تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام وعملکرد تیمی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در سال 1395-1394 بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش گردآوری داده ها به روش میدانی می باشد. جامعه آماری برابر با نمونه آماری، شامل 176 نفر بازیکن در قالب 8 تیم بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رفتار مربیگری مارتین و بارنز (1999) و پرسشنامه انسجام تیمی کارون و همکاران (1985) استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال بانوان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگری75/0، انسجام83/0) به دست آمده است. روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق با نظر پنج تن اساتید و روایی سازه ابزار با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از نرم افزار ایموس انجام شد. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی(گرایش مرکزی،پراکندگی) و آمار استنباطی (مدل یابی معادلات ساختاری-نرم افزار اموس) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتارهای مربیگری واکنشی مثبت بر انسجام و عملکرد تیمی تاثیر معنادار داشته است؛ رفتار مربیگری طبیعی بر انسجام تاثیر معنادار داشته و بر عملکرد تیمی تاثیری نداشته است و رفتارهای مربیگری واکنشی منفی بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معنادار و بر انسجام تاثیر منفی و معنادار داشته است. روی هم رفته، با توجه به تاثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی، مسئولین ورزشی و باشگاه ها می توانند با آموزش مدل ارتباطی رفتار مربیگری به مربیان، انسجام و عملکرد گروهی را در ورزش بانوان ارتقا ببخشند. انسجام تیمی، رفتارهای مربیگری، عملکرد تیمی، لیگ برتر
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099513 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.