بررسی خستگی ذهنی و پایایی و روایی ابزار سنجش آن در پرستاران یکی از بیمارستان های کرمانشاه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

خستگی ذهنی حالتی روان شناختی همراه بااحساس خستگی در ذهن، فقدان انرژی و کاهش هوشیاری بوده که با نقصان عملکرد همراه است و طی فعالیت های شناختی به وجود می آید. پرستاران بزرگ ترین گروه شاغل در بیمارستان می باشند که مسئولیت مستقیم مراقبت از بیماران را بر عهده دارند ازآنجاکه خستگی ذهنی شاغلین بسته به محل فعالیت و سایر عوامل می تواند تحت تاثیر قرار گیرد ازاین رو مطالعه حاضر باهدف بررسی خستگی ذهنی و پایایی و روایی ابزار سنجش آن در پرستاران یکی از بیمارستان های کرمانشاه انجام گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع مقطعی تعداد 203 نفر از پرستاران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش دو پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس خستگی ذهنی (Mental Fatigue Scale) بود. برای انجام این مطالعه با مسئولین هماهنگی لازم به عمل آمد و با کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصل، اقدام به انجام مطالعه شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار خستگی ذهنی 21/7±24/13 به دست آمد و 7/20 درصد پرستاران بدون خستگی فکری، 67 درصد خستگی ذهنی فکری، 8/11 درصد خستگی فکری نسبتا جدی و 5/0 درصد خستگی فکری جدی گزارش کردند. پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار بود و ضریب پایایی پرسشنامه آن با استفاده از روش باز آزمون 727/0 و با آلفای کرون باخ 893/0 به دست آمد. خستگی ذهنی با الگوی کاری و تعداد شیفت در ماه رابطه معناداری داشت (05/0>P).

نتیجه گیری

بیشتر پرستاران خستگی ذهنی جزئی تجربه می کردند. پرسشنامه مقیاس خستگی ذهنی از پایایی و روایی خوبی برخوردار است و می توان در مطالعات مشابه از آن استفاده کرد. کاهش تعداد شیفت ها به منظور کاهش خستگی ذهنی توصیه می شود.How to cite this article:Bakhshi E, Mazlomi A, Hosseini SM. Investigation of Mental Fatigue and Validity and Reliability its Instrument among Nursing in one of the Hospital in Kermanshah City. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):29-35.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.