چالش های نظام پزشک خانواده روستایی شمال شرق ایران از دیدگاه مدیران و پزشکان شاغل در طرح

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در ایران برنامه ای جدید تحت عنوان پزشک خانواده روستایی از سال 1384 آغاز شد. مطالعه حاضر باهدف تعیین چالش های نظام پزشک خانواده روستایی در استان خراسان رضوی انجام شده است.

مواد و روش ها:

 مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی (کمی - کیفی) است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با 11 مدیر و 9 پزشک خانواده شاغل در طرح در خراسان رضوی مصاحبه شد. سپس بر اساس نتایج مصاحبه ها پرسشنامه ای طراحی و پس از تائید روایی و پایایی آن در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1397 به کار گرفته شد. یافته های مطالعه کمی، با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های Mann-Whitney، T test و ANOVA در سطح معنی داری 0.05 تحلیل شد.

نتایج

در تحلیل محتوای کیفی 9 مفهوم اساسی (برنامه ریزی جامع، نظام بیمه درمان، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد، امکانات و تسهیلات رفاهی، جذب و حفظ نیروی انسانی، نظام اطلاعات، فرهنگ سازی و تامین مالی) شناسایی شدند.
بزرگ ترین چالش در حوزه جبران خدمات (73/0±05/4) و کوچک ترین آن در حوزه امکانات و تسهیلات رفاهی (83/0±67/3) بوده است. بیشترین تفاوت دیدگاه مدیران و پزشکان در حوزه امکانات و تسهیلات رفاهی (20/0±61/0) و کمترین آن در حوزه فرهنگ (17/0±04/0) بوده است.

نتیجه گیری

بیشترین چالش های طرح پزشک خانواده در مطالعه موردبررسی مربوط به عوامل فرهنگی، اقتصادی، محیطی و شرایط کاری است. پیشنهاد می شود به منظور اجرای صحیح طرح پزشک خانواده به هماهنگی آن با اهداف این طرح در سطح بین المللی و تجربیات کشورهایی که این برنامه را اجرا کرده اند توجه شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1794 -1808
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100770 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.