بررسی پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی در مایع مفصلی مفصل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور تعیین تابلوی طبیعی برخی از پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی مفصل قلمی- بندانگشتی گوسفندان دنبه دار ایرانی، نمونه های مایع مفصلی 25 راس گوسفند بالغ (3-4 ساله) دنبه دار ایرانی سالم شامل 13 نمونه از گوسفندان نر و 12 نمونه از گوسفندان ماده مطالعه شدند. در تمامی نمونه ها، مایع مفصلی به رنگ زرد بسیار روشن و عاری از ذرات بودند. چسبندگی و آزمون لخته موسین تمامی نمونه ها طبیعی بود و در هیچ کدام لخته تشکیل نشده بود. در مایع مفصلی هر دو جنس نر و ماده گلبول قرمزی مشاهده نشد و تعداد گلبول های سفید در مایع مفصلی جنس ماده به طور معنی داری بیشتر از جنس نر بود (05/0 P<). غلظت گلوکز و فعالیت آنزیم های فسفاتاز قلیایی، آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز در دو جنس نر و ماده تفاوت آماری معنی دار نداشت. تنها غلظت پروتئین تام در دو جنس نر و ماده اختلاف آماری معنی دار داشت، به طوری که غلظت آن در جنس ماده به طور معنی داری کمتر از جنس نر بود (05/0 P<).

زبان:
فارسی
صفحات:
115 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090120 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!