مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله های شیرخوار

پیام:
چکیده:
آزمایش حاضر به منظور مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت چند سویه ای بر عملکرد رشد، فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی خون مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این منظور تعداد 21 راس گوساله ی نر و ماده هلشتاین در سن سه روزگی استفاده شد. گوساله های هلشتاین به طور تصادفی به یکی از سه تیمار شامل شاهد (بدون دریافت پروبیوتیک)، پروبیوتیک پروتکسین و پروبیوتیک دی پرو اختصاص داده شدند. ماده خشک مصرفی به صورت روزانه و وزن بدن در روزهای صفر، 20، 40 و 60 ثبت شد. نمونه های خون در روزهای صفر، 30 و 60 به منظور ارزیابی فراسنجه های بیوشیمیایی و هورمونی جمع آوری شد. ضریب تبدیل خوراک در گروه دریافت کننده پروبیوتیک دی پرو کمتر از شاهد بود (05/0P<)، ولی میانگین افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک در بین گروه ها اختلاف معنی داری نداشت. غلظت کورتیزول در گروه دی پرو کمتر از گروه پروتکسین و T3 پلاسما در گروه پروتکسین بیشتر از دو گروه دیگر بود (05/0P<)، اگرچه سایر فراسنجه های خونی تفاوت معنی داری نداشتند. نتایج نشان می دهد پروبیوتیک دی پرو می تواند عملکرد رشد را با کاهش ضریب تبدیل غذایی در گوساله های شیرخوار هلشتاین بهبود بخشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2076712 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.