اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوته pulegium L.) Mentha)

پیام:
چکیده:
مقدمه

عملکرد آنزیم استیل کولین استراز، تسریع فرآیند هیدرولیز استیل کولین است و حافظ هموستاز این انتقال دهنده عصبی، در سیستم اعصاب مرکزی و محیطی می باشد. با توجه به این که در بیماری هایی هم چون آلزایمر سطح انتقال دهنده عصبی، استیل کولین کاهش می یابد، بنا بر این امروزه یکی از روش های جلوگیری از پیشرفت این بیماری تجویز داروهای مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز می باشد. دستیابی به داروهایی با اثرات جانبی کمتر به خصوص با منشاء گیاهی هدف بسیاری از محققین می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عصاره متانولی برگ گیاه کوتکوته بر میزان فعالیت آنزیم استیل کولین استراز می باشد.

مواد و روش ها

در این پژوهش آنزیم استیل کولین استراز از مغز گاو با استفاده از روش های هموژنیزاسیون، سانتریفیوژ، رسوب دهی با آمونیوم سولفات و دیالیز در دمای 4 درجه سانتی گراد، به صورت نسبی جداسازی شد. سرعت تولید تیوکولین از استیل تیوکولین یداید به روش المن اندازه گیری شد. در ادامه عصاره متانولی برگ گیاه کوتکوته به روش خیساندن تهیه گردید. سپس اثر مهاری عصاره بر روی آنزیم استیل کولین استراز مورد سنجش قرار گرفت.

یافته های پژوهش:

 در این تحقیق فعالیت کل و فعالیت ویژه استیل کولین استراز جداسازی شده از مغز گاوU  78/1143 و U/mg 10/4 تعیین شد.pH   بهینه آنزیم 5/7 و دمای بهینه آن 45 درجه سانتی گراد به دست آورده شد. مقادیر Km و Vmax آنزیم به ترتیب برابر 49/6 میلی مولار و  88/59 میلی مولار بر دقیقه به دست آورده شد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی در غلظت  mg/ml66/26 اثرات قابل توجهی بر فعالیت این آنزیم دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، این عصاره می تواند به صورت مهار مختلط باعث مهار AchE شود. بنا بر این برگ گیاه کوتکوته می تواند توسط محققان در زمینه مطالعه و بررسی داروها مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100080 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.