تاثیر آنیون ها و کاتیون ها بر جذب کادمیم از فاضلاب توسط گیاه سیر

نویسنده:
پیام:
چکیده:

آلودگی رو به افزایش فاضلاب های شهری و صنعتی به ترکیبات سمی در اثر توسعه و رشد صنایع مسئله نگران کننده ای است. با توجه به اهمیت و تاثیر بالای حضور انواع مختلف یون های فلزی در فاضلاب های صنعتی و تاثیر بازدارنده حضور آنیون ها و کاتیون های فلزی بر کارایی جاذب ها در پاک سازی یون های فلزی خطرناک، در تحقیق حاضر شرایط بهینه حذف یون کادمیم توسط برگ گیاه سیر بررسی و در ادامه درصد حذف و ظرفیت جذب تعادلی در حضور دیگر آنیون ها و کاتیون ها مطالعه گردید. در هر آزمایش حضور یکی از یون های NO3-، Cu2+، Zn2+، Pb2+، Al3+، Fe2+ بررسی شد. براساس نتایج حضور آنیون نیترات در محلول حاوی کادمیم تاثیری بر میزان جذب آن توسط بیوماس برگ گیاه سیر نداشت. در رابطه با کاتیون های مس، سرب و آهن نیز تاثیری بر میزان جذب مشاهده نشد اما یون های روی موجب افزایش میزان جذب کادمیم توسط برگ گیاه سیر و یون های آهن تا حدودی نقش بازدارنده در فرآیند جذب داشتند ولی به طور کلی میزان تاثیر حضور یون های دیگر بر میزان جذب و حذف یون های کادمیم از محلول های آبی چشم گیر نبود بنابراین نتایج مطالعه آزمایشگاهی حاضر به عنوان نمایی از واقعیت در حضور انواع یون های فلزی قابل تعمیم می باشد و برگ گیاه سیر می تواند تا حد بالایی یون های آلاینده فلزات سنگین را از فاضلاب حذف نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083609 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!