بهبود دقت جداسازی با نظارت تصاویر ابرطیفی با استفاده از اطلاعات مکانی در مدل ترکیب غیرخطی

پیام:
چکیده:

در این مقاله، راه حلی برای جداسازی تصویر ابرطیفی به روش بیزین با بهره گیری از اطلاعات مکانی ارائه می شود. روش پیشنهادی بر اساس مدل ترکیب چندجمله ای پساغیرخطی می باشد که در این مدل مقدار بازتاب هر پیکسل تصویر، ترکیبی از توابع غیرخطی مشخصه های طیفی مواد خالص است که با نویز گاوسی ترکیب شده است. برای بهبود کیفیت جداسازی، به طور متناوب تصویر به کلاس های مختلف تقسیم می شود که دارای بازتاب طیفی مشابه هستند و بدین ترتیب فراوانی مواد در پیکسل های یک کلاس مشابه یکدیگر است. سپس بردار فراوانی هر کلاس تخمین زده می شود. بدین ترتیب با بکارگیری توام تمام پیکسل های هر کلاس، دقت جداسازی افزایش خواهد یافت. برای طبقه بندی تصویر، همبستگی مکانی پیکسل های هر کلاس با استفاده از میدان تصادفی مارکف مدل می شود. ساختار بیزین پیشنهادی بردار فراوانی و کلاس پیکسل تصویر رابه طور همزمان تخمین می زند. به دلیل پیچیدگی تابع درست نمایی، برای تخمین پارامترها، از نمونه بردار مونت-کارلو زنجیره مارکف استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که روش پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم های رایج مدل های غیرخطی دارای دقت بهتری بوده و همچنین نسبت به الگوریتم خطی حتی با استفاده از اطلاعات مکانی دارای حداقل 20% بهبود دقت تخمین و بازسازی تصویر می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.