بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

نارسایی قلبی، به عنوان یکی از شایعترین بیماری های مزمن در کل دنیا بحساب می آید که به علت ناتوانی قلب در خون رسانی با علایم زیادی مواجه می باشد. این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های مراقبت قلبی مراکز آموزشی درمانی ارومیه 97- 1396 انجام شده است.

مواد و روش کار

در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 70 بیمار واجد شرایط به صورت نمونه گیری تصادفی از جامعه در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند و طی جلسه اول توسط پژوهشگر برای هر دو گروه پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه دموگرافیک تکمیل گردید. سپس برنامه آموزش بهداشت خواب برای گروه مداخله طی پنج جلسه یک ساعته (هر هفته یک جلسه) صورت گرفت. در گروه کنترل نیز اقدامات روتین حین ترخیص انجام شد و هیچ مداخله خاصی انجام نگردید. 4 هفته پس از ترخیص، همزمان هر دو گروه به کلینیک قلب فرا خوانده شدند و مجددا پرسشنامه کیفیت خواب توسط پژوهشگر برای هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از فرم مشخصات جمعیت شناختی و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ جمع آوری و توسط نرم افزار آماری spss نسخه 16 بررسی شده است. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی شامل آزمون های تی مستقل، تی همبسته و آنکووا استفاده شده است.

یافته ها

 بر اساس یافته های به دست آمده میانگین نمرات کیفیت خواب بیماران گروه مداخله بعد از آموزش بهداشت خواب نسبت به میانگین نمرات کیفیت خواب گروه کنترل به صورت معنی داری بهبود پیدا کرد (001/0> P). همچنین میانگین نمرات کیفیت خواب گروه مداخله بعد از آموزش بهداشت خواب نسبت به قبل از مداخله، به طور معنی داری بهبود یافت (001/0>p).

بحث و نتیجه گیری

 یافته های مطالعه موید آن است که آموزش بهداشت خواب بر بهبود کیفیت خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی ارومیه موثر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
674 -689
لینک کوتاه:
magiran.com/p2086544 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.