بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی فلسفه علم و جامعه شناختی و براساس مطالعه ای کیفی انجام شده است. به این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، پیش فرض های بنیادین مربوط به مبانی فلسفی نظریه اخلاق کاری (هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی) و مبانی جامعه شناختی شناسایی گردیده و در ادامه مبتنی بر رهیافت عینی گرا - ذهنی گرا و رهیافت نظم دهی - تغییر بنیادی، به ارزیابی دیدگاه فکری غالب (پارادایم) بر نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عالی رتبه و اعضای هیئت علمی برجسته مراکز دانشگاهی در نیروهای مسلح می باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 11 نفر انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. در پایان نتایج پژوهش بیانگر رویکرد عینی- ذهنی گرا نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح از دید مبانی فلسفی و دیدگاه نظم دهی در تبیین مبانی جامعه شناختی می باشد. همچنین بر اساس طرح پیشنهادی، نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح در محدوده دیدگاه های فکری غالب کارکردگرایی- تفسیری ارزیابی شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -187
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083941 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!