برآورد میزان ترسیب کربن توده های شاخه زاد بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در کامفیروز استان فارس

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، با تعداد 42 قطعه نمونه 2000 مترمربعی به شکل مستطیل و ابعاد 40*50 متر با استفاده از روش تصادفی- سیستماتیک و شبکه آماری500 ×1000 متری نسبت به آمار برداری از منطقه اقدام گردید. سپس با در دست داشتن آمار درختان و وضعیت پراکنش در طبقات قطری تعداد 30 اصله درخت شاخه زاد بلوط ایرانی با حداقل قطر جست 5 سانتی متر به صورت آمار برداری طبقه بندی تصادفی انتخاب و مشخصه هایی مثل تعداد جست، قطر جست، ارتفاع کل، ارتفاع تاج، قطر بزرگ و کوچک تاج آن ها اندازه گیری شد. درختان بلوط ایرانی موجود در منطقه به طبقات قطری 5 سانتیمتری تقسیم شده و در هر طبقه 3 درخت مورد اندازه گیری قرار گرفت. نمونه هایی نیز از اندام های مختلف درخت مثل  لاشبرگ، تنه، سرشاخه و برگ تهیه و مقدار درصد کربن خالص در هرکدام از گونه ها در آزمایشگاه به طور مجزا محاسبه شد. برای تعیین میزان کربن موجود در خاک، نمونه خاک هر کدام از قطعات تهیه و در آزمایشگاه میزان کربن آلی در خاک اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد میزان کربن ترسیب شده در هر هکتار 8/27 تن بوده که 16 تن آن در خاک و 8/11 تن مربوط به اندام های مختلف درختان بلوط ایرانی می باشد که معادل 09/102 (95/58 تن در خاک و 14/43 تن در اندام های مختلف) تن دی اکسید کربن جذب شده در هکتار است. نتایج آزمون دانکن نشان داد بین کربن ترسیب شده در تنه با سایر قسمت های درختان و همچنین بین کلاسه های قطری مختلف چست ها اختلاف معنی داری وجود دارد. برآورد ارزش اقتصادی ترسیب کربن در این توده نشان داد که هر هکتار از جنگل بلوط 40 ساله ازنظر ترسیب کربن، ارزشی معادل 94/6193 دلار داشته که ارزش سالانه آن برابر 84/154 دلار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
141 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.