تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های سوری نر بالغ

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

ورزش محرک مناسبی برای کاهش چربی خون می باشد. اسانس لیمو می تواند با تاثیر آنتی اکسیدانی، از استرس اکسیداتیو جلوگیری کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر چهار هفته مصرف اسانس لیموترش همراه با تمرین شنا بر فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیو ن لیپیدی انجام شد.

مواد و روش ها

 بدین منظور 40 سر موش سوری نر با وزن 5±40 گرم مورد مطالعه قرار گرفت. موش ها به طور تصادفی به 4 گروه شامل گروه کنترل، گروه شنا، گروه دریافت کننده اسانس لیموترش و گروه تمرین شنا + مصرف اسانس لیموترش تقسیم شدند. تمرین شنا شامل چهار هفته شنا در آب با دمایºC 27-25 به مدت 30 دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته بود و اسانس لیمو mg/kg50 به روش گاواژ تجویز گردید. پراکسیداسیون لیپیدی و فاکتورهای لیپیدی از طریق خون گیری از قلب اندازه گیری شد.

یافته ها

 اسانس لیموترش کاهش معنی داری بر تری گلیسیرید (001/0>p)،  LDL-C (001/0>p)،  VLDL-C (001/0>p) و کلسترول (01/0>p) و  MDA(001/0>p) داشت. تمرین شنا سطح تری گلیسیرید، LDL-C و VLDL-C و MDA (001/0>p) را به طور معنی داری کاهش داد ولی بر میزان کلسترول و HDL-C تاثیر معنی داری نداشت. تمرین شنا همراه با مصرف اسانس لیموترش کاهش معنی داری بر تری گلیسیرید (001/0>p)،  LDL-C (001/0>p)، VLDL-C (05/0>p) و MDA (001/0>p) و افزایش معنی داری بر  HDL-C (05/0>p) داشت.

نتیجه گیری

مصرف توام اسانس لیموترش و تمرین شنا بر میزان پراکسیداسیون لیپیدی و شاخص های فاکتورهای لیپیدی تاثیر مطلوب داشت و می توان مصرف اسانس لیمو ترش در کنار شنا با هدف کاهش فاکتورهای لیپیدی و پراکسیداسیون لیپیدی را پیشنهاد داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2073914 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.