بررسی نقش ذهن آگاهی در رابطه بین مشکلات روان شناختی کودکان (مشکلات درون سازی شده و برون سازی شده) با استرس ادراک شده مادران شهرستان بستان آباد در سال 1397: یک مطالعه توصیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 ذهن آگاهی باعث افزایش کارکرد روابط بین فردی و کارآمدی مقابله با استرس در والدین دارای کودکان مبتلا به مشکلات روان‌شناختی می‌شود. وجود فرزندان با مشکلات روان‌شناختی در خانواده با توجه به نیازهای خاص این کودکان منبع استرس است و سلامت روانی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ذهن آگاهی به‌عنوان تعدیل گر یا میانجی در رابطه بین مشکلات روان‌شناختی کودکان (درون‌سازی شده و برون سازی شده) با استرس ادراک‌ شده مادران انجام شد.

مواد و روش‌ها: 

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع هم بستگی است. در این پژوهش تعداد 250 نفر به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای از بین مادران دانش‌آموزان دوران ابتدایی شهرستان بستان ‌آباد در سال 97-1396 انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ذهن آگاهی، سیاهه رفتاری کودکان و مقیاس استرس ادراک ‌شده، به‌عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها پس از استخراج با ضریب هم بستگی Pearson و رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ ها: 

نتایج نشان داد بین مشکلات برون سازی شده و درون‌سازی شده کودکان و زیرمولفه های آن شامل گوشه‌گیری/افسردگی، شکایت جسمانی، اضطراب افسردگی، قانون‌شکنی و رفتار پرخاش گری با استرس ادراک ‌شده مادران ارتباط معنی‌داری وجود دارد (001/0 = p). هم چنین نقش تعدیل گری متغیر ذهن آگاهی در رابطه بین متغیرهای مشکلات درون‌سازی شده و مشکلات برون سازی شده کودکان با استرس ادراک شده مادران تایید گردید (001/0= p).

نتیجه‌ گیری: 

با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد، ذهن آگاهی می‌تواند برای کاهش استرس مادران ناشی از مشکلات کودکان موثر باشد و به‌عنوان یک عامل محافظت‌کننده به کار گرفته شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1083 -1102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093644 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.