فهرست مطالب

سالمندشناسی - سال چهارم شماره 1 (تابستان 1398)
 • سال چهارم شماره 1 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فراتحلیل پژوهش های اجراشده در حوزه ی رواندرمانی خاطره پردازی انسجامی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان : به کمک نرم افزار CMA-2
  دریا نظری، فائزه سیونانی، برزو امیرپور* صفحه 0
  مقدمه

  نتایج تحقیقاتی که تاکنون درباره ی اثربخشی درمان خاطره پردازی بر بهبود متغیر های مثبت در سالمندان انجام شده است متناقض است. پژوهش فرا تحلیل مجموعه ای از فنون نظام دار برای حل تناقض در مورد یافته های حاصل از تحقیقات مختلف درباره ی یک موضوع است. برای دستیابی به این هدف، یک سوال درباره ی اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان مطرح شد.

  روش

  برای پاسخگویی به سوال فرا تحلیل، از مجموعه پژوهش های انجام شده فارسی و انگلیسی در بین سال های 2010 تا 2019 استفاده شد. از بین پژوهش هایی که شرایط ورد به فرا تحلبل را داشتند 16 مقاله انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست فرا تحلیل استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار فرا تحلیل CMA-2 مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   یافته های فرا تحلیل نشان داد که اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان 036/1 بود. همچنین اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر بهبود شادی در سالمندان 702/6 و اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی بر کیفیت زندگی 163/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

   نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن بود که اندازه ی اثر درمان خاطره پردازی انسجامی بر بهبود متغیرهای مثبت در سالمندان بر اساس معیار Kohen، در حد بالاست.

  کلیدواژگان: درمان خاطره پردازی انسجامی، سالمندی، متغیرهای مثبت، فراتحلیل
 • محبوبه السادات رحمن پور، آرام تیرگر*، عباس عبادی، شیما سام، مریم نیکپور صفحات 1-10
  مقدمه

  بیمارستان ها یکی از محیط های پرمراجعه و حیاتی برای سالمندان هستند و ارزیابی وضعیت موجود از نخستین اقدامات برای ایجاد محیطی متناسب برای آنان به شمار می آید، این مطالعه با هدف تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند انجام شد.

  روش

  در این مطالعه روش شناختی، ابتدا با استناد به مولفه های موجود در خصوص دیگر محیط های دوستدار سالمند نظیر شهر، پارک، آسایشگاه و خانه، فهرستی از گویه ها تهیه شد. سپس از طریق تعیین روایی محتوا با استفاده از پانل متخصصان شامل مهندسین معماری، ارگونومی و سالمندشناسی و همچنین تعیین روایی صوری با کمک تیمی از ارزیابان شامل کارشناسان سلامت سالمندی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و ارگونومیست ها، نسبت به تعیین مولفه های ساختاری اقدام شد.

  یافته ها

   با کمک تیم تحقیق، 194 مولفه اولیه  در20 حیطه به 100 مولفه در19 حیطه کاهش یافت. با انجام فرایند روایی محتوا و روایی صوری به دو صورت کمی و کیفی، به ترتیب تعداد مولفه ها به 72 مورد و تعداد حیطه ها به 17 حیطه کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  از مولفه های حاصل از این پژوهش می توان جهت ساخت ابزار به منظور تعیین وضعیت موجود استفاده کرد. یافته های این تحقیق می تواند با مشخص ساختن کاستی ها و اعمال مداخلات ارگونومیک در ساختار بیمارستان ها، در بهبود آسایش، ایمنی و استقلال سالمندان موثر باشد.

  کلیدواژگان: ابزار، بیمارستان، سالمند
 • محمدرضا مصاحبی، حمیدرضا عریضی*، فریبا بزدخواستی، حمید بیدرام صفحات 11-23
  مقدمه

  با ورود به دوران سالمندی به تدریج از فعالیت های روانشناختی و اجتماعی افراد کاسته می شود که این مهم باعث افزایش نشانگان خلقی افسردگی، اضطراب، استرس و انزوای اجتماعی سالمندان می شود. با این وجود می توان با اعمال مداخله های مناسب از علائم خلقی سالمندان کاست و به ایشان در گذران هرچه بهتر دوران پیری کمک نمود.  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه یعنی تکنیک الکساندر، روش دوساهو، ترکیب خاطره گویی و ایفای نقش و روش ترکیبی بر بهبود سطوح نشانگان خلقی، اضطرابی و انزوای اجتماعی ادراک شده زنان سالمند انجام شده است.

  روش

  جامعه آماری کلیه زنان در پایان دوره میانسالی و آغاز دوره سالمندی شهر اصفهان بود. نمونه آماری شامل75 نفر از زنان 60-75سال بود که در 5 گروه 15 تایی(چهار گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارده شدند و تحت مداخله های مربوط قرار گرفتند. نشانگان خلقی شامل افسردگی، اضطراب و استرس و انزوای اجتماعی در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط آزمون های استاندارد و یا محقق ساخته سنجیده شد.

  یافته ها

   نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که اثر اصلی برای همه گروه ها در همه متغیرها معنی دار است(001/0=P). اگرچه روش ترکیبی به طور معنی داری تاثیر بیشتری نسبت به سایر روش های درمانی بر کاهش افسردگی، استرس و انزوای اجتماعی داشته است و روش خاطره گویی به طور معنی داری تاثیر بیشتری نسبت به سه روش درمانی دیگر  بر کاهش اضطراب داشته است..

  نتیجه گیری

   جهت افزایش بهزیستی روانشناختی در سالمندی و جهت بهبود تنظیم خلق و هم چنین ارتقاء تعاملات اجتماعی در این دوره، به کارگیری مداخله های جسمی روانشناختی مورد بررسی در این پژوهش یعنی تکنیک الکساندر، دوساهو و خاطره گویی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: تکنیک الکساندر، روش دوساهو، خاطره گویی، ایفای نقش، نشانگان خلقی
 • فاطمه کوهپایه زاده، عبدالله معتمدی*، فریبرز درتاج، حسین اسکندری، نورعلی فرخی صفحات 24-33
  مقدمه

  با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و لزوم توجه به مسائل سلامت روان شناختی سالمندان از جمله احساس تنهایی و خودکارآمدی دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی معلمان بازنشسته انجام گرفت.

  روش

  روش این مطالعه شبه‏آزمایشی با طرح پیش ‏آزمون و پس ‏آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 30 نفر از زنان سالمندان بازنشسته آموزش و پرورش مقیم سرای سالمندان شهر کرمان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای جمع‏ آوری داده ها از پرسشنامه احساس تنهایی راسل، پیپلوا و کارتونا (1980) و پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شوارزر و جروسلم (1981) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد، پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر خودکارآمدی در سطح آلفای 01/0 معنادار بود (534/44=F)، همچنین پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر احساس تنهایی در سطح آلفای 01/0 نیز معنادار بود (16/34=F)؛ بنابراین، فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی بسته ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانی بر احساس تنهایی و خودکارآمدی در پس آزمون مورد تایید قرار می گیرد.

  نتیجه گیری

    بر اساس نتایج می توان گفت که استفاده از بسته ی آموزشی مبتنی بر معنا درمانی به دلیل قرابت فرهنگی و دینی می تواند در مقابل سایر روش های درمانی در کاهش احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی کارایی بیشتری داشته باشد.

  کلیدواژگان: معنادرمانی، احساس تنهایی، خودکارآمدی، معلمان، بازنشسته
 • حسین روحی مقدم، شمعانه محمدی*، فاطمه علیپور صفحات 34-44
  مقدمه

  پرستاران، به عنوان ارائه دهندگان مراقبت به سالمندان نقش محوری دارند و از جایگاه منحصر به فردی در تاثیرگذاری کیفیت مراقبت به آنان برخوردارند. نگرش پرستاران بر ارجحیت آنها در کار با افراد سالمند و همچنین کیفیت مراقبت ارائه شده به آنها موثر می باشد.

  روش

  این مطالعه با هدف بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند انجام شده است. برای دستیابی به مقالات مربوط به نگرش پرستاران در مورد مراقبت از افراد سالمند، کلید واژه های نگرش پرستاران، دانشجویان پرستاری، سالمند، دوران سالمندی، نیاز های سالمندان در پایگاه داده های اطلاعاتی  SID ,Magiranو Iranmedex مقالات فارسی زبان و در پایگاه داده های علمی ,Scopus,Science Direct ,Cochrane library,Google scholar   ovid و Pubmed مقالات انگلیسی زبان بین سال های 2018-2000 جستجو و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و معیارهای ورود، تعداد 24 مقاله مرتبط انتخاب و بررسی شد.

  یافته ها

  در مطالعات بررسی شده نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به مراقبت از افراد سالمند، مثبت، منفی و خنثی بوده است. متغیرهای زیادی بعنوان فاکتورهای موثر بر نگرش پرستاران از قبیل سن، جنس، سطح تحصیلات، تجربه کاری بررسی شدند. بنظر می رسد داشتن نگرش مثبت به سالمندی در انتخاب پرستاران در مراقبت از سالمندان تاثیرگذار می باشد.
   

  نتیجه گیری

  از آنجاییکه دانش پرستاران در زمینه سالمندی بر نوع نگرش و انتخاب اولویت آنان نسبت به مراقبت از سالمندان تاثیرگذار می باشد بنابراین نیاز هست به آموزش سالمندشناسی در مقاطع تحصیلی پرستاری با تاکید بیشتری نگاه شود.

  کلیدواژگان: نگرش پرستاران، دانشجویان پرستاری، پرستاران، سالمند، دوران سالمندی
 • محمود موحدی، فریال خمسه*، عباس عبادی، زهرا حاجی امینی صفحات 45-52
  مقدمه

  سلامت سالمندان یکی از مسائل بهداشتی مهم در اکثر جوامع است که می توان با آموزش مراقبت های بهداشتی از بروز مشکلات سالمندی پیشگیری کرد. مطالعه حاضر با هدف "تعیین تاثیر آموزش  چند رسانه ای بر ارتقاء سبک زندگی سالم سالمندان درشهر تهران" انجام  شد.

  روش

   این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی دو گروه سی نفری از سالمندان با میانگین سنی(88/6± 41/63 ) که عضو کانون های سالمندی سراهای محله های شهر تهران بوده و نمره سبک زندگی متوسط تا نامطلوب داشتند انجام شد. گروه مداخله  تحت آموزش سبک زندگی سالم در دوران سالمندی با استفاده از نرم افزار آموزشی چند رسانه ای  قرار گرفتند و در گروه شاهد هیچگونه مداخله ای صورت نگرفت. سه ماه بعد مجددا سبگ زندگی دو گروه مداخله و شاهد مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

   نمره کلی سبک زندگی و همچنیین سبک زندگی در حیطه های  تغذیه ، بهداشت روان، فعالیت بدنی و خود مراقبتی   در دو گروه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری دارد بطوری که سبک زندگی در گروه آموزش نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است (p<0/001).
   

  نتیجه گیری

   آموزش سبک زندگی با استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ای در سالمندان تاثیر گذار بوده  و با توجه به اهمیت سبک زندگی سالم در پیشگیری از مشکلات دوران سالمندی و با توجه به محدودیت های سالمندان برای حضوردر کلاس های آموزشی   سبک زندگی سالم،   استفاده از روش فوق می تواند ارتقا سلامت سالمندان را محقق نماید.

  کلیدواژگان: آموزش چند رسانه ای، سالمندان، سبک زندگی سالم
 • مرضیه پاکزاد، مهدی جعفرزاده فخاری، سمانه نودهی* صفحات 53-60
  مقدمه

  مشارکت اجتماعی در سالمندان از عوامل مهم و اثرگذار بر سلامت جسمی و روحی می باشد و معنادرمانی گروهی فرصتی فراهم می کند تا اعضا به شناخت، درک و رهاسازی خود دست یابند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان فرهنگی عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهر بجنورد انجام شد.

  روش

  روش مطالعه، کار آزمایی میدانی تصادفی دو گروهی و جامعه پژوهش بازنشستگان عضوکانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد. تعداد 50 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله اختصاص داده شدند. معنادرمانی در هر هفته یک جلسه برگزار شد، زمان هر جلسه 90 دقیقه بود و به مدت 8 هفته اجرا شد. مشارکت اجتماعی با استفاده از پرسشنامه مشارکت اجتماعی طرح بررسی سلامت جامعه کانادا در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از مداخله اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Stata نسخه 12 استفاده شد. آزمون های آماری مورد استفاده شامل تی تست، من ویتنی، شاپیرو- ویلک، کای دو و کواریانس می باشد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد، میانگین نمره مشارکت اجتماعی در گروه مداخله قبل از انجام مداخله 58/3±24/13و در گروه کنترل 96/4±48/13 بود. میانگین نمره مشارکت اجتماعی بعد از مداخله در گروه مداخله به 83/1±04/20 و در گروه کنترل به 74/4±2/14 تغییر یافت (05/0>P). تفاوت معناداری بین دو گروه مداخله با دریافت معنادرمانی گروهی با نتیجه به دست آمده از گروه مقایسه که مداخله معنادرمانی را دریافت نکردند وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت برگزاری جلسات معنادرمانی در افزایش میزان مشارکت اجتماعی بازنشستگان به صورت معنی داری موثر بوده است.

  کلیدواژگان: بازنشستگی، مشارکت اجتماعی، معنادرمانی گروهی
 • نسیم صادقی محلی، محمدعلی حسینی، کیان نوروزی* صفحات 61-73
  مقدمه

  افزایش جمعیت سالمندان تاثیر زیادی روی جوامع می گذارد. بیماری های حرکتی از دلایل شایع و مهم ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در سالمندی هستند. با شناخت روش های غربالگری میتوان با تشخیص زودهنگام سندرم حرکتی، از بروز، شیوع و ناتوانی آن پیشگیری کرد. هدف از انجام این مطالعه مرور یکپارچه روش های غربالگری سندرم حرکتی در سالمندان می باشد.

  روش

  در مطالعه مروری حاضر، جستجو در بانک های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی خارجی و داخلی نظیر PubMed, Scopus، Irandoc, SID, Science direct و با واژه های کلیدی ابزار ارزیابی، ابزار غربالگری، اختلالات لکوموتیو، سندرم حرکتی، تست های عملکردی جسمانی در بازه زمانی سال 2000 تا 2018 استخراج و مرور بر آن انجام شد.

  یافته ها

  از مجموع 70 مقاله مرتبط، 19 مقاله به زبان انگلیسی وارد مرور شدند. روش ها و تست های بکار گرفته شده جهت ارزیابی و غربالگری سندرم حرکتی در 19 مقاله مرتبط با هدف پژوهش، شامل 9 روش ارزیابی عملکردی - جسمانی و 3 پرسشنامه بوده است. این روش ها شامل تست روی یک پا ایستادن، ایستادن روی یک پا با چشم های باز، دو گام، نشستن - بلند شدن - 5 مرتبه، زمان راه رفتن 6 متر، زمان گام زدن 10 متر، اندازه گیری قدرت عضلات پشتی و قدرت چنگ، زمان بلند شدن و راه رفتن، حدکثر گام، لیست خود ارزیاب-لوکو، پرسشنامه GLFS-25 و GLFS-5 بودند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه روش های غربالگری و شناسایی سندرم حرکتی بیان شد. با توجه به اهمیت سندرم حرکتی در سالمندان، استفاده از روش های غربالگری مناسب با ویژگی های دقیق غربالگری به منظور شناسایی بموقع سندرم حرکتی در سالمندان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سندرم حرکتی، اختلالات حرکتی، ابزار غربالگری، ابزار ارزیابی، آزمون عملکرد فیزیکی
|
 • Meta-analysis of Integrative Reminiscence Psychotherapy Research on Improving Positive Variables in the Elderly: Using CMA-2 Software
  Darya Nazari, Faezeh Sivanani, Borzoo Amirpour* Page 0
  Introduction

   The results of research to date on the effectiveness of reminiscence therapy on improving positive variables in the elderly are inconsistent. Research is a meta-analysis of a set of systematic techniques for resolving the paradox of findings from various research on a topic. To achieve this goal, a question was raised about the effect of reminiscence therapy on improving positive variables in the elderly.

  Methods

  To answer the meta-analysis question, done From the Research Collection Persian and English Between 2010 and 2019 used. Among the studies that they were eligible for meta-analysis 16 articles were selected. To collect information from the meta-analysis checklist used. Data were analyzed using CMA-2 meta-analysis software.
   

  Results

  The meta-analysis findings showed that the effect size of the integrative reminiscence therapy on improving the positive variables in the elderly was 1.036. Also, the effect size of integrative reminiscence therapy on improving happiness in elderly 6.702 and the effect size of memory rehabilitation on quality of life was 0.136.

  Conclusion

  The results of the present study indicated That Effect Size Integrative reminiscence therapy on the improvement of positive variables in the elderly By the Kohen criterion, it is high.

  Keywords: Integrative reminiscence therapy, Elderly, meta-analysis, positive variables
 • Mahbobeh Sadat Rahmanpour, Aram Tirgar*, Abbas Ebadi, Shima Sum, Maryam Nikpour Pages 1-10
  Introduction​

   Since hospitals are one of the most prolific and vital areas for the elderly, and the evaluation of the present situation is one of the first steps to create an appropriate environment, this study was aimed at determing effective factors in an assessing tool for evaluating the structural characteristics of age- friendly hospitals.

  Methods

  In this methodological research, a list of items was provided based on existing components for other age-friendly environments such as city, park, sanatorium and home. Then, the content validity was determined using a panel of experts including civil engineers, architects, ergonomists, and gerontologists, and the determination of face validity with a team of evaluators including MSC Gerontology, occupational health, environmental health and ergonomics.

  Results

  With the help of the research team, 194 primary items in 20 domains were reduced to 100 in 19 domains. Content validity and face validity processes reduced the number of items to 72 items and 17 domains, respectively.

  Conclusions

  Findings of this research by determining the present conditon and identifing suitable ergonomics interventions could be effective to promote comfort, safety, and independency of aged pepople in hospitals.

  Keywords: Tool, Hospitals, Aging
 • Mohamadreza Mosahebi, Hamidreza Orezi*, Fariba Yazdkhasti, Hamid Bidram Pages 11-23
  Introduction

  With the inter of old age, it gradually diminishes the psychological and social activities of individuals, which increases the mood syndrome of depression, anxiety, stress and social isolation of the elderly.The purpose of this study was to investigate the effectiveness of four-dimensional physical-psychological interventions (Alexander technique, dohsa-hou method, compositional reminiscence & role playing, and combination method on the Improving Levels of Mood Syndrome and social isolation in age old Women.

  Method

  The statistical population was all women at the end of middle age and the beginning of the elderly period in Isfahan. The sample consisted of 75 women aged 60-75 years’ old who were assigned to five groups of 15 (four experimental and one control group) and received relevant interventions. The depression, anxiety, stress and social isolation in pre-test, post-test and follow-up were measured by standard or researcher-made tests.

  Results

  The results of repeated measures analysis of variance showed that the main effect for all groups in all variables was significant (P=0.001). Although the combination method was significantly more effective than other therapeutic methods on depression, stress and social isolation, reminiscence had a significantly more effective effect on reducing anxiety than other therapies.

  Conclusion

   In order to increase psychological well-being in aging and to improve mood creation as well as promoting social interactions in this period, the use of psychological psychological interventions in this research is recommended, such as Alexander, dohsa-hou method and reminiscence.

  Keywords: Alexander Technique, dohsa-hou Method, Reminiscence, Role playing
 • Fatemeh Koohpayezadeh, Mohammad Motamdi*, Fariborz Dortaj, Hossein Eskandari, N Farrokhi Pages 24-33
  Introduction

  Considering the increasing population of the elderly and the need to pay attention to health issues and finding effective therapies, The purpose of the present study was to determine the effectiveness of the educational package based on the meaning of loneliness and self-efficacy of retired teachers.

  Method

  The method of this quasi-experimental study was pre-test and post-test design with control group. The statistical sample of this study was 30 retired elderly residents of Kerman, who were selected by available sampling method. They were randomly assigned to two groups of experimental (15 subjects) and control (15 people). To collect data, the loneliness questionnaire of Russell (1980) and the self efficacy questionnaire 1981) were used. For data analysis, covariance analysis was used.

  Results

  The findings showed that After adjusting the pre-test scores, the difference between the experimental and control groups in the self-efficacy variable was significant at the alpha level of 0.01, (F=44/534), Also, after adjusting the pre-test scores, the difference between the experimental and control groups in the sense of loneliness was also significant at the alpha level of 0.01, (F=34/16).

  Conclusion

  Therefore, the hypothesis of the research on the effectiveness of the educational package based on the psychometrics on loneliness and self-efficacy in the post-test is confirmed. Based on the results, it can be concluded that the use of educational package based on meaning therapy due to cultural and religious affiliation can be more effective against other therapeutic methods in reducing loneliness and increasing self-efficacy.

  Keywords: logo therapy, loneliness, self-efficacy, teachers, retired
 • Hossein Roohi Moghaddam, Shamaneh Mohamadi*, Fatemeh Alipour Pages 34-44
  Introduction

  Nurses, as nursing care providers, have a pivotal role and a unique role in effecting the quality of care. The attitude of nurses on their preference for working with elderly people and the quality of care provided to them is effective. This study aimed to investigate the attitude of nursing students and nurses towards the care of elderly people.
   

  Method

  To obtain articles on the attitude of nurses about the care of elderly people, the researchers first selected some keywords such as “attitude of nurses, nursing students, elderly and needs of elderly”. Then they tried to search these keywords  in some Persian language databases like ” SID, Magiran and IranMedex”. To find some English articles published between 2000-2018, the researchers also searched the keywords in some scientific databases like “ Scopus, Science Direct, Cochran library, Google Scholar, Ovid and PubMed”. Finally, based on the amount of articles related to search topics and include criteria, 24 related articles were selected and reviewed.

  Finding

  Nurses’ and nursing students’ attitudes towards care of elderly people were positive, negative and neutral. Many variables were evaluated as effective factors on nurses’ attitude, such as age, gender, level of education and work experience. It seems that having a positive attitude toward aging has an important role in choosing nurses in nursing care.

  Conclusion

  Since the knowledge of nurses in the field of aging is influential on the type of attitude and selecting their priority toward care of elderly patients, therefore, it is necessary to look at the education of elderly patient’s cognition in nursing education levels with more emphasis.

  Keywords: attitude of nurses, nursing students, nurses, elderly, old age
 • Mahmoud Movahedi, Feryal Khamseh*, Abass Ebadi, Zahra Haji Amini Pages 45-52
  Introduction

  Elderly health is one of the most important health issues in most societies that can be prevented by elderly problems through health care education. The purpose of this study was to determine the effect of multimedia education on promoting healthy lifestyle of the elderly in Tehran.

  Method

  This clinical trial study was performed on two groups of thirty elderly people with mean age (63.41 6 6.88) who were members of the elderly focal points of Tehran neighborhoods with moderate to poor lifestyle scores. Intervention group received healthy lifestyle training in old age using multimedia educational software and the control group did not receive any intervention. Three months later, the lifestyle of the two intervention and control groups was again assessed.

  Results

  There was a statistically significant difference between the two groups in the two groups after the intervention (P <0.001).
   

  Conclusion

  Lifestyle education using multimedia educational content is effective in the elderly and due to the importance of healthy lifestyle in preventing the problems of old age and due to the limitations of the elderly for attending healthy lifestyle training classes, The above method can improve the health of the elderly.

  Keywords: Multimedia education, Elderly, Healthy lifestyle
 • Marzieh Pakzad, Mehdi Jafar Zade Fakhari, Samaneh Nodehi* Pages 53-60
  Introduction

  Social participation in elders is one of the important factors affecting the physical and mental health and Logo therapy, is provided an opportunity to enable members to recognize, understand, and free themselves from barriers that impede their freedom. This study aimed to evaluate effect of group's Logo therapy on social relationship of Retirees members of the Education Center of Bojnourd. 

  Method

  The research units of this study were 50 retirees of the Education Center of Bojnourd. The available sampling method was used to select the research units. The research units were randomly assigned to two groups of Test and control. The group's Logo therapy were held for an 8-week a 90 minutes session every week. To eliminate the effects of the group, talk sessions on daily for the control group held every week for a 90-minute session for every week. Social participation was measured using the Canadian Community Health Survey (CCHS) questionnaire and in two previous steps and immediately after the intervention. Statistical analysis was performed by SATA ver.12. Analytical tests including T test, Mann Whitney, Shapiro-Wilk, Chi square and covariance tests.

  Results

  Based on the results of this study, the mean of social participation in the Logo therapy group before and after the intervention was 13/24±3/58 and 52/57 ±17/83 after intervention (P <0.05) There was significant difference between two studied intervention groups which received logo therapy and Not (P=0.004).

  Conclusion

  In this study, we concluded that logo therapy sessions were effective significantly in social relationship of retired individuals.

  Keywords: Retirement, social participation, group's Logo therapy
 • Nasim Sadeghi Mahali, Mohamad Ali Hoseini, Kian Norouzi* Pages 61-73
  Introduction

  Elderly Demographic change will have a significant impact on societies. Locomotive disorders are common and important cause of disability and reduced quality of life in old age. Recognizing screening methods, can be early detection Locomotive syndrome (LS), prevented the incidence, prevalence and disability caused by this syndrome. The aim of this study is to integrative review of screening methods for LS in the elderly.

  Methods

  In this review study, searches in international and national databases and journals: Science Direct, PubMed, Scopus, Irandoc, SID, with keywords Locomotive syndrome, Locomotive disorder, screening tool, assessment tool, physical performance test, from 2000 to 2018were extracted and reviewed.

  Results

  from 70 related articles, 19 English articles were reviewed. Methods and tests used to assess, evaluate and LS screening in 19 Articles related to the purpose of this study include evaluation method of 9 - Physical and 3 questionnaire or Evaluation Checklist. These include: stand up test, one-leg standing test (with open eye), two-steps test, 5-times-sit-to-stand test, 6-walking time, the 10-m gait time, measuring back muscles strength and grip strength, timed up-and-Go (TUG Test), maximum stride, self-check list (Loco-check), questionnaires GLFS-25 and GLFS-5.

  Conclusion

  In this study, screening methods of LS described. Because of the importance of the LS, using the perfect screening methods recommended in elders, for timely detection of LS.

  Keywords: Locomotive Syndrome, Locomotive disorder, screening tool, assessment tool, physical performance test