تاثیر منابع چربی جیره های غذایی (روغن های کانولا و ذرت) بر فاکتورهای رشد، بازماندگی و ترکیب اسیدهای چرب کرم نرئیس (Nereis diversicolor)

پیام:
چکیده:
بررسی تاثیر 4 جیره غذایی فرموله شده شامل جیره های حاوی روغن گیاهی کانولا، جیره حاوی روغن گیاهی ذرت، جیره حاوی مخلوط روغن گیاهی کانولا  و ذرت و جیره بدون روغن و هر یک در سه تکرار جهت تغذیه کرم N. diversicolor به مدت 2 ماه انجام شد. پس از اتمام دوره پرورش، شاخص های رشد در هر تیمار شامل افزایش زی توده کل، طول L3، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن بدن و درصد بازماندگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در روند رشد کرم نرئیس تغذیه شده از جیره های حاوی روغن های مختلف با تیمار شاهد (کرم نرئیس تغذیه شده از جیره غذایی بدون روغن) مشاهده نگردید. این درحالی بودکه میزان زی توده نهایی، افزایش میزان زی توده و درصد افزایش وزن در کرم های تغذیه شده با جیره حاوی روغن های کانولا و مخلوط کانولا و ذرت نسبت به سایر تیمارها بیش تر بود. تمامی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در جیره های غذایی به استثناء تیمار شاهد در بدن کرم نرئیس بیش تر از میزان آن ها در جیره غذایی بود. بیش ترین میزان EPA و نسبت ⍵-3/⍵-6 در کرم نرئیس تغذیه شده با جیره حاوی روغن کانولا بیش تر از جیره غذایی حاوی روغن کانولا بود. در مجموع تیمار 1 شامل جیره غذایی حاوی روغن کانولا در افزایش میزانشاخص های رشد و اسیدهای چرب غیراشباع کرم نرئیس نسبت به تیمارهای دیگر مناسب تر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
379 -388
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071840 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!