ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی ژن های تشکیل استخوان با دیسپلازی مفصل ران سگ

پیام:
چکیده:

پیشینه:

 دیسپلازی مفصل ران سگ (CHD) یک اختلال ارتوپدیک است که با سستی غیر طبیعی مفصل ران شناخته می شود. این عارضه یک اختلال چند عاملی و پلی ژنیک در نظر گرفته می شود که غالبا نژادهای سگ با جثه بزرگ و متوسط را درگیر می کند.

هدف

هدف از این مطالعه شناسایی پلی مورفیسم مرتبط با CHD در مناطق کروموزومی در CFA19، CFA24، CFA26 و CFA34 بود.

روش کار

نمونه خون از 60 قلاده سگ از نژادهای مختلف شامل 46 مورد درگیر و 14 شاهد، اخذ و تعیین ژنوتیپ شد. پس از توالی یابی و شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) در نواحی هدف، آنالیز انفرادی SNP با روش آماری c2 بر اساس مقایسه فراوانی آلل ها در موارد درگیر و شاهد انجام شد.

نتایج

ارتباط معنی داری بین CHD و T/C SNP در CFA19 که حاوی ژن های دخیل در متابولیسم استخوان است مشاهده شد. هیچ ارتباط معنی دار دیگری در این مطالعه یافت نشد و SNPهایی که قبلا شناسایی شده اند، نمی توانند در ارتباط با CHD، تایید شوند.

 نتیجه گیری:

به تحقیقات بیشتری جهت شناسایی پلی مورفیسم مرتبط با CHD به منظور توسعه یک رهیافت گزینشی و تشخیص مبتنی بر ژنوتیپ، نیاز است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
40 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102615 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.