تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن (مقاله انگلیسی)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در حال حاضر شیوع پرفشاری خون رو به افزایش است و یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز و توسعه فشارخون بالا و آترواسکلروز اختلال در سیستم رنین- آنژیوتانسین است که آنزیم مبدل آنژیوتانسین اندوتلیومی، آنزیم اصلی آن محسوب می گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و نیمرخ لیپیدی زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.

مواد و روش ها:

 در این تحقیق نیمه تجربی، 20 زن (30-20 سال) با شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع به شکل تصادفی در دو گروه کنترل (10 نفر) و تمرین (10 نفر)  تقسیم شدند. گروه تمرین برنامه تمرینی که  شامل هشت هفته فعالیت هوازی، هفته ای سه جلسه و به مدت 60-40 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بود را انجام دادند. 48 ساعت پیش و پس از اتمام برنامه تمرین هوازی، اندازه های تن سنجی، حداکثر اکسیژن مصرفی، نیمرخ لیپیدی وآنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی ها اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست مستقل و وابسته در سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام شد.

نتایج

نتایج نشان داد مقادیر وزن (01/0=p) و نمایه توده بدن (01/0=p) درگروه تمرین کاهش معناداری یافته است. در حالی که، تغییرات بین گروهی میزان آنزیم مبدل آنژیوتانسی (543/0=)، LDL (927/0p=)، HDL (120/0p=p)، تری گلیسرید (788/0=p) و کلسترول (324/0=p) تفاوت معنی داری نداشتند.

نتیجه گیری

بررسی نتایج کلی این پژوهش نشان می دهد که برنامه تمرینی هشت هفته ای تا حدود اندکی توانسته است منجر به بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان شود و می توان اظهار داشت در صورتی که تمرینات بدنی به طور منظم و طولانی مدت اجرا شود، احتمالا می تواند یک عامل پیشگیری کننده در بروز بیماری های قلبی عروقی زنان دارای اضافه وزن باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1719 -1726
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100762 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.