اثر ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (euphorbia Myrsinites) در شوک سپتیک القاء شده با لیپوپلی ساکارید در موش های سوری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

بسیاری از گیاهان دارای خواص ایمونومدولاتوری هستند که از این میان می‏توان جنس Euphorbia را به عنوان یک گیاه تعدیل کننده سیستم ایمنی نام برد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات ضد التهابی عصاره اتانولی گیاه فرفیون (E.myrsinites) بود.

مواد و روش ها

 در این مطالعه ی تجربی، 40 موش نژاد Swiss albino به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه A (گروه کنترل)، گروه B (تحت تجویز با لیپوپلی ساکارید باکتریایی یا LPS) و گروه C (دریافت عصاره اتانولی گیاه E.Myrsinite، قبل از تجویز LPS) گروه D (دریافت عصاره اتانولی گیاه مورد نظر همراه با تجویز LPS). در نهایت از موش‏ها خونگیری شد (2 و 6 ساعت پس از تجویز LPS) و به بررسی سایتوکاین‏های IFN-γ و TNF-α، IL-4 و IL-10 و نیتریک اکساید پرداخته شد.

یافته ها

 2 ساعت بعد از تجویز LPS، میزان IL-4 و IL-10 در گروه C و D نسبت به گروه B افزایش معنی‏دار و میزان IFN-γ در این گروه‏ها کاهش معنی‏دار داشت (0425/0=P)، اما 6 ساعت بعد از تجویز LPS، میزان TNF-α در گروه B نسبت به گروه C و D افزایش معنی‏دار داشت (0473/0=P) ولی در ارتباط با میزان  IL-4و IL-10 نتیجه عکس بود. سطح نیتریک اکساید، 2 و6 ساعت پس ازتجویزLPS، در موش‏های گروه C وD نسبت به گروه B کاهش معنی‏دار داشت (0421/0= P).

استنتاج

عصاره اتانولی گیاه E.myrsinites دارای اثرات تعدیل‏کننده سیستم ایمنی است و از طریق کاهش تولید سایتوکاین‏های پیش التهابی می‏تواند به عنوان داروی موثر در درمان بیماری‏های التهابی چون شوک سپتیک استفاده شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2090173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.