اثربخشی مداخله های جسمی-روانشناختی چهارگانه بر بهبود سطوح نشانگان خلقی و انزوای اجتماعی زنان سالمند

پیام:
چکیده:
مقدمه

با ورود به دوران سالمندی به تدریج از فعالیت های روانشناختی و اجتماعی افراد کاسته می شود که این مهم باعث افزایش نشانگان خلقی افسردگی، اضطراب، استرس و انزوای اجتماعی سالمندان می شود. با این وجود می توان با اعمال مداخله های مناسب از علائم خلقی سالمندان کاست و به ایشان در گذران هرچه بهتر دوران پیری کمک نمود.  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله های جسمی روانشناختی چهارگانه یعنی تکنیک الکساندر، روش دوساهو، ترکیب خاطره گویی و ایفای نقش و روش ترکیبی بر بهبود سطوح نشانگان خلقی، اضطرابی و انزوای اجتماعی ادراک شده زنان سالمند انجام شده است.

روش

جامعه آماری کلیه زنان در پایان دوره میانسالی و آغاز دوره سالمندی شهر اصفهان بود. نمونه آماری شامل75 نفر از زنان 60-75سال بود که در 5 گروه 15 تایی(چهار گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارده شدند و تحت مداخله های مربوط قرار گرفتند. نشانگان خلقی شامل افسردگی، اضطراب و استرس و انزوای اجتماعی در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری توسط آزمون های استاندارد و یا محقق ساخته سنجیده شد.

یافته ها

 نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که اثر اصلی برای همه گروه ها در همه متغیرها معنی دار است(001/0=P). اگرچه روش ترکیبی به طور معنی داری تاثیر بیشتری نسبت به سایر روش های درمانی بر کاهش افسردگی، استرس و انزوای اجتماعی داشته است و روش خاطره گویی به طور معنی داری تاثیر بیشتری نسبت به سه روش درمانی دیگر  بر کاهش اضطراب داشته است..

نتیجه گیری

 جهت افزایش بهزیستی روانشناختی در سالمندی و جهت بهبود تنظیم خلق و هم چنین ارتقاء تعاملات اجتماعی در این دوره، به کارگیری مداخله های جسمی روانشناختی مورد بررسی در این پژوهش یعنی تکنیک الکساندر، دوساهو و خاطره گویی توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2071855 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!