماهی از دی ماه 1394 تا خرداد 1395 بررسی شد. برای بررسی ایستگاه ها از شاخص های هیلسنهوف (HFBI) و تنوع شانون به منظور بررسی وضعیت کیفی رودخانه سیروان استفاده شد. براساس نتایج، در مجموع تعداد 4148 نمونه بزرگ بی مهرگان کفزی جداسازی و شناسایی شد که به 18 خانواده، 13 راسته و 20 جنس تعلق داشتند. ایستگاه ها به لحاظ شاخص های زیستی هیلسنهوف و تنوع شانون تفاوت معنی داری نشان دادند (0/05>p). به طورکلی بیش ترین و کم ترین تراکم به ترتیب در ماه های اسفند و خرداد و تنوع به ترتیب در در ماه های دی و بهمن دیده شد. بیش ترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه 1 در بالا دست و کم ترین فراوانی در ایستگاه 2 در 100 متر بعد از مزارع  قرار داشت. به طور میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص شانون وینر به ترتیب در ماه های خرداد و اردیبهشت، بهمن بود. به طور میانگین در طول 6 ماه شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 1/26 به دست آمد. از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 1 عالی و در ایستگاه 2 به دلیل ورود آلودگی متوسط بود. میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص هیلسینهوف به ترتیب در ماه های اردیبهشت و اسفند بود. به طور میانگین در طول 6 ماه شاخص هیلسینهوف 5/94 به دست آمد. به لحاظ وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه 3 عالی و در ایستگاه 2 به دلیل ورود آلودگی متوسط بود .
  کلیدواژگان: پساب پرورش ماهی، کیفیت آب، بزرگ بی مهرگان کفزی، شاخص های زیستی
 • رضا بدلی*، سید یوسف پیغمبری، هادی رییسی، محمد جواد شعبانی صفحات 355-362
  این مطالعه با هدف برآورد میزان بهره برداری و تعیین برخی از فاکتورهای زیستی ماهی مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور در استان بوشهر (شمال خلیج فارس) انجام شد. فرآیند جمع آوری داده ها از تاریخ 1 تا  27 اسفند 1395 صورت پذیرفت. میزان ساحل آوری و محصول ماهی مرکب ببری صید شده توسط گرگورها در استان بوشهر، در یک بازه زمانی 12 ساله، به ترتیب برابر با 354/833 تن و  162/260 کیلوگرم بر کیلومترمربع در سال برآورد گردید. دامنه طولی و وزنی ماهی های مرکب ببری صید شده (300 نمونه زیست سنجی شده) به ترتیب (62/59±24/4) 36-13 سانتی متر (طول جبه) و (1870/61±791) 4200-300 گرم بود. بررسی های آماری Randomization Test وKolmogorov-Smirnov Z Test  Two Independent Samples تفاوت های معنی داری را در مقایسه فراوانی طولی آبزی در شرایط متفاوت صید نظیر عمق غوطه وری گرگورها، زمان غوطه وری گرگورها و نوع شناور نمایان ساختند (0/001=p). میانگین فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری 1/25 به دست آمد که بیانگر شرایط مطلوب زیست ماهی های مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور می باشد. آنالیز آماری Independent Samples T Test تفاوت معنی داری را تنها در مقایسه فاکتور وضعیت در زمان های غوطه وری گرگور ها متفاوت نمایان ساخت (0/001=p). نتایج نشان داد که با توجه به هم پوشانی و هم زمانی فصل صید و فصل تولید مثل ماهی مرکب ببری در استان بوشهر و براساس دامنه فراوانی طولی و وزنی ماهی مرکب ببری صید شده به وسیله گرگور می توان از شیوه صید گرگور به عنوان یک شیوه انتخابی برای صید ماهی مرکب نام برد.
  کلیدواژگان: ماهی مرکب ببری، گرگور، صید، فراوانی طولی، بوشهر
 • فاطمه قبادیان*، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری، ایرج نبی پور، امیر وزیری زاده صفحات 363-378
  هدف از این پژوهش، شناسایی یکی از گونه های غالب خیار دریایی در منطقه اولی- بوشهر ، با استفاده از روش مورفولوژیک و مولکولی و بررسی برخی ترکیبات تشکیل دهنده دیواره بدن ازجمله پروتئین کلاژن بوده است. تا علاوه بر شناسایی دقیق گونه، با مطالعه ترکیبات دیواره بدن آن بتوان، از یافته های این تحقیق در جهت ارتقاء صنایع غذایی و دارویی در کشور استفاده نمود. در این راستا، ابتدا با شناسایی مورفولوژیک از طریق بررسی اوسیکل های دیواره بدن و سپس با شناسایی مولکولی از طریق تعیین توالی بخشی از ژنوم میتوکندریایی 16SrRNA، گونه مورد بررسی به عنوان گونه Holothuria leucospilota شناسایی گردید. در بررسی ترکیبات دیواره بدن، پروتئین و رطوبت با مقادیر بالای 70% بیش ترین ترکیبات تشکیل دهنده بدن گونه مورد نظر بود و چربی کم ترین مقدار را در بین سایر ترکیبات داشته است. از بین ترکیبات پروتئینی، استخراج پروتئین کلاژن به روش هضم آنزیمی با پپسین صورت گرفت و با استفاده از آزمون SDS-PAGE، نوع آن و زیر واحدهای تشکیل دهنده آن با توجه به پروفایل وزن مولکولی، در مقایسه با سایر تحقیقات، صورت گرفت. روش استخراج موثر تشخیص داده شد و کلاژن استخراجی از نوع I بوده که دارای سه زنجیره 1α با وزن مولکولی حدود 140 کیلو دالتون می باشد.
  کلیدواژگان: شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی، خیار دریایی، کلاژن، ترکیبات دیواره بدن
 • ذبیح الله پژند*، کورش حدادی مقدم، فروزان چوبیان، اسماعیل فرزانه، اسماعیل حسین نیا، علیرضا عاشوری، جواد صیادفر صفحات 379-388
  بررسی تاثیر 4 جیره غذایی فرموله شده شامل جیره های حاوی روغن گیاهی کانولا، جیره حاوی روغن گیاهی ذرت، جیره حاوی مخلوط روغن گیاهی کانولا  و ذرت و جیره بدون روغن و هر یک در سه تکرار جهت تغذیه کرم N. diversicolor به مدت 2 ماه انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش، شاخص های رشد در هر تیمار شامل افزایش زی توده کل، طول L3، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن بدن و درصد بازماندگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در روند رشد کرم نرئیس تغذیه شده از جیره های حاوی روغن های مختلف با تیمار شاهد (کرم نرئیس تغذیه شده از جیره غذایی بدون روغن) مشاهده نگردید. این درحالی بودکه میزان زی توده نهایی، افزایش میزان زی توده و درصد افزایش وزن در کرم های تغذیه شده با جیره حاوی روغن های کانولا و مخلوط کانولا و ذرت نسبت به سایر تیمارها بیش تر بود. تمامی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در جیره های غذایی به استثناء تیمار شاهد در بدن کرم نرئیس بیش تر از میزان آن ها در جیره غذایی بود. بیش ترین میزان EPA و نسبت ⍵-3/⍵-6 در کرم نرئیس تغذیه شده با جیره حاوی روغن کانولا بیش تر از جیره غذایی حاوی روغن کانولا بود. در مجموع تیمار 1 شامل جیره غذایی حاوی روغن کانولا در افزایش میزانشاخص های رشد و اسیدهای چرب غیراشباع کرم نرئیس نسبت به تیمارهای دیگر مناسب تر بود.
  کلیدواژگان: Nereis diversicolor، رشد، بازماندگی، روغن کانولا و ذرت، اسیدهای چرب غیراشباع
 • یدا.. سپهری*، حجت الله جعفریان، سید علی اکبر هدایتی صفحات 389-394
  ماهیان خاویاری از ارزشمندترین آبزیان جهان و دریای خزر محسوب می شوند. فروپاشی شوروی سابق و تقسیم نامشخص دریای خزر متاسفانه منجر به مشکلات زیست محیطی و نیز افزایش صید غیرقانونی منجر به کاهش چشمگیر گونه های با ارزش دریای خزر شده است. علی رغم ناهماهنگی های مدیریتی گوناگون، رایزنی و مدیریت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی منجر به اتخاذ سیاست های یکنواخت اداره دریای خزر شده که ازجمله می توان به کنترل صید ماهیان خاویاری و افزایش بازسازی ذخایر آن ها اشاره نمود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فعالیت های چشمگیری در این حوزه صورت گرفته است ازجمله: بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهیان به دریا، پرورش ماهیان خاویاری در آب های نامتعارف داخلی و در قفس، افزایش مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها با رویکرد مدیریت ذخایر ماهیان خاویاری و معرفی گونه با ارزش تاس ماهی ایرانی. در مجموع علی رغم ناهماهنگی های مدیریتی گوناگون، رایزنی و مدیریت جمهوری اسلامی ایران منجر به اتخاذ سیاست های یکنواخت اداره دریای خزر شده که ازجمله می توان به کنترل صید ماهیان خاویاری و افزایش بازسازی ذخایر اشاره نمود. از بین چند کشور حاشیه دریای خزر تنها ایران سعی در حل این بحران یعنی کاهش چشمگیر ماهیان خاویاری داشته است، فعالیت های زیادی ازجمله احداث کارگاه های تکثیر و رهاسازی ماهیان خاویاری از سوی کشور ایران در این زمینه صورت گرفته که نتیجه بسیار خوبی هم به همراه داشته است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، بازسازی ذخائر، دریای خزر، ماهی خاویاری، صید
 • سمیرا پاکباز* صفحات 395-406
  استفاده از ارقام مقاوم گیاهی بهترین راه برای کنترل عوامل ویروسی می باشد. القاء مقاومت به واسطه خاموشیRNA یک روش خوب برای ایجاد ارقام مقاوم به ویروس ها می باشد. ویروس برگ بادبزنی مو (GFLVGrapevine fanleaf virus) عامل یکی از مخرب ترین بیماری های ویروسی مو در سراسر دنیا است. به منظور بررسی امکان ایجاد مقاومت به GFLV مو با استفاده از سیستم القاء مقاومت به واسطه RNA، از توالی نوکلئوتیدی دو ژن این ویروس برای ساخت سازه سنجاق سری استفاده شد که در آن قطعه ای از هر ژن به طور جداگانه در جهت سنس و آنتی سنس در دو طرف یک ناحیه اینترونی و در مقابل 35SCaMV در پلاسمید pGA482G قرار گرفت. جهت تراریختیگیاهان Nicotiana benthamiana از سیستم Agrobacterium tumefaciens استفاده شد. پس از تایید انتقال ژن، گیاهان تراریخت به منظور ارزیابی مقاومت نسبت به GFLV، مایه زنی مکانیکی شدند. 10 روز پس از مایه زنی ویروس سه نوع واکنش مقاومت، حساسیت و تاخیر در بروز علایم در گیاهان مایه زنی شده مشاهده شد. آزمون الایزا نیز عدم حضور ویروس را در گیاهان مقاوم تراریخت تایید کرد. در این گیاهان حتی یک ماه پس از مایه زنی، هیچ گونه علایم ویروسی مشاهده نشد. درحالی که گیاهان تراریختی که حضور ویروس در آن ها با آزمون الایزا ردیابی شد، علایم موزاییک را یک هفته پس از مایه زنی و مشابه تیپ وحشی گیاهان مایه زنی شده با GFLV نشان دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که سازه به کار رفته برای القاء مقاومت کارایی بالایی داشته و می توان از آن برای ایجاد مقاومت در ارقام مختلف مو نسبت به GFLV استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تراریخت، خاموشی ژن، سنجاق سر، ویروس برگ بادبزنی مو
 • سمیه محمدی عمو دیزج، علیرضا شهاب لواسانی*، علی اکبریان موغاری صفحات 407-412
  دوغ یکی از نوشیدنی های تخمیری شیری است که با عطر و طعم های متفاوت در دنیا تولید می گردد. در این پژوهش از شیر میش که ارزش تغذیه ای بالایی دارد در تولید دوغ و از درصدهای متفاوت استارتر و اسانس گیاه کاکوتی که نسبت به سایر افزودنی ها مانند نعناع و پونه از مزیت های بالاتری برخوردار است، استفاده شد. در این تحقیق 5 فرمولاسیون دوغ تولید شده از شیر میش با غلظت های متفاوت 0/0125 درصد و 0/025 درصد استارتر و غلظت های متفاوت 0/01 درصد و 0/005 درصد اسانس کاکوتی انتخاب شد. نتایج نشان داد pH همه تیمارها در طی نگه داری 21 روزه کاهش پیدا کردند و به موازات آن اسیدیته برحسب دورنیک تمام تیمارها با گذشت زمان افزایش نشان داد و میزان ماده خشک ومیزان رسوب نیز در تمام تیمارها در طی دوره نگه داری افزایش پیدا کرد. در بررسی های میکروبی نیز، شمارش باکتری های استارتر (استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) مشخص شد که با گذشت زمان میزان باکتری ها کاهش یافت. باتوجه به نتایج کسب شده از این پژوهش تیمار C حاوی 0/025 درصد استارتر- 0/005 درصداسانس کاکوتی به عنوان تیمار برتر معرفی گردید.
  کلیدواژگان: دوغ، اسانس کاکوتی، استارتر کالچر، خصوصیات فیزیکو شیمیایی، خصوصیات میکروبی، شیر میش
 • محمد رهاننده*، مهسا رهاننده، علی حلاجیان، مهران آوخ کیسمی صفحات 413-418
  دیکلوبوتریوم آرماتوم نسبت به میزبان خود اختصاصی بوده و باعث آسیب های مختلف شدید در آبشش، اختلال در سیستم تنفسی،کاهش اشتها، لاغری و تلفات مزمن در بچه ماهیان خاویاری می شوند. هدف از این مطالعه شناسایی آسیب های مختلف ناشی از تهاجم انگل در آبشش ماهیان خاویاری بوده است. در این تحقیق 40 قطعه از گونه فیل ماهی با وزن های 50 تا 150 گرم از اوائل خرداد ماه تا پایان شهریور 1397 به صورت تصادفی از مزارع پرورشی خاویاری صید گردیدند. ماهیان با همان شرایط زیستی به صورت زنده به آزمایشگاه بهداشت آبزیان انتقال داده شدند. معاینه بالینی آزمایشگاهی روی پوست، باله ها و تیغه های آبشش انجام گرفت. در آبشش ها پس از مشاهده انگل ها، آن ها را جداسازی کرده و جهت تثبیت در محلول فرمالین 4 درصد قرار داده شدند و سپس کار آبگیری، شفاف سازی و رنگ آمیزی آن ها با روش آلوم کارمین انجام گرفت.  هم زمان پس از جداسازی انگل ها، از بافت های آبشش نیز نمونه گیری کرده و جهت تثبیت در محلول بوئن انتقال داده شدند. آن گاه پس از آبگیری، شفاف سازی، پارافینه کردن، برش دادن، چسباندن روی لام با روش هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی گردیدند. نتایج مشاهدات بالینی آبشش در ماهیان زنده: ترشحات موکوسی، چسبندگی در تیغه های آبشش و پرخونی را نشان می داد. نتایج مطالعات میکروسکوپی  در نمونه های بافت آبشش آلوده به انگل: چسبندگی در تیغه های آبشش ثانویه، دژنرسانس، ادم، نکروز، پرخونی، خونریزی، هیپرپلازی وتخریب بافت های آبشش را نشان داد.
  کلیدواژگان: دیکلوبوتریوم آرماتوم، آبشش، فیل ماهی، آسیب شناسی
|
 • Ali Shams, Bagher Nezami *, Behzad Raygani, Bahman Shams Esfand Abad Pages 1-12

  Asiatic Cheetah, which is critically endangered subspecies has survived only in arid habitats of the central plateau of Iran to less than 40 populations. The species population in the center of Iran, which mainly includes Yazd Province, has had the highest population decline and has lost the population dynamics. Hence, 2.9 million hectares of Yazd province’s habitats in which the species has been extinct locally were investigated for climate change over a 14-year period, from 2001 to 2014. In this study, firstly, we used the Maximum Entropy method to model the Asiatic Cheetah suitable habitat. Then, by using the Modis time series method, we identified the maximum land surface temperature and the weather stations data were used to finding the total annual precipitation changes. Assessment of the maximum temperature changes in the cheetah habitats showed that the average temperature increased by 24 percent of the study area during this period. Also, some parts of the southern part of the study area had an obvious reduction of the total annual precipitation. However, the study results showed that climate change factors, including changes in the maximum land surface temperature and total annual precipitation variations, during the study period, were not significant. Therefore, the most important reasons for the reduction of Asiatic cheetah population dynamics in the study area, during the study period are non-climatic factors.

  Keywords: Climate change, Asiatic cheetah, Yazd province, Land surface Temperature, Annual Precipitation
 • Babak Rasouli *, Mohammad Hasan Yousefi, Gholamreza Behnam, Reyhaneh Hooshmandabbasi, Hossein Dorali Nabi Pages 13-20
  Caracaland mongoose are both species from suborder of Feliformia that live in different regions of Iran. The shape and size of bones of the fore limb have an important role to the state of the body conformation and balance of carnivores and they are also important because of their predilection for bait. The aim of this study was to investigate the morphology of scapula, humerus, radius and ulna in these two species. Investigating and recording of these findings can be helpful as the means of differentiating species, helping wildlife practitioners in various fields of veterinary science and preserving the population of these species. In order to carry out this study, the carcasses of an adult caracal and a mongoose were transferred to anatomical laboratory at Semnan University. After completing the preparation stages, morphological studies and of the bones were performed and also the required images were obtained. In general, it can be concluded that the biggest anatomical differences are in the scapula. This bone in the mongoose is similar to the dog and in the caracal is more like to cat. In the humerus, the most important difference among carnivores is in the distal extremity. Also the most morphological similarities among carnivores, were observed in the radius and ulna.
  Keywords: Caracal, Mongoose, Osteology, Thoracic limb
 • Maryam Morovati *, Mina Behnood, Fatemah Bahadori, Esa Aref Kia Pages 21-28

  Today, as population growth has caused extensive destruction of wildlife habitats, conservation and extension of habitats has an important role in preserving wildlife and, consequently, biodiversity. And by assessing the habitat, the quality of the habitat can be achieved easily. The protected area of Sangemes is one of the best and safest habitats of Jebir in Kerman province. The aim of this study was to determine the effective factors on Gazella bennettii 's visibility using the HEP method during the years 2016 to 2017 for spring (The promise of forgiveness), summer (heat and dehydration) and autumn (mating period). The main variables used to evaluate the habitat of the Gazella bennettii species are slope, elevation, aberration, geochemistry, distance to the water source, middle valleys. At first, the habitat was divided into three stations (mountains, hill and plains), then the variables of the index were determined using the HEP method. The results of the region's assessment were shown using the HEP method; Hill habitat in spring-summer season with HSI index, 0.89 is more desirable than other parts. Among the variables used, the biomass variability in all seasons was higher for both stations, which indicates the region's richness for species nutrition. From the results of this study, conservation and management measures can be used to increase the level of desirable habitats in Kerman province.

  Keywords: Habitat assessment, HEP Model, Gazella bennettii, protected area of Sangemes
 • Nader Papi * Pages 29-34
  This study was conducted to investigate the growth performance, body dimensions and fat-tail measurements of Chall male lambs reproduced from outbreeding of rams and ewe in Qazvin region. Two hundred 18 month ewe lamb were selected from a 1000-head flock and divided in two groups randomly. The first group (control) mated with rams from self-flock and the second group (treatment) mated with rams from other flock. After lambig, 10 male lambs from each group were selected randomly for recording the body dimensions and fat-tail measurements. The results showed that the average circumference of neck (36.6 V 35.1 cm), fat-tail circumference of upper part (40.4 V 37.1 cm) and fat-tail length of middle part (15.1 V 14 cm) in the treatment group was significantly higher than the control group. The effect of ram in control and treatment on birth weight (4.9 V 4.8 kg), weight at two, four, six and eight months (45.1 V 43.2 kg), final weight gain (40.2 V 38.4 kg) and body height and length, circumference of heart girth, loin width, diagonal length, and fat-tail measurements including length at the right, left and gap part, width at top, middle and down part, circumference at top, middle and down part, depth at top, middle and down part and fat-tail weight (2.4 V 2.3 kg) did not change significantly. In total, using rams from other flocks, increased circumference of neck and some fat-tail trait, but had no effect on growth performance of lambs.
  Keywords: Chall sheep, Ram's phenotype, growth performance, Fat-tail size
 • Abdulmahdi Kabirifard *, Mahmoud Dashtizadeh, Amirarsalan Kamali, Hossein Khaj Pages 35-44
  This research was carried out to compare the nutritional value of two seaweeds in coasts of Bushehr province (Sargassum ungustifolium) and Sistan and Baluchestan province for ruminants feeding. To determine the digestibility, each seaweed was mixed in 10, 15 and 20 percent ratios with dry alfalfa, and each feed was tested by fecal sampling method on four adult male sheep. Six treatments consisted of three feeds containing Sargassum and three feed containing Cystoseira in a randomized complete block design. The chemical composition of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and gross energy (GE) for Sargassum were 92.6, 58.6, 8.4, 16.9, 16.6 percent and 2316 cal/g, respectively and for Cystoseira were 93.2, 82.2, 15.2, 38.17, 27.7 percent and 3267 cal/g, respectively. The results showed that nutrients percentage of mentioned above, was increased significantly, except for DM of Cystoseira in comparison with Sargassum. Among the treatments of Sargassum and Cystoseira feeds, the best nutrients digestibility coefficient was in 20 percent treatment of Cystoseira feed that for DM, OM, CP, NDF, ADF and GE were 58.8, 60.8, 64.5, 49.7, 50.8 and 62.1 percent, respectively. Totally, the results showed that due to higher CP and GE and lower Ash (higher OM) in Cystoseira rather than Sargassum, it is more suitable for ruminant feeding and the most suitable level of Cystoseira is 20 percent.
  Keywords: Cystoseira indica, Nutritional Value, Ruminants feeding, Sargassum ungustifolium, Seaweed
 • Abdolhamid Karimi *, Amirreza Safaei, Alireza Aghashahi Pages 45-50
  This Experiment was carried out to determine the effects of urea and molasses -treated Corn Single Crosses SC 704 Stalklage in fattening performance of Turky-Ghashghaii male lamb. At first, corn residues were gatherd after harvesting of corn grain by Cambine method and processed with urea and molasses. Then, evaluates its chemical composition and in vivo apparent digestibility. The Corn Stalklage treated and untreated were included in the ration as to replace zero , 30 and 50% of total forage in a completely randomized design in the ration of fattening lambs. The rations (iso-nitrogenous and iso-energetic) were fed to 6 Turky-Ghashghaii ram lambs. Results showed that In vivo digestibility coefficients for DM OM, NDF and ADF had significant differences between treated and non-treated Corn Stalklage.  It seems that according to the results of fattening traits and digestibility, the use of treated corn residues with 4% urea plus 10% molasses with ratios of 50% as total forages in feeding lambs in comparison with other treatments, had a better daily weight gain.
  Keywords: Chemical composition, Chemical treated corn stalklage, digestibility, Fattening Lamb
 • Mohsen Kazemi *, Moosa Vatandoost Pages 51-62
  Manipulation of ruminal fermentation can be considered as an optimization procedure for methane emissions. Although, magnesium oxide meet a large portion of the magnesium needed for ruminants, it has a proper buffering capacity and can alter the rumen fermentation pattern. In this study, the effect of a commercial magnesium oxide in the levels of 1, 2, 3 and 4% of a high-concentrate diet was investigated in an in vitro batch culture prepared from sheep's ruminal fluid. Some of fermentation and degradability parameters, methane emissions and gas production parameters were measured when the diet incubated to the culture medium. The pH of the culture medium was significantly increased compared to the control, but the total volatile fatty acids (TVFA) did not change when magnesium oxide was added to the culture medium. The lowest amount of ammonia nitrogen (23.26 mg/dL) was observed at 4% of magnesium oxide. The gas production parameters and methane emissions were significantly lower in the treatments containing magnesium oxide when compared to the control group. Although the partitioning factor (PF) and the microbial mass yield were not affected by the treatments, but the efficiency of microbial mass synthesis increased significantly in the treatments containing magnesium oxide. It seems that the use of magnesium oxide can improve the rumen fermentation pattern via enhance the efficiency of microbial mass synthesis; reduce methane yield and increase of organic matter degradability. Also, further studies are needed to determine the effects of magnesium sources according to in vivo conditions in the future.
  Keywords: Magnesium oxide, Buffer, Culture medium, Fermentation, Methane emissions
 • Seyed Jalal Mirian *, Ahmadreza Mohammadi, Mohammadreza Asadi, Hamidreza Ferdowsi Pages 63-68
  Gastrointestinal parasitism is responsible for a wide range of clinical syndromes in horses. Clinical symptoms vary from  weight loss,impaired performance, anaemia, unthriftiness and diarrhea to colic and occasional deaths in heavy infections. A cross sectional study was conducted in Tehran province to estimate the prevalence of gastrointestinal tract helminths infection and to identify the common Gastrointestinal helminths parasites of horses. Clinton Lane technique was utilized to identify the eggs of parasites in feces and EPG. A total of 294 horses were examined for gastrointestinal parasites. The overall prevalence of gastrointestinal parasites was 20.7% (61 from 294), as 16.3% (48 from 294) Parascaris equorum, 4.42% (13 from 294) Strongyle spp. and 0.68% (2 from 294) Oxyuris equi was observed by adhesive tape test . The average worm egg in the feces of horses was 1-12, including strongyles and parascaris. The results of stool cultures showed that larvae of the third stage were from small strongyles.
  Keywords: horse, Helminth, Feces, Parascaris, Strongyles, Oxyuris
 • Mohsen Rajabzadeh Nesvan *, Behrouz Dastar, Taghi Ghoorchi, Omid Ashayerizadeh, Morteza Khomiri Pages 69-76
  This experiment was conducted to determine the chemical composition and evaluation of protein quality raw tomato pomace (RTP) and fermented tomato pomace (FTP) in broiler chickens. The amount of dry matter, fiber and crude protein in RTP were changed from 92.96, 35.13 and 14.35 to 91.40, 30.16 and 15.54% in FTP, respectively. Lactic acid bacteria population (log10 CFU/g) in RTP was changed from 7.53 to 14.85 in FTP. The experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments including nitrogen-free diet, soybean meal, RTP and FTP as semi-pure diets on broiler chickens. Protein efficiency ratio (PER), net protein ratio (NPR), feed efficiency and weight gains chickens were investigated. The results showed that the PER at 14 and 17 and the whole period for FTP was 2.69, 2.72 and 2.70, for RTP 2.36, 2.03 and 2.24, and for soybean meal 3.06, 3.26 and 3.13, respectively. NPR for FTP was 3.84, 3.76 and 3.82, for RTP was 3.47, 2.92 and 3.28, and for soybean meal 4.03, 3.99 and 4.02, respectively. Although weight gain and feed efficiency in chicks fed with FTP was lower than soybean meal, but these values were higher than the RTP (P <0.05). Therefore, due to the improvement in the quality protein FTP, it can be used to feed broiler chickens.
  Keywords: broiler, Fermentation, Protein quality, Tomato Pomace
 • Forough Talazade *, Mansoor Mayahi, Fahime Soleimankhani Pages 77-84
  Malt extract exhibits antioxidant activities both in vitro and in vivo. In order to study the effect of malt extract on growth performance and carcass characteristics of broiler chicks, a total of 180 day-old broiler chicks were purchased and divided accidentally into 4 equal groups and each group to 3 subgroup of 15 chicks. Chicks of groups A, B and C received 0.2%, 0.3% and 0.5% of malt extract respectively in drinking water all period of experiment for forty-two days. Chicks of group D were kept as control group and did not receive malt extract. Feed intake, weight gain, and feed conversion ratio of each group were determined at 21, and 42 days. At the end of the experiment, two chickens from each replication were killed to investigate the carcass characteristics. This study showed that receiving malt extract in drinking water had no effect on mean feed conversion ratio, carcas percentage, abdominal fat, crop, gizzard, pancreas, liver and heart weight compared with control group.
  Keywords: Malt extract, growth performance, Carcass characteristics, Broiler chicken
 • Sahar Fatahi, Saleh Tabatabaei Vakili *, Morteza Mamouei, Ali Aghaei Pages 85-92
  The objective of this study was to investigate the additive effect of 1000, 2000, 4000 and 8000 IU/kg of vitamin D3 on the productive and egg quality characteristics in Japanese quail. 320 adult Japanese quail were used. Experiment was done in a randomized complete block design with 5 treatments, 4 replicates and 16 quails in each replicate (12 female and 4 male birds) for 42 days. After 2 weeks of treatments, the productive characteristics of birds were recorded weekly for 6 weeks. At the end of experiment, 5 eggs were selected randomly from each replication and egg quality traits were examined. Feed conversion ratio and also some egg quality parameters including eggshell weight, egg width and diameter of thin albumen were influenced by levels of vitamin D3 (p<0.05). Although the egg quality parameters had no significant difference with control, but the egg shell weight and egg width percent were increased with increase the levels of vitami D3 from 4000 (15.90 and 2.67, respectively) to 8000 (14.41 and 2.51, respectively) IU/kg (p<0.05). The feed conversion ratio in 4000 IU/kg of vitamin D3 (3.68) was significantly lower than the control (4.22) (p<0.05). The other egg quality characteristic as well as feed intake, percentage of egg production and egg weight were not affected by treatments (p<0.05). The results of this study show the improvement of feed conversion and eggshell weight and egg width in Japanese quail's, especially at the level of 4000 IU/kg of vitamin D.
  Keywords: Japanese quail, Production traits, Vitamin D3
 • Haleh Razaghian *, Majid Askari Hesni, Bahman Shams Esfand Abad, Reza Vafaei Shoushtari, Hamid Toranjzar Pages 93-100

  The hawksbill turtle (Eretmochelys imbricate) is important species and a critically endangered species. In present study reproductive ecology and biology of hawksbill turtle from Ommolgorm Island in Mond Protected Area investigated in 2017. During monitoring period, 110 turtles were biometry that 41 of them have been successful nesting.  The results showed that mean of nest length, width and depth were recorded 110.76±16.65, 99.45±11.90 and 55.3±8.5cm. Carapace curved length and width were 70.25±3.75 and 64.72±3.08cm, mean of total number eggs was 108±11.5, mean of normal and abnormal eggs number, diameter and weight were 74±3.9, 37.9 ±2.1 mm and 28.85±3.82gr, and 26.9±6.25, 20.6±2.6mm and 11.1±3.85gr, respectively. Mean of hatchling length, width and weight were recorded 38.1±1.97mm, 29.95±1.45mm and 12.4±0.97gr. Incubation period, egg hatching percentage and death embryos were calculated 62.5±14.9 days, 52.45±14.9% and 19.4±6.4 embryo, respectively. Results showed that the hawksbill turtles in ommolgorm Island are similar to other area of the Persian Gulf in some reproduction characters, while they are smaller than other hawksbill turtles in the world. The mean of total number eggs in this island was more than other coastal in the Persian Gulf and close to global mean.

  Keywords: Hawksbill turtle, Conservation, Reproduction Characters, Ommolgorm, Persian Gulf
 • Nasser Sancholi * Pages 101-104
  Habitat suitability prediction for the animals is one of the ways to achieve the conservation goals for biodiversity. In the present study, habitat suitability of Lacerta media has been evaluated. Based on the maximum entropy result, northwest and western Iran has been predicted as the most suitable for the species presence. Also there are several records of the species presence in Alborz, Markazi, East Azarbaijan and Esfahan provinces that currently situated outside of the suitable predicted region. Precipitation of the coldest quarter with contribution more than 40% was distinguished as the most contributed environmental variable for species presence. Unsuitability prediction of the species presence in central plateau and East Azarbaijan province directly has been influenced by the recent decreasing of winter precipitation. Also, disturbance the habitats of the species along valleys and rivers is the main factors to the decreasing population size of the species. Finally, evaluation the effective factors for species distribution and finding new suitable areas for species presence can help to prevent the species extinction risk in the wild.
  Keywords: Lacerta media, Lacertidae, winter precipitation, Habitat destruction, Human disturbance
 • Amin Frutan, Haji Gholi Kami *, Ali Akbar Bagherian Yazdi Pages 105-114
  Lizards have significant roles in lifecycle and are related to humans either directly or indirectly. Identifying the fauna of a region is the most necessary and significant biological and fundamental research on it. Golestan province has a variety of climates due to its special geographical location. In this study, 26 specimens of keeled rock gecko, Cyrtopodion scabrum were collected from different areas of Golestan province since 2017 by hand. Colorful photos were taken; then fixed in alcohol 75% and finally identified using valid keys. 14 morphometric and 13 meristic characters were studied in all specimens. Sexes of the adult specimens were determined by observing the pre-anal pores (PAN) in males and their absence in females, and finally, with a brief dissection of the specimens and observation of genital glands. Analysis of data descripted using SPSS (version 22), T-test, Kruskal Wallis Test and PCA were analyzed Slight differences between mean of characters of males and females were observed based on descriptive analysis. It was not observed significant difference in morphometric characters between two sexes based on the analysis of T-test. Meristic characters (pre-anal pores) had significant difference, indicating sexual dimorphism in this species. Also, PCA analysis revealed that there is no separation between males and females based on morphometric and meristic characters.
  Keywords: Morphometric, Meristic, Keeled rock gecko, Sexual dimorphism, Golestan
 • Mohammadreza Zahedi *, Ali Salarpouri, Hojjatolah Forooghifard, Kioumars Roohani Ghadikolaii, Maryam Moezzi, Eisa Abdolalian Pages 115-126

  This study aimed to identify and determine the species diversity of fish in the Arizin creek in the east of Hormozgan province for one year in 1395. Sampling of fish by trawls boat and was done seasonally. In this study, 41 species belonging to 30 genus and 26 families were identified. The greatest abundance and diversity were related to Leiognathidae and Clupeidae families with 19.2 and 15.3 percent respectively. The most frequent species in the spring season, Thryssa vitrirostris 45.8 %, Summer leiognathus fasciatus 36.3 %, autumn, Gerres filamentosus 20.8% and in winter leiognathus fasciatus13.2 %, respectively. The abundance of fish in the spring with other seasons, there was a significant difference (p <0.05) planktonic feeder species were the most frequent in the spring. In other seasons, fish with small carnivorous diet and Hunter were more abundant. Families Leiognathidae, Platycephalidae, Gerreidae, Sillaginidae and Haemulidae samples were collected in all seasons. Shannon diversity index was highest and lowest values in winter and spring with 1.33 and 0.86, respectively. Also the highest richness index was 4.5 and 2.64, respectively, in the winter and spring and maximum value evenness were 0.42 and 0.31 in the winter and spring.

  Keywords: Biodiversity, Abundance, Fishes, Mangrove forest, Creek, Sirik
 • Alinaghi Sarpanah * Pages 127-134
  The Caspian Sea is the world's largest closed lake that is very important. Bony fish is the most important and most valuable fish in the sea, which unfortunately its reserves in recent years for various reasons is declining. The present study was carried out to investigate the effect of the stress of cavity on changes in physiological parameters effective in the reproduction of Caspian white fish. Reproduction of fish was adapted to the new conditions for 3 days in order to adapt to the new conditions and then distributed equally to three fiberglass tanks and held for 10 days in captivity. After 10 days of storage, to the fish of first and second treatment of the sexual stimulation hormones (Ovaprim) were injected. Blood samples were taken from the samples during 3 stages. The results showed that plasma beta-estradiol 17 hormone levels were decreased after 10 days and after sexual examination in all experimental groups compared to the beginning of the experiment which, this decrease after sexual maturity was significantly higher than before the start of the experiment. Plasma testosterone levels decreased significantly in all experimental groups (P<0.05). Changes in progesterone levels in all experimental groups were not significant (P>0.05). Based on the results of this study, it can be stated that the stress of the cavity in the reproduction of white fish has affected the physiological parameters studied. The relative reduction in the parameters of the examined blood plasma of these fishes shows these effects.
  Keywords: Stress of cavity, Plasma sex hormones, cortisol, Reproduction, Rutilus frisii kutum
 • Reza Changizi *, Hamed Manouchehri, Mehdi Hosseinifard, Zahra Ghiasvand Pages 135-140
  This research was carried out to evaluate the effects of different levels of Siberian Bimini Immo on growth, nutrition and survival indices in Green Terror fish (Andinoacara rivulatus) for 60 days. The experiment was designed by using randomized method including control, 0.5, 1 and 1.5 g of Biomin Imbo synbiotic per kg of diet in four treatments with three replications. Based on the results, BWI, PBWI, SGR, and PER and FCR in 1.5 g / kg synbiotic had a significant improvement compared to other treatments (P <0.05). Also, the amount of CF significantly increased in treatment of 0.5 g / kg synbiotic (P <0.05). In terms of survival, no casualties were observed among treatments. According to the results of this study, it can be concluded that the addition of synbiotic to diet, especially at 1.5 g / kg, can be effective in some of the growth and feeding factors of Green Terror fish, and as a supplement Suitable for the diet of this species.
  Keywords: Synbiotic (Biomin Imbo), growth, survival rate, Greenterror cichlid
 • Hamid Ramezani *, Mohammad Binaeii, Hasan Fazli Pages 141-146
  The main goal of the current study is to evaluate the impact of dietary herbal On Some Of The Hematological, Biochemical and Immune Parameters Of  Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss). This project was conducted at Caspian sea research institute of ecology from 2017 to 2018. Totally 180 rainbow trout with an average weight of 28.8g were randomly distributed to 9 fiberglass tanks with area  and depth of 1m2 and of 0.6 m.  The experiment lasted for seven weeks and the rainbow trout were fed by three different diets as follows: 1. Commercial pellet contained no herbal additive (control diet) 2. Commercial pellet contained 2% dietary herbal and 3. Commercial pellet contained 4% dietary herbal.  At the end of the trial, blood samples were collected to determine some hematological, biochemical and immunity parameters in different groups and compared to one another. Results showed that 4% dietary herbal can enhance the non specific immune system of  O.mykiss . Thus,addition of dietary herbal at 4% is  recommended  in    improve immunostimulants in rainbow trout.
  Keywords: Oncorhynchus mykiss, Dietary herbal, Hematological, Biochemical, Immune parameters
 • Samira Sedighi, Mirmasoud Sajjadi *, Seyed Hossein Hoseinifar Pages 147-154
  In the present study, the effects of dietary malic acid on growth and intestinal histomorphology of goldfish (Carassius auratus) was investigated. 120 goldfish (mean initial weight 14.62 ± 0.92 g) (Mean ± Standard Error) were divided into 4 treatments and 3 replicates. Treatments included different concentrations of malic acid 0 (control), 2.5, 5 and 10 g/kg diet. Fish feeding was carried out three times a day for 8 weeks. Fish biometry performed every two weeks and at the end of the experiment, six fish per each tank were sampled for histological study of the intestinal tissue. Results showed that there were not significant differences in final weight, percentage of body weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio and condition factor between different treatments (P> 0.05). There were not significant statistical differences in the length of the villi, the diameter of the tunica mascularis and also the number of calyx in the intestinal tract between different treatments (P> 0.05). The results of the present study showed that the use of malic acid does not affect the growth performance and intestinal histomorphology of goldfish.
  Keywords: Organic acid, growth, histomorphology, Cyprinids
 • Vahid Abbasi *, Seyed Abbas Hoseini, Rasoul Ghorbani, Hasan Salehi, Hosein Abdolhay Pages 155-162
  Due to fast growth and simple inexpensive breeding of Tilapia is interested in many countries of the world and is known as invasive spice in countries which are not its origin cause serious crisis for biodiversity. The purpose of this research is studing the climatic conditions of Golestan province and comparing existing situation with Nile tilapia needs and surveying probability distribution of Nile tilapia by using GARP distribution predict model and finally existing probability in each section of province and surveing unwanted conforting strategies for this spiece. Distribution considered data in this case are those use as most important freshwater spices climatology data such as average annual temperature, precipitation, daytime and moisture. Jack nife method also is used to importance estimation of each mentioned data. Probability tilapia nich distribution is done in Geografic information system. According to extracted maps most nich tilapia suitable niches, Gonbad, Aqala and Gomishan sections where most important wetlands and dams located in this area. According to available data this three cities are the most important fish breeding in Golestan province so are expose seriously to invasive Nile tilapia.
  Keywords: Nile tilapia, Invasive spice, Distribution prediction, Geographic information system
 • Masrour Zakeri Nasab, Shahla Jamili *, Alireza Valipour, Seyed Mohammad Reza Fatemi, Ehsan Ramezani Fard Pages 163-172
  The Alburus chalcoides (Guendenstaedt, 1772), of Cyprinidae family, is a valuable bony fish of the Caspian Sea. Checking the start of a feedind is one of the most significant cases of larval growth. Actually, Specifying the day of opening the mouth of the fish and the day the active nutrition and pelleting is started will also affect the growth of the fish, especially as the guinea pig fish feed more on protein sources and this will speed up the digestion and absorption of food. The King of Gypsy was opened from the fifth day after hatching his mouth and was seen as a gutter. To evaluate morphological characteristics of larvae and infants, 10 samples were considered.The length of larvae on this day is 4.6 ± 2.2 mm and weighs 0.010 g. On this day, larvae can use environmental food in the water, but given the size of the mouth of this fish on the eighth day to the size The size is 84 micrometers (5.5 ± 4.4 mm in length and 0.013 grams in weight). This day was calculated as a starting point for feeding pellets, which could be used for larvae in addition to perennial food from pellet. The purpose of this research is to determine the appropriate feeding time for fish.
  Keywords: Alburnus chalcoides, morphology, growth, Feeding
 • Atefeh Rostamzadeh, Hamid Allaf Noveirian *, Mirmasoud Sajjadi, Seyed Hossein Hoseinifar Pages 173-180
  The present study investigates effects of different levels dietary sodium acetate (SA) salt on the growth and activity of digestive enzymes activity in goldfish (Carassius auratus). 120 fish (mean initial weight 14.24 ± 1.29 g) were fed 3 times a day with four experimental diets supplemented with 0, 2.5, 5 and 10 g/kg SA for 10 weeks. Biometry was done to measure growth and nutritional indices every two weeks. Also, six fish were randomly sampled at the end of experiment to study the activity of protease and lipase enzymes. The obtained results showed that fish fed with 5 g/kg SA had highest final weight, so there was a significant difference between the treatments compared to other treatments (P<0.05). However, no statistically significant difference was observed in other growth indices between control and SA fed fish (P>0.05). There was no significant difference in the lipase and protease activities between different treatments (P> 0.05). The results of the current test showed that the use of 5 g/kg SA could increase the growth of this fish. However, no notable effect was noticed in case of the activity of the digestive enzymes.
  Keywords: Organic salts, Digestive enzymes, Growth indices, Gold fish (Carassius auratus)
 • Behzad Rahnama, Ehsan Kamrani *, Asghar Abdoli, Abolfazl Naji, Hadi Raeisi Pages 181-190
  In this study, the biological characteristics and dynamics of the fish population of Roach (Rutilus rutilus Caspicus, Yakovlev,1870 (in coastal waters of Golestan province has been studied. 384 specimens of fish were collected from coastal waters of Golestan province by gillnet and beech sin from April 2015 to March 2016. The smallest and largest lengths fish that were caught at14 and 26 centimeters, and the minimum and maximum weights were 28 and 246 gr. The rate of b for male and female was 3.012 and 3.205 respectively. To determine the growth parameters, we used the age determination from scales. And frequency distribution of length, (Fonbrtal- growth factors) was found in male and for female. W∞ was estimated about 216.466 gr in males and 259.77 in females. The natural and fishing mortality rates in both males and females were 1.13, 0.401 and 0.84, 0.673 per year. Also, in the present study the utilization factor was Φ'= 0.26 and Φ'= 0.43 in males and females. The growth performance index in Golestan province was estimated about 2.57 for males and 2.48 for females. The age group was from one to four years old. , the most frequent was at one to positive two years old.
  Keywords: Roach, mortality, Golestan province, Caspian Sea
 • Sohail Lameeihassankiadeh, Mehdi Mohammadalikhani, Saltanat Najjar Lashgari, Roghaye Mahmodi * Pages 191-198
  The present study was designed and performed to evaluate the effects of various concentrations of folic acid and riboflavin on some growth, blood and immune indices of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. For this purpose, 891 fingerling rainbow trout with the average weight of 6-7 g were distributed in 27 fiberglass tanks with 9 treatments randomly (33 fish in each tank). Rainbow trout fingerlings was fed with normal diet and diet containing various levels of folic acid (0, 6 and 10 mg) and riboflavin (0, 20 and 30 mg). At the end of the 60-day period of breeding, 30 fish from each treatment were selected randomly and blood sampling was performed after measuring the growth factors. The results showed that the highest mean body weight gain, specific growth factor, daily growth factor, white blood cells, red blood cells, hemoglobin and hematocrit were observed in fish fed diets containing 20 mg riboflavin and 10 mg folic acid and showed a significant difference with control group and other treatments (P<0.05). In terms of survival rate, there was no significant difference between treatments. Based on the results, the best formula for feeding rainbow trout fingerlings is a combination of 20 mg riboflavin and 10 mg folic acid per kilogram of dry food. Due to the low consumption of vitamins, the use of this formula is economical in cold water fish breeding farms and has economic justification.
  Keywords: Folic acid, Riboflavin, growth, Blood, immune indices, rainbow trout
 • Majid Askari Hesni *, Seyed Aliakbar Hedayati, Amir Qadermarzi, Mojtaba Pouladi, Somayeh Zangiabadi, Nabat Naqshbandi Pages 199-204
  Phytoplankton and algae are as the first level of the food chain and food producers for other organisms in the aquatic environment. These organisms acquire their nutrients in the process of photosynthesis (N and P) from the aquatic environment. In this study, the amount of purified fish wastewaters was studied by microalgae (Chlorella vulgaris) in a period of 18 days. The present study was conducted in a laboratory system and on the wastewater outlet of fish farms. For this purpose, a 5-liter semi-industrial reactor was designed with a mixer blade, a porous plate, and a compressor. The required algae stock on the basis of density was cultured in the laboratory environment and then was injected into the bioreactor compartment containing fish wastewater. The averages of nitrate, nitrite, phosphate, and ammonium, TDS, TSS and BOD were 1.94, 2.22, 0.39, 4.11, 2.2, 1.94, 2.39 mg L-1, respectively. Also, PH and electrical conductivity were 7.52 and 1315 µ mho cm-1. The results showed that algae films efficiently reduced the amount of contaminants in the reactor space. This decreasing trend has increased over the course of the encounter. At the end of the exposure period, all parameters except phosphate have been reduced by almost half. The algal reactor can effectively reduce the organic loading of fish farms, which will partially prevent environmental contamination.
  Keywords: Algae reactor, Fish farms, Wastewater, Chlorella Vulgaris
 • Amin Farahi, Mohammad Sudagar *, Siamak Yousefi Siahkalroodi, Mohammad Mazandarani, Shahram Dadgar, Seyed Mahdi Ojagh Pages 205-212
  To determine the nutritional value of giant gourami as a new edible species and compare it with common carp as a common species, fishes were purchased in the same weight range (5±0.27 and 5.02±0.26 g, respectively) and presented to concrete ponds in a monoculture system, two treatments with 3 replicates. Fish were fed with common carp commercial diet of for one year. At the end of experiment, protein and carcass moisture content were significantly higher in common carp, as well as ash and total lipid in giant gourami. Total omega-6 fatty acids were registered higher in common carp than giant gourami fish, significantly. There were no significant difference in total omega-3 fatty acids, levels of high unsaturated fatty acids and EPA and DHA content at two species. ω-3/ω-6 ratio was significantly higher in giant gourami than common carp. In contrast, the ratio of polyunsaturated fatty acids to the saturated fatty acids of common carp was more favorable than giant gourami, and the difference was statistically significant. In conclusion, according to the EPA and DHA content in the two tested species, and also the promotion of the ratio ω-3/ω-6 in giant gourami, due to the qualitative features and nutritional value of giant gourami, it can be considered as a valuable farmed fish.
  Keywords: Cyprinus carpio, Osphronemus goramy, Fillet quality, Fatty acid profile
 • Saiidae Moradinezhad, Seyedjavad Abolghasemi *, Ali Asghar Khanipour Pages 213-220
  Powder made from surimi normally prepared in dry from and use as a crude material for preparation of marine processed products. The aim of this study is producing and comparing the nutriotional value and Shelf life of protein powder made from silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in two methods drying under vacuum condition (at a temperature of  6o±0/5°C  for 5 hours)  and in oven condition (at a temperature of  7o±0/5°C  for 24 hours).Then, surimi powder, stored in conventional packaging for 60 days at room temperature. Sampling and laboratory analyzing of nutritional value (Include: protein, lipid, moisture, TBA and TVB-N) were done to 3 times with 20 days intervals. Statistical analysis of SPSS, showed that the most values of protein was observed in vacuum drying method (86.33%) that was significantly higher than oven drying method (77.76%) (p <0.05). Total volatile base nitrogen (TVB-N) was assessed during storage showed that oven drying treatment after 20 days (20±3.18 mg/100g) and vacuum drying treatment after 40 days (20±4.84 mg/100g) were out of the standard range (19.6 mg/100g). Results showed that the quality of surimi powder which was prepared with vacuum drying method is better than oven drying method and this method had the higher shelf life (up to 40 days) compared to oven method in room temperature.
  Keywords: Surimi powder, Drying, Vacuum method, Oven method, Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)
 • Niloofar Mohammadjafari *, Mohammad Reza Imanpoor Pages 221-226
  In this research, in order to eliminate the adhesion of fertilized eggs, common carp of common carp from three materials of alkalase, tannic acid and sodium chloride was used. The results of fertilization rate and hatching rate were compared with the general method of the workshop (egg washing with carbamide solution). 9 concentrations of sodium chloride were used at 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 4000 and 10000 mg / L for three times 15, 30 and 60 minutes. Three concentrations of tannic acid (500, 1000 and 1500 mg / L) were used at three times 0.5, 2 and 5 minutes. All three concentrations were performed in three replicates. After activation, 50 milliliters of the enzyme were added at a concentration of 2 milli liters per liter for 20 minutes and exposed at 45, 60, 75, and 90 seconds. Finally, they were washed 4 times with hatchery juice and transferred to incubation. The results showed that the best fertilization rate (99.57%) and hatching rate (99.46%) were related to treatment 1 at a concentration of 500 mg / L in 0.5 time It was a minute. Regarding removal of egg adhesion by sodium chloride treatment, the best fertilization rate (87.1) and hatching rate (28.86) were related to 1000 mg / l treatment at 30 minutes. The highest percentage of fertilization (97.52%) and hatching (96.72%) with alkaline enzyme was 50 mg / L treatment at 45 seconds.
  Keywords: Common carp, alkaline enzyme, Tannic Acid, Sodium chloride
 • Mostafa Beygi *, Abdolmajid Hajimoradloo, Hossein Hoseinifar, Ali Jafar Pages 227-230
  The use of natural and vegetable ingredients as an additive in fish diets will increase the health of the host. The aim of this study was to evaluate the effects of adding sugar beet molasses to carp fish meal to evaluate some blood indices. The experiment consisted of 360 pieces of common carp with an average weight of 22 ± 2.5. After one week of adaptation, it was fed for a period of 8 weeks. The experiment was carried out in the form of 4 treatments and each treatment with 3 replications including: Molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4) Done. The fish were fed daily with 3% body weight and twice daily with experimental diets. Food from the control group, the commercial food of the common carp of the corporation was no molasses. The results showed that red blood cells were significantly increased in 2% molasses. Hemoglobin was also found in 2% molasses (P <0.05). MCHC also increased in 2% molasses. There was no significant difference between the treatments after the differential count of white blood cells. In general, a diet containing molasses was effective on the blood indices of common carp, increasing the number of red blood cells and increasing hemoglobin in 2% molasses.
  Keywords: Beet molasses, Blood indices, Common carp (Cyprinus carpio)
 • Seyyed Mohammad Shafizadeh, Hossein Khara *, Alireza Shenavar Masouleh Shenavar Masouleh Pages 231-238
  This research was carried out for comparing the efficiency of nanosil (Hydrogen peroxide with silver ions) and malachite green in order to control the fungal contamination in eggs of sturgeon (Acipenser persicus and Acipenser stellatus). Nanosil treatment at concentrations 40, 80, 100 mg/l, malachite green treatment at concentration 2 ppm and control treatment (all of them with three replicates) were evaluated in Yushchenko incubators during three days so as to compare and control the fungal contamination and determine the best concentration in different treatments in reproductive and restoration center of Sturgeon fishes in Sangar from April to June 2014. Firstly, adult breeders were selected and after fertilization, total number of seeds, fertilization percentage, percentage of fungal, healthy and unhealthy eggs, unfertilized eggs, total number of larvae and hatch percentage were calculated. The results showed that the lowest percentage of unfertilised eggs, the highest percentage of healthy eggs, the lowest percentage of fungal eggs and the highest percentage of hatching in Acipenser persicus was related to nanosil 80 mg/l (P<0.05). Also, the results of comparison of different treatments showed that the lowest percentage of unfertilized eggs, the lowest percentage of fungal eggs and the highest percentage of hatching in Acipenser stellatus was related to nanosil 80 mg/l (P<0.05). In a general, it can be said that nanosil 80 mg/l had a more effective effect in hatching percentage and disinfection of eggs. Because malachite green has a vast number of disadvantages, it is recommended using nanosil as a new disinfectant.
  Keywords: Acipenser persicus, Acipenser stellatus, Nanosil, Malachite Green
 • Sina Javanmardi, Kamran Rezaei Tavabe *, Rana Bahadori Pages 239-246
  In order to know the optimal level of addition of vitamin B12 to water, in a Aquaponic system using Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Saffron plant (Crocus stativus), 240# Nile tilapia fish and 120# corms of saffron were randomly divided into 12 experimental groups and influenced by treatments of adding 0 (control), 10, 20 and 30 mg L-1 vitamin B12 to water, weekly, for 60 days experimental period. At the end of the experiment period, weight gain and other indices of fish growth performance did not show any significant differences in any of the treatments, but some growth performance indices of saffron plants such as leaf length showed the lowest rate in treatment of 30 mg L-1 and root weight in treatment of 30 mg L-1 vitamin B1 in water was significantly higher than other treatments. Measurement of serum biochemical parameters of fish showed that with increasing levels of vitamin B12 in water, treatment with 30 mg L-1 vitamin in water showed the highest amount of Alkaline phosphatase enzyme and Aspartate aminotransferase enzyme in blood serum of fish. Finally, the results indicate that adding 10 to 20 mg L-1 vitamin B12 to the water of the aquaponic system using saffron plant and Nile tilapia can improve the growth and yield of the saffron plant.
  Keywords: Cobalamin, Saffron plant, Freshwater fish, Aquaponics
 • Mohammadreza Mohseni, Sharokh Pashaei Rad *, Nasim Hayati Roudbari Pages 247-256
  The current study is about the ants checklist in different habitats of central regions of Iran during the years 1395 and 1396. Accordingly, 20 stations from 4 different habitats that included desert habitat, foothillc habitat, plain habitat and rural and urban habitat were selected, and collecting of samples was done by hand Collecting and pitfall trap during the spring, summer and autumn. A total of 314 samples which were collected from all stations, 32 species from 13 genera and 9 tribes belonging to the three subfamilies Myrmicinae, Formicinae and Dolichoderinae were identified as follows:Subfamily: MyrmicinaeTribe: Stenamini Genus: Messor Species: M. mediorubra M. ebeninus M. minor M. galla M. rufotestaceusMessor sp Tribe: Solenopsidine Genus: Monomorium Species: M. indicum M. pharaonis M. kusnezowiM. subopacum Tribe: Attini Genus: Pheidole Species: P. teneriffana P. megacephala P. pallidulaTribe: Crematogastrini Genus: Tetramorium Species: T. moravicum T. sp. Genus: Crematogaster Species: C. oasiumGenus: Cardiocondyla Species: C. ulianini C. stambuloffiSubfamily: FormicinaeTribe: Formicini Genus: Cataglyphis Species: C. niger C. bellicosus C. setipes C. altisquamis C. lividusC. frigidus Tribe: Plagiolepidini Genus: Lepisiota Species: L. dolabellae L. bipartite Genus: ParatrechinaSpecies: P. longicornis Genus: Plagiolepis Species: P. abyssinica Tribe: Camponotini Genus: CamponotusSpecies: C. (Tanaemyrmex) xerxes C. kurdistanicus Tribe: Lasini Genus: Lasius Species: L. alienusSubfamily: DolichoderinaeTribe: Tapinomaini Genus: Tapinoma Species: Tapinoma simrothiAll Species confirmed by Professor Brian Taylor, members of the British Royal Society of Entomology.
  Keywords: animals, Hymenoptera, Formicidae, Insects, Ant
 • Maryam Rezaie *, Hashem Kamalie, Davod Shirdel, Glomalii Akbarzadhe Shokat Pages 257-264
  The European red mite, Panonychus ulmi Koch is one of the most important pests of apple orchards in different parts of Iran. The present study was conducted in apple orchards of Azarbaijan-e Sharghi, Azarbaijan-e Gharbi and Khorasan-e Razavi provinces in a randomized complete block design with 7 treatments and 4 replicates. Treatments were the new acaricide, Envidor speed with two dosage, 0.4 and 0.5 ml/L, Baroque 10%SC 0.4 ml/L, Propargite 0.57 EC 1 ml/L , Pride 20% 0.4 ml/L, Envidor 0.24 SC 0.5 ml/lit and a check treatment by spaying water. Mean number of mites per leaf was counted one day befor and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. Results showed that both concentrations of Envidor speed were more effective than the other acaricides after 7 days, and this trend continued until 28 days. Envidor speed had better effect with more durability effect on the control of European red mite compared to the other acaricides. We recommend the 0.4 ml/lit dose of this acaricide because of its economic efficiency.
  Keywords: Acaricide, European red mite, Efficiency, apple orchards
 • Anahita Yazdanpak, Hadi Ostovan *, Shahram Hesami, Mehdi Gheibi Pages 265-270
  Agricultural products particularly fruits and vegetables are being sprayed frequently without considering the detrimental consequences of pesticides. Some farmers even do not observe the "No Harvest" period between the spraying and harvesting time. In farms for the control of pests, diazinon (60% EC), imidacloprid (35% SC), primicarb (50% WP) and acetamiprid (20% SP) are used. The aim of the present study was to assess the residual contents of four pesticides: diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid in crops( potato (Solanum tuberosum)) .The pesticides were applied on the above yields in a setting stage. Samples were taken daily, acetonitrile extracted, cleaned up using a silica gel column and residual contents of diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid were analyzed using a Liquid chromatography it an DAD detector (HPLC-DAD). The present results indicated that: imidacloprid and pirimicarb were found to be more persistent in potato var.chili compared to other two tested pesticides; data also reported that the lowest residue level of
  Keywords: Pesticide Residue, Diazinon, Imidacloprid, Primicarb, Acetamiprid, High pressure liquid chromatography (HPLC)
 • Matahare Rahbari *, Delaram Nokhbe Zare Pages 271-278
  Sampling of sediments from the southern region of Tiyab was carried out for fourteen patrols every two months to determine the sediment distribution of bedding, pathogenic bacteria from April to October 1996. Gravel particles at station 2 with a value of 1.5 in rank 1 and then station 3 and 2 in the order of 2 and 1.7 respectively. Silt particles at station 1 with the highest values ​​of 1.8 ± 22.6% have the highest and then stations 3 and 2, respectively, with 2.5 ± 15.7 and 3.2 ± 11.9% respectively. The total particles at Stage 3 with 21.7 ± 1.8% had the highest and stations 2 and 1 with 18.8 ± 18 and 16.3 ± 2.1% in the next. Total organic matter with 6.3 ± 0.4% at stations 2 has the highest and stations 3 and 1 with values ​​of 0.6 ± 6 and 0.6 ± 5.6% after station 2. The mean values ​​of T count in 3 stations indicate that stations 3, 2 and 1 are located at positions 1 through 3 with specified values. The mean values ​​of M T N indicate that stations 1, 2 and 3 are ranked 1 to 3 with average values ​​of 6.13, 6.24 and 6.16, respectively. The average total of form was assigned to stations 1, 2 and 3, with values ​​of 0.63, 0.62 and 0.610, respectively. It can be concluded that wastewater from shrimp breeding has increased the amount of organic matter and the total number of colonies.
  Keywords: Tiyab, Coliform, Colonie, Wastewater, Sediment
 • Mohammad Niroomand, Arash Akbarzadeh *, Eisa Ebrahimi, Seyed Alireza Sobhani, Ardshir Sheikhahmadi Pages 279-286
  This study was designed to determine the effects of  different levels of dietary black cumin seed on some haemolymph biochemical parameters in pacific white shrimp, penaeus vannamei. Five levels of black cumin seed including 0, 0/5, 1/5, 3 and 5 percent were used and each group was divided in three replicates and 40 shrimp (7.5±0.2 gr) were stocked in each replicate. After 12 weeks of feeding trial, plasma glucose, alkaline phosphatase (ALP) and superoxide dismutase (SOD), levels were significantly lower in the shrimp fed diets contained black cumin seed compared to the control (P<0.05). Moreover, plasma creatinine (CREA), total protein, hemolymph urea nitrogen (HUN), uric acid and urea were numerically lower in shrimp fed diets contained black cumin seed compared to the control (P>0.05). Calcium and magnesium were not significantly different among the treatments (P>0.05). In addition; phosphate increased significantly in the groups fed diet contained 1/5 and 5 percent black cumin seed when compared to the control group (P<0.05). In conclusion, this study indicated that dietary black cumin seed, have impressive effects on shrimp haemolymph biochemical parameters and can help to produce shrimp permanently.
  Keywords: Haemolymph, Black cumin seed, Pacific white shrimp, Haemocyte, Plasma
 • Mohammad Javad Vesaghi, Iman Sourinejad *, Ali Asghar Khanipour, Alireza Valipour, Ehsan Kamrani Pages 287-292
  This research was carried out to investigate the amount of CPUE for Astacus leptodactylus released in culture pools located in Hossein Kooh Shulam, belonging to the National Aquatic Research Center of Guilan province. Four types of traps including hokkaido, funnel net, opera House and cylindrical with mesh size of 8 mm were designed and built according to the biologic and ecologic characteristics of Crayfish in three culture ponds. Four traps of each type were used in ponds. The traps were connected longitudinal and continuously, and were monitored every 24 hours. The sampling period was 60 days. In total, 2002 Crayfish were caught of which, 986 were male and 1016 were female. The sex ratio (Male: Female) was calculated as 1: 1.3. The highest abundance percentage of caught fish was found in funnel net with 9.88% in the length class of 88-100 mm. The rate of CPUE for hokkaido, funnel net, opera house and cylindrical traps was 3.63, 2.43, 1.6 and 0.7, respectively that showed significant differences (p <0.05). According to the results, hokkaido trap had the best performance in terms of both CPUE and catching fish size in different length classes.
  Keywords: Astacus leptodactylus, CPUE, Hokkaido trap, Fish ponds
 • Mahmood Sinaei *, Ashrafali Hosseini, Samaneh Dalir Pages 293-302
  International wetland of Gowater Bay and Bahu Embayment, due to their vast area, high biodiversity in fauna and flora, such as mangrove forests, Persian crocodile (Gando) etc. and their general status, are one of the most important habitats for many aquatic and terrestrial organisms. This study was conducted with the aim of economic valuation of direct and indirect utilization of goods and services of environmental resources of the international Gowater Bay and Bahu Embayment in 2016. Using random sampling technique, 384 questionnaires were collected from residents of the area. The results of this study indicated that the total economic value of direct use of the international Gowater Bay and Bahu Embayment was equal to 1.8 billion rials yearly. The value of indirect use was estimated as 211.671 billion rials yearly. The total economic value of direct and indirect utilization of goods and services of these two international water resources was calculated as 217.672 billion rials yearly. The results showed that the international wetland of Gowater Bay and Bahu Embayment have quite significant and considerable economic values, which can provide the conditions and opportunities for decision makers to support the quality of theese wetlands and their resources by proper management programing.
  Keywords: Economic Evaluation, Environmental resources, Wetland, Gowater Bay, Bahu Embayment, market price, Willingness to pay
 • Mehdi Adeli *, Seyeyd Aliakbar Hedayati, Mojtaba Pouladi, Zeynab Adeli Pages 303-310
  An annual survey of benthos fauna in a river can provide accurate information on contamination levels for other researchers. According to the entering of municipal and agricultural wastewater into the Gorganroud River, the purpose of this study was a determination of the composition, abundance, and diversity of the benthic communities in this river as a part of the nutritional levels of this aquatic ecosystem. This study was conducted in 5 different stations on a monthly basis during a one-year sampling period between 2009-2010. Sampling operation was carried out using a Surber sampler (With an area of 1600 centimeters) with 3 replications. Based on the results, 3 phyla and 16 genera of benthos fauna were identified that annelids, arthropods, and mollusks had 3, 4 and 9 genera, respectively. The highest biodiversity of 2.67 and 0.86 was in obtained autumn and the lowest biodiversity with a seasonal mean of 2.16 and 0.81 was obtained in summer. Based on the comparison of benthic communities, the average density of the final benthos assemblages of four seasons in the determined stations was significantly different (P<0.05), but the average density of the seasons was not significantly different (P>0.05). According to these results, there was no significant difference between temperature, dissolved oxygen, and acidity level of different stations (P>0.05), and depth showed the significant difference between different stations (P<0.05). Also, correlation analysis of water factors and density of benthos communities showed a lack of correlation between them at different stations (P> 0.05).
  Keywords: Density, Biodiversity, Benthos, Gorganroud River, Golestan province
 • Siamak Bagheri * Pages 311-318
  Study of meroplankton structure, abundance variationsanddetermined of bloom them were assessed in different years and seasons in the offshore Anzali, at the 4 stations. The samples have taken seasonal at the 5, 10, 20 and 50 m depth in 1996 and between 2001 and 2013. The fifteen meroplankton groups were identified. In the study, dominant meroplankton were Bivalvia larvae, Balanus improvisus and  Nereis diversicolor. The abundance of Bivalvia larvae increased sharply in 1996, average abundance of Bivalvia larvae was measured about 26000 ind.m-3. There were increased and declined in Balanus improvisus abundance after Mnemiopsis leidyi bloom between 2001 and 2013.The abundance of B. improvises varied from 98 to 4700 ind.m-3 in 2001 and 2010, respectively. In addition, the bloom of B. improvises was recorded amount 3100 ind.m-3 in spring. The abundance of N. diversicolor varied between 60 and 1500 ind.m-3 in 2001 and 2006, respectively. The N. diversicolor did not show before M. leidyi bloom (1996). The seasonal bloom of N. diversicolor was observed amount 500 ind.m-3 in summer. The vectoral distribution of meroplankton was observed at 50 m depth in surface layers. The finding displayed, meroplankton abundance decreased from inshore to off shore. The environmental parameters and exotic species could be important reason in temporal and spatial of meroplankton in the southern Caspian Sea.
  Keywords: Meroplankton, Distribution, Abundance, Caspian Sea, Anzali
 • Fariborz Sayyadoghly, Sakineh Alijanpour *, Rahman Patimar, Nader Shabanipour, Alireza Mirzajani Pages 319-326
  This study carried out in order to investigate the impact of Bandar Anzali's breakwater on the diversity and abundance of Macro-invertebrates. Twelve stations were located in two sides of the breakwater in the wall and in the sea substrate. The sampling carried out from November 2017 until August 2018, seasonally. In the substrate stations on the sea side, the bivalve species Cerastoderma glaucum and Amphipod Stenogammarus compersus were observed in all stations with an average 344.1 ± 11.6 and 7.77±55.9 n.m-2, respectively. The worm species Streblospio gynobranchiata with abundance of 33.3 ± 42.5 n.m-2 was found only in the estuary section. Among the Macro- invertebrates on the breakwater wall; the Mytilaster lineatus and Mytilopsis leucophoeata were found on the sea side and in the estuary side, respectively. Their abundance had not significantly difference in different seasons. The Amphipoda Melita mirzajanii and Hediste diversicolor were also frequent in the wall of breakwater with 4106±1878 and 495±110 n.m-2, respectively. The crustacean and worms had more abundant in summer 2018 than other seasons. According to ecological indices, species diversity was more in the sea side rather than the estuary side for both habitats; the sea substrate and the wall. Furthermore, the species diversity was more in the wall of breakwater rather than sea substrate. The artificial constructs such as breakwater have an important role to increase of the species diversity.
  Keywords: Bandar Anzali, Breakwater, Macro-invertebrate, Diversity, Abundance
 • Mehran Loghmnai *, Fatemeh Zabihi, Gilan Attaran Pages 327-334
  Zooplanktons have a special role in the food chain and the ecological pyramid of the marine ecosystem. The aim of this study was to investigate the effect of Monsoon on biodiversity of zooplanktons in the eastern coasts of Chabahar. Sampling was carried out on the eastern coast of Chabahar using a 100-micron zooplankton net with a horizontal extension stretch of 30 cm at 8 stations in the Chabahar bay during four seasons from summer of 2016 to spring of 2017. According to the results, Copepoda have rise to 66.87 percent of the zooplankton population. After the Copepoda, bivalvia (7.53%) and Thaliacea (6%) have highest presence and Polychaeta, Cephalochordata, Ostracoda were found to be the lowest (in total with 2.22%) in different sampling seasons. The highest and lowest Shannon index was calculated, respectively, in autumn (3) and spring (0.99), respectively, in the autumn and winter (0.95), and in summer and spring (0.94), respectively. The highest and lowest indexes of uniformity were in autumn and spring (0.97) and summer (0.94) respectively. According to the results of this research, the structure of the zooplankton communities in this region is affected by the changes caused by the monsoon winds and the coastal upwelling flows. The cycle of production and seasonal changes of zooplanktons depends on the environment response to these changes. Ultimately, when zooplankton organisms are exposed to severe disturbance (monsoon), several species become dominant and decrease the species uniformity.
  Keywords: zooplankton, Chabahar, Monsoon, Biodiversity, Makoran
 • Mahsa Musavi, Sharareh Pourebrahim * Pages 335-344
  Investigating the ecological and biological conditions of the rivers can indicate potential pressures on them. Different orders of benthic macroinvertebrates have different tolerance for contamination, which are used as indicators of water quality in many cases. This study has examined the structure and assemblage of benthic macroinvertebrates in Karaj river. Considering the factors that cause environmental disturbance, the classification and assessment of water quality of Karaj River  at the stations were done. From winter until the end of autumn (2017), 4 sites through Karaj River were sampled for macrobenthos. Based on the results, totally the samples were identified, belonging to 5 class, 10 orders and 23 families. The most abundant groups in Karaj river were Ephemeroptera ,Plecoptera and Diptera. In general, the results show that the river water has a moderate pollution based on the Shannon index and has a suitable quality according to the Hilsenhof index in the upper stations (Sierra and Polekhab) and has less quality at the lower stations of the Dam (Aderan and Pourkan). Also, based on Simpson index, dominance is high at Sierra and Polehwab stations, and based on Hill index Aderan and Puorkan have more uniform populations. Finally, the results show that biological index can present the quality of water.
  Keywords: Macrobenthos, Biological monitoring, Karaj River, Water quality changes
 • Tayeb Weisi *, Nasrollah Ahmadifard, Naser Agh, Morteza Kamali Pages 345-354
  In the present study, effect of Palangan fish farms on abundance and distribution of macro-invertebratein three stations including 1) upstream station, 2) station a hundred meters after fish Farms  and 3) 1 km after fish farms from January 2015 until  June 2015 was investigated.  For evaluation of different stations, indicators such as Hilsinhof (HFBI) and Shannon Diversity  indices, were used. In  this study, 4148 benthic animal were identified, that were belong to 18 families, 13 orders  and 20 genus. Based on results, in terms of HFBI index and Shannon diversity, stations showed a significant difference (p <0.05). In general, the highest and lowest densities in March and June and Variety in May and February, respectively were observed. The most frequent macrobenthose belonged to station 1 in upstream and the lowest frequency at station 2 was located  in 100 meters after farms. On average, highest and lowest Shannon Weiner Diversity indices were in June and Feberiery, May respectively. On average, Shannon Wiener Diversity Index was 1.26 over a 6-month period.  From point of view water quality situation  of  the river  in station 1 were exellent  and in station 2  due to arrival of pollution was moderate. The average of the highest and lowest Hilsinhof  index was in May and March, respectively. On average,  Hilsinhof   index  was 5.94 over  the course of  6 months.  From point of view  water  quality situation  of  the river  in station 1 were exellent  and in station 2  due to arrival of pollution was moderate.
  Keywords: Fish farms effluent, Water Quality, Macrobenthose, Biological indices
 • Reza Badali *, Seyed Yusef Peyghambari, Hadi Raeisi, Mohammad Javad Shabani Pages 355-362
  The purpose of this study was an estimation of the exploitation and also determination of some biological aspects for trapped Pharaoh Cuttlefish by wire pot (Gargoor) in Bushehr province (north of Persian Gulf). The data collection process was carried out from February 22 to April 19, 2017. The landing and yield of caught Pharaoh Cuttlefish by wire pots in Bushehr province, for 12 years, were 354.833 tones and 162.260 kg. km-2. year-1, respectively. The length (mantle length) and weight range of caught Pharaoh Cuttlefish (300 biometeried specimens) were 13-36 (24.62 ± 4.59) cm and 300-4200 (1870 ± 791.61) gr, respectively. Randomization Test and Two Independent Samples Kolmogorov-Smirnov Test were used for comparing the length frequencies, while showed a significant difference in all different parameters of catch; such as soak depth of Gargoors, soak time of Gargoors and types of vessel (p=0.001). The average of condition factor for Pharaoh Cuttlefishes was 1.25 which indicates the favorable living conditions of trapped Pharaoh Cuttlefish by Gargoor. Independent Samples T Test was used for comparing the condition factors, while just showed a significant difference in soak time of Gargoors (p=0.001). The results showed that due to the overlapping and synchronization of the fishing and reproduction season of Pharaoh Cuttlefish in Bushehr province and based on the range of length and weight frequencies of trapped Pharaoh Cuttlefish by wire pots, it can be stated that fishing operation using wire pots is a selective method for Cuttlefish.
  Keywords: Pharaoh Cuttlefish, Gargoor, fishery, Length frequency, Bushehr
 • Fatemeh Ghobadyan *, Hossein Zolgharnein, Mohammad Ali Salari, Iraj Nabipour, Amir Vazirizadeh Pages 363-378
  This research aimed to analyze some of body compositions also collagen protein, in one of dominant species of sea cucumbers in Ouly-Bushehr area, with species morphological and molecular identification. may be with this study, in addition of exact species Identification, our finding in case of its body wall compounants determination, help to more improvement of medical and nutritional industries in our country,Iran. the result of morphological identification according to body wall ossicles shape and then by molecular identification according to partial sequencing of 16SrRNA mitochondrial DNA indicated the species is “Holothuria leucospilota”. In case of body composions analyzing, protein and moisture were two aboundant compounants with more than 70% in amount and fat was the fewest one. Among protein compounants, collagen was extracted by pepsinal enzymatic hydrolyzing. The type of extracted collagen protein and its subunite composition was determined by SDS-PAGE method. As a result, the extraction method was effective and applicable and the collagen was type (I) with three α1 chains had about 140 kDa molecular weight.
  Keywords: Sea cucumber, collagen, body composition, molecular, Morphological, Identification
 • Zabih Ollah Pajand *, Korosh Haddadi Moghadam, Frouzan Choubian, Esmaeil Farzaneh, Esmaeil Hoseinnia, Alireza Ashori, Javad Seyadfar Pages 379-388
  The study of effect four diets formulated containing vegetable oils including canola and corn oils and their mixture, in three replications each, was carried out to feed N. diversicolor during two months. At the end of the experiments, growth performance in each treatment included total biomass, L3 length, specific growth rate (SGR), body weight increase (BWI), and survival rate were measured. Biochemical composition including total protein, total fat and fatty acid profile of diets and worms body carcass were analyzed. The results showed that there was no significant difference in the growth performance of worm from diets containing different oils with control treatment (worms fed from diet of without oil). The results indicate that the fat in the diet has no effect on the growth of the worms, but the presence of these vegetable oils in carcass composition was important. The results of this study showed that all saturated and unsaturated fatty acids in the diet, except of the control treatment in the N. diversicolor, were higher than their dietary. In the present study, N. diversicolor, fed from diet containing of canola oil, had the highest ⍵-3 fatty acids. The highest EPA level and ratio of ⍵-3/⍵-6 in the worms fed canola oil were higher than formulated diet containing canola oil. Totally, treatment 1, including diets containing canola oil, was more suitable for increasing the growth perfoermance and unsaturated fatty acids of worm than other treatments.
  Keywords: Nereis diversicolor, growth, survival, Canola, corn oil, Unsaturated Fatty acids
 • Yadollah Sepehri *, Hojatillah Jafaryan, Seyeyd Aliakbar Hedayati Pages 389-394
  Sturgeons are considered to be the most valuable fish in the world and the Caspian Sea. the Collapse of the former Soviet Union and the uncertain division of the Caspian Sea unfortunately have led to environmental problems, as well as an increase in illegal fishing, has led to a significant reduction in the valuable species of the Caspian Sea. In spite of various management inconsistencies, advising and managing the Islamic Republic of Iran after the glorious victory of the Islamic Revolution led to the adoption of uniform policies of the Caspian Sea administration, which can be used to control sturgeon fishing and increase the rebuilding of their reserves. After the glorious victory of the Islamic Revolution, significant activities have been undertaken in this area, including: the restoration of reserves and the release of infants to the sea, the cultivation of sturgeon in unconventional domestic waters and cages, increasing research centers and universities with the management of sturgeon stocks management and Introducing the precious Persian dish. Altogether, in spite of various management inconsistencies, the advisory and management of the Islamic Republic of Iran led to the adoption of uniform policies of the Caspian Sea administration, which could be used to control sturgeon fishing and increase the rebuilding of reserves. Between countries of the Caspian Sea, only Iran has been trying to solve this crisis, which is a significant reduction of sturgeon fish. Many activities, including the construction of reproduction and restore of sturgeons from Iran, have been carried out in this area, which could lead to worthy result.
  Keywords: Islamic Revolution, Stocks, Caspian Sea, Sturgeon, Fishing
 • Samira Pakbaz * Pages 395-406
  The most efficient approach to control virus agents is the use of the resistant plant varieties. The RNA silencing-based resistance is the best way to establish the resistant plants against viruses. Grapevine fanleaf virus (GFLV) is one of the most destructive viral diseases of grapevines worldwide. In order to investigate the possibility of the resistance induction against GFLV using RNA-mediated induction of resistance, nucleotide sequence of two genes of GFLV was used to produce a hairpin construct. The construct was developed using intron and also the fragments in sense and antisense directions in front of 35S promoter in pGA482G. Agrobacterium tumefaciens was used to transform Nicotiana benthamiana plants. To evaluate resistance to GFLV after confirmation of transformation, the transgenic plants were mechanically inoculated with this virus. 10 days after virus inoculation, the inoculated plants showed various reactions including resistance, susceptibility and delay in symptom production. ELISA assay confirmed the absence of the virus in the resistant transgenic plants. No symptom was observed in these plants even a month after inoculation. The transgenic plants in which the virus was detected by ELISA reaction, mosaic symptom similar to that in wild type plants was appeared one week after inoculation. The results of this study showed that the developed construct containing a sequence of GFLV is efficient to establish the resistance to this virus and could be applied to produce the resistance in the different grape varieties.
  Keywords: Transgenic, RNA silencing, Hairpin, GFLV
 • Somayeh Mohamadi Amo Dizaj, Alireza Shahab Lavasani *, Ali Akbarian Moghari Pages 407-412
  Doogh is a kind of fermented milk, which is produced with different flavor, in this study; doogh was produced by sheep's milk containing different concentrations of starter and ziziphora essence. Five treatments prepared by two concentrations of starter (0.0125%, 0.025 %) and two concentrations of ziziphora essence (0.01%, 0.005%) and then physicochemical and microbial properties were studied during 1, 11 and 21 days of storage. Result showed that pH of all samples decreased, parallel to pH, acidity (Dornic) increased. The percentages of dry matter and sedimentation of all treatments increased during 21 days of storage period. Enumeration of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus as a stater culture showed that bacterial count decreased during 21 days of storage. Totally with due attention of mentioned results, treatment C (0.025% starter+0.005% ziziphora essence) was the best among others.
  Keywords: Doogh, Ziziphora essence, Starter culture, Physicochemical properties, Microbial properties, Sheep's milk
 • Mohammad Rahanandeh *, Mahsa Rahanandeh, Ali Hallajian, Mehran Avakh Keysami Pages 413-418
  Diclobothrium armatum is  a host specific parasite , causing various severe damages to the gills , respiratory distress, loss of appetite, weight loss and chronic mortality in sturgeon. The purpose of this study was to identify the various damages caused by parasite invasion in gills of sturgeon. In this research 40 pieces of elephant species weighing 50 to 150 grams were harvested from sturgeon farms from early June until the end of September 2018. Fish were transferred to the aquatic animal health laboratory under the same biological conditions. Clinical laboratory examinations were performed on the skin, fins and gill tissue. They were also scientifically assisted to find out the causes of chronic deaths and the examination of the internal organs of young fish. After observing the parasites, they were isolated in the gills and placed in a 4% formalin solution, and the dehydration, clarification and coloring of them were carried out with Alum Carmine. At the same time, in order to gill pathology caused by parasites, after parasite separation, samples of gill tissue were also sampled and transferred to stabilize the Bowen solution. Then, after dehydration, clarification, paraffinization, cutting, and lamination, they were stained with Haematoxylin Eosin (H & E) method. The results of the clinical observations of the gill showed mucous secretions, gill tissue adhesions, and hyperemia.The results of microscopic studies in parasite-infected gill tissue samples: Adhesion in secondary gill lamela, degeneration, edema, necrosis, hyperemia, hemorrhage, hyperplasia, and destruction of gill tissue.
  Keywords: Diclobothrium armatum, Gill, Huso huso, Pathology