ابهام پذیری، باورهای زبان آموزان، سبک های یادگیری زبان و مهارت شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

پیام:
چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابهام پذیری، باورها ، سبک های یادگیری زبان و مهارت شنیداری دانشجویان سال آخر کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه های ایران بود. برای تحقق این هدف، 487 دانشجوی سال آخر کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه های مختلف ایران با پاسخ به پرسشنامه های باورهای یادگیری زبان هرویتز (1987)، پرسشنامه اولویت ادراکی سبک های یادگیری زبان رید (1987)، پرسشنامه ابهام پذیری زبان دوم الی (1995) و یک آزمون مهارت شنیداری انتخاب شده از قسمت شنیداری کتاب آیلتس (جیکمن و مک دوول، 1997) ، در مطالعه حاضر شرکت کردند. نتایج حاصله از شش همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین الف) باورهای زبان آموزان و مهارت شنیداری، ب) سبک های یادگیری زبان و مهارت شنیداری، و ج) ابهام پذیری و مهارت شنیداری دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه های ایران وجود داشت. علاوه بر آن، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ابهام پذیری پیش بینی کننده قوی تری برای مهارت شنیداری دانشجویان است. یافته های مطالعه می تواند برای سیاست گذاران آموزش زبان، طراحان سرفصل های درسی و مدرسان زبان انگلیسی در جهت افزایش ابهام پذیری زبان آموزان، تغییر باورهای ناصحیح و همچنین یافتن سبک های یادگیری مناسب کمک کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
102 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2084526 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.