رابطه ساختاری بین استرسور، استرس ادراک شده، منابع حمایتی و سازگاری مادران کودکان با ناتوانی هوشی: نقش واسطه ای سبک های مقابله ای بر اساس مدل Double ABCX

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر باهدف ارزیابی سازگاری مادران دارای کودک ناتوان هوشی بر اساس مدل Double ABCX انجام‌شده است. بر اساس این مدل چندوجهی، رابطه سازگاری مادران با مشکلات رفتاری کودکان، منابع حمایتی و استرس ادراک‌شده مادران با نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای موردمطالعه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل مادران دارای کودک ناتوان هوشی بودند که تعداد 260 نفر در این پژوهش مشارکت داشتند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های مشکلات رفتاری راتر، استرس ادراک‌شده (PSS-14)، عزت‌نفس رزنبرگ، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک‌شده (MSPSS)، منابع خانواده (FRS)، سبک‌های مقابله‌ای (WOCQ) و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف گردآوری شد و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از روش برآورد بیشینه درست نمایی به برآورد پارامترها و ضرایب مسیر پرداخته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل استفاده‌شده، برازش خوبی با داده‌های تجربی دارد. همچنین بررسی ضرایب مسیر نشان می‌دهد که منابع خانواده تاثیر مستقیم و معنی‌داری بر استرس ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی مادران دارد و سبک‌های مقابله‌ای در رابطه بین استرسور، استرس ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی نقش واسطه‌ای دارد. نتایج این پژوهش ارزشمندی مدل دوگانه‌ی ای بی سی ایکس را به‌عنوان یک الگوی چندوجهی در تبیین سازگاری مادران کودکان ناتوان هوشی مشخص می‌کند. همچنین نتایج پژوهش رهنمودهای مفیدی برای مداخله فراهم کرده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
559 -580
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099066 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.