ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدوده آبخوان های لنجانات-نجف آباد

پیام:
چکیده:

منابع آب زیرزمینی بزرگ ترین ذخیره قابل دسترس آب شیرین زمین هستند که مدیریت و کنترل کیفی آن ها بسیار حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی در آبخوان های لنجانات-نجف آباد و بررسی کیفیت آب از لحاظ مصارف شرب و کشاورزی و نیز محاسبه شاخص IRWQIGC است. بدین منظور پارامترهای EC، TDS،SAR، PH، TH و NO3 و عناصر سنگین شامل روی، مس، سرب، کادمیوم و ارسنیک از نمونه های آزمایشگاهی در بازه زمانی 13741395 بررسی شدند. تغییرات پارامترها در مقایسه با حجم آبخوان نشان داد که علاوه بر کاهش حجم آبخوان، افزایش ورود آلودگی نیز به آبخوان وجود داشته است. در لنجانات، طبقه بندی آب از لحاظ کشاورزی عمدتا C2-S1،C3-S1  و C3-S2 و در نجف آباد C2-S1، C3-S1  و C4-S2 است. طبقه بندی آب از لحاظ شرب در لنجانات عمدتا خوب و قابل قبول و در نجف آباد عمدتا در طبقه قابل قبول و متوسط و در مواردی نامناسب است. میزان عناصر سنگین در حد مجاز است. پهنه بندی نیترات و IRWQIGC با استفاده روش کریجینگ انجام شد. مقدار متوسط نیترات در نجف آباد 13/63 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. شاخص IRWQIGC در نجف آباد 8/19 و در لنجانات 9/35 محاسبه شد که نشان دهنده کیفیت نسبتا بد آب منطقه و مخصوصا نجف آباد است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2088561 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.