شناسایی ابعاد سرمایه نمادین و رابطه آن با رفتار خرید مصرف کننده در فروشگاه های لوازم ورزشی (مشتریان تجهیزات ورزشی در شهر زاهدان)

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش شناسایی مولفه های سرمایه نمادین و بررسی رابطه این سرمایه با رفتار خرید مصرف کننده در فروشگاه های لوازم ورزشی است. این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در بخش شناسایی مولفه های سرمایه نمادین جامعه آماری پژوهش 19 نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان دانشگاه هستند که اطلاعات گردآوری شده با تکنیک دلفی مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله بعد جهت بررسی رابطه مولفه های سرمایه نمادین با رفتار خرید مصرف کننده، مشتریان فروشگاه های لوازم ورزشی در شهر زاهدان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. نمونه پژوهش به روش خوشه ای چندمرحله ای و 384 نفر است (آلفای کرون باخ برای پرسش نامه های سرمایه نمادین بر اساس تکنیک دلفی و مدل نامدار جویمی و رفتار خرید بر اساس مدل لن کاستر و ویسی به ترتیب برابر با 82/0 و 89/0 است). داده های پژوهش با روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل 9.1 تجزیه وتحلیل شده است؛ یافته های پژوهش برای سوال اصلی و همین طور رابطه سرمایه نمادین با رفتار قبل، حین و بعد از خرید به ترتیب مقادیر 91/0، 92/0، 91/0، 89/0 را نشان می دهد. هر چه افراد سرمایه نمادین بیشتری داشته باشند، قبل از خرید لوازم ورزشی، از رسانه ها و افراد دیگر کسب اطلاعات می کنند و با افراد بیشتری تعامل نمادین برقرار می کنند و لوازم ورزشی را با لوازم ورزشی جایگزین و دربردارنده مفاهیم مشابه نمادین مقایسه کرده، درگیر انتخاب های نمادین شده و متناسب با نیازها و خواسته های نمادین تجهیزات ورزشی دست به خرید می زنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091409 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.