بررسی تفاوت نسلی در کارکنان باتجربه و جوان در سازمان های نظامی (مطالعه موردی: کارکنان ستادی یکی از سازمان های نظامی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مطالعه حاضر به بررسی تفاوت نسلی و تفاوت در فرهنگ ها و ارزش ها در یکی از سازمان های نظامی پرداخته است. با توجه به اینکه کشور ایران در دهه های اخیر، با حوادث گوناگونی از جمله انقلاب، دوران جنگ و پس از جنگ رو به رو بوده است، بنابراین افراد با سنین و سوابق متفاوت، با شکل های مختلفی از جهت گیری های ارزشی، هنجارها و به دنبال آن الگوهای رفتاری در میان چند نسل مواجه می باشند. به ویژه در سازمان های نظامی که نسل گذشته شاغل در آن با حوادث جنگ و پس از جنگ درگیر بوده و جانشین پروری در این سازمان ها ضرورت دارد. بنابراین شناخت تفاوت در نسل ها موجب شناخت دقیق تر از چگونگی برخورد، مدیریت و تعامل با نسل های جوان تر شده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه، بررسی اثر تفاوت نگرش نسلی بر تعهدهای کارکنان به عنوان یکی از مصداق های رفتاری کارکنان در نسل های مختلف است. در راستای این هدف، از ابزار پرسشنامه و از تعداد 98 نمونه در ستاد یکی از سازمان های نظامی با کارکنانی در سنین و سوابق متفاوت برای گردآوری اطلاعات موردنیاز و در راستای آزمون فرضیه ها، از برازش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی PLS و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده که تفاوت نسلی بر تعهدهای مداوم و هنجاری کارکنان سازمان نظامی موردبررسی اثر مثبت و بر تعهدهای موثر، اثر منفی و معناداری دارد. به عبارتی دیگر، نسل های جوان تر دارای تعهدهای موثر بالاتر و تعهدهای مداوم و هنجاری کمتری نسبت به نسل های باتجربه تر هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2083944 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!