تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیمارستان ها یکی از محیط های پرمراجعه و حیاتی برای سالمندان هستند و ارزیابی وضعیت موجود از نخستین اقدامات برای ایجاد محیطی متناسب برای آنان به شمار می آید، این مطالعه با هدف تعیین مولفه های ابزار ارزیابی تناسب ساختاری بیمارستان های دوستدار سالمند انجام شد.

روش

در این مطالعه روش شناختی، ابتدا با استناد به مولفه های موجود در خصوص دیگر محیط های دوستدار سالمند نظیر شهر، پارک، آسایشگاه و خانه، فهرستی از گویه ها تهیه شد. سپس از طریق تعیین روایی محتوا با استفاده از پانل متخصصان شامل مهندسین معماری، ارگونومی و سالمندشناسی و همچنین تعیین روایی صوری با کمک تیمی از ارزیابان شامل کارشناسان سلامت سالمندی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و ارگونومیست ها، نسبت به تعیین مولفه های ساختاری اقدام شد.

یافته ها

 با کمک تیم تحقیق، 194 مولفه اولیه  در20 حیطه به 100 مولفه در19 حیطه کاهش یافت. با انجام فرایند روایی محتوا و روایی صوری به دو صورت کمی و کیفی، به ترتیب تعداد مولفه ها به 72 مورد و تعداد حیطه ها به 17 حیطه کاهش یافت.

نتیجه گیری

از مولفه های حاصل از این پژوهش می توان جهت ساخت ابزار به منظور تعیین وضعیت موجود استفاده کرد. یافته های این تحقیق می تواند با مشخص ساختن کاستی ها و اعمال مداخلات ارگونومیک در ساختار بیمارستان ها، در بهبود آسایش، ایمنی و استقلال سالمندان موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071854 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!