فراتحلیل پژوهش های اجراشده در حوزه ی رواندرمانی خاطره پردازی انسجامی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان : به کمک نرم افزار CMA-2

چکیده:
مقدمه

نتایج تحقیقاتی که تاکنون درباره ی اثربخشی درمان خاطره پردازی بر بهبود متغیر های مثبت در سالمندان انجام شده است متناقض است. پژوهش فرا تحلیل مجموعه ای از فنون نظام دار برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره ی یک موضوع است. برای دستیابی به این هدف، یک سوال درباره ی اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان مطرح شد.

روش

برای پاسخگویی به سوال فرا تحلیل، از مجموعه پژوهش های انجام شده فارسی و انگلیسی در بین سال های 2010 تا 2019 استفاده شد. از بین پژوهش هایی که شرایط ورد به فرا تحلبل را داشتند 16 مقاله انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست فرا تحلیل استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار فرا تحلیل CMA-2 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 یافته های فرا تحلیل نشان داد که اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان 036/1 بود. همچنین اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر بهبود شادی در سالمندان 702/6 و اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر کیفیت زندگی 163/0 به دست آمد.

نتیجه گیری

 نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن بود که اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی انسجامی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان بر اساس معیار Kohen، در حد بالاست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
0
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071853 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!