تاثیر فرایند گرمایش اهمیک بر برخی خواص مکانیکی لوبیا سبز

پیام:
چکیده:

در ابتدا ، رطوبت دانه و غلاف لوبیا سبز ها تعیین شد و بعد از آن نمونه ها تحت پیش تیمار اهمیک در سطح های معلوم شده قرار گرفتند. به منظور تعیین خواص مکانیکی نمونه هایی که تحت پیش تیمار قرار گرفتند بارگذاری استاتیکی انجام شد. برای این منظور از دستگاه نیرو تغییر شکل استفاده شد. آزمایشها در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. تاثیر پارامترهای گرمایش اهمیک در سه سطح زمان 6،3و9 دقیقه و سه سطح ولتاژ 70،50،30 ولت و جهت بارگذاری در یک سطح به صورت عمودی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو فاکتور مورد مطالعه (مدت زمان گرمایش اهمیک و مقدار ولتاژ ) تاثیر معنی داری بر روی نیروی شکست و دیگر خواص مکانیکی داشتند، به طوری که با افزایش مدت زمان گرمایش اهمیک مقدار نیروی شکست و دیگر خواص مکانیکی کاهش یافت. نتیجه بارگذاری بدین صورت بود که در بخش نیروی شکست دانه بیشترین مقدار در زمان  3 دقیقه و ولتاژ 30 که مقدار آن N 193/19 است و کمترین مقدار در زمان 9 دقیقه و ولتاژ 70 که مقدار آن برابر است N  58/5. و در بحث انرژی شکست دانه بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب N 622/21 و N 77/5  که مربوط به ولتاژ 30 ولت و زمان 3 دقیقه برای بیشترین و ولتاژ 70 و زمان 6 دقیقه برای کمترین مقدار بود. در بحث نیروی شکست لوبیا سبز غلاف با دانه بیشترین مقدار مربوط به ولتاژ 30 و زمان 3 دقیقه که برابر با N 13/578 و کمترین آن N 35/72 که مربوط به ولتاژ 70 و زمان 3 دقیقه بود و همچنین بیشترین و کمترین مقدار انرژی شکست مانند نیروی شکست این نمونه در همین زمان و ولتاژ به ترتیب 49/656 و 38/187 بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2082653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.