بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر

پیام:
چکیده:

زمینه:

 آسیب های مغزی ناشی از تروما دومین علت مرگ و میر در ایران است. شناخت عوامل موثر در برایندهای بالینی این بیماران می تواند باعث بهبود نتایج درمانی شود. 

هدف:

 این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی فسفر و منیزیم زمان پذیرش با برایندهای بالینی در بیماران ضربه به سر انجام شد. 

مواد و روش ها:

 مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1397 در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد. 70 بیمار ضربه به سر تحت تهویه مکانیکی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به روش در دسترس انتخاب شدند. بیماران بر اساس سطح فسفر روز پذیرش به دو گروه هیپوفسفاتمی (فسفر <3 میلی گرم بر دسی لیتر) و نورموفسفاتمی (فسفر ≥3 میلی گرم بر دسی لیتر) و سطح منیزیم روز پذیرش در دو گروه هیپومنیزیمی (منیزیم <1/5 میلی گرم بر دسی لیتر) و نورمومنیزیمی (منیزیم ≥1/5 میلی گرم بر دسی لیتر) قرار گرفتند. بیماران گروه هیپومنیزیمی با گروه نورمومنیزیمی و بیماران گروه هیپوفسفاتمی با نورموفسفاتمی، با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و فیشر از نظر برایندهای بالینی مقایسه شدند.

یافته ها :

دو گروه منیزیم در میزان جداسازی موفق، طول تهویه مکانیکی و میزان مرگ اختلاف معناداری داشتند (0/03= P و 0/01=P و 0/03=P) و در نتایج خروج لوله تراشه و طول مدت بستری در بیمارستان اختلاف معنادار نبود (P= 0/35 و 0/07=P). اختلاف بین دو گروه فسفر در جداسازی موفق معنادار بود (0/006=P) ولی در طول مدت تهویه مکانیکی، طول مدت بستری، نتایج خروج لوله تراشه و میزان مرگ اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/06= P و 0/08= P و 0/13=P و 0/18=P).

نتیجه گیری:

 سطح سرمی فسفر و منیزیم بر برایند های بالینی بیماران ضربه به سر تاثیر دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
396 -405
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091190 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.