بررسی تطبیقی آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی آموزش محیط زیست در برنامه درسی دوره ابتدایی ایران با برنامه درسی کشورهای منتخب، بر اساس چهارعنصر هدف، محتوا، روش های تدریس و شیوه های ارزشیابی بود. این پژوهش کیفی و از نوع پژوهش تطبیقی است که از الگوی بردی برای مقایسه داده های پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری شامل همه کشورها در پنج قاره بود که ازاین بین پنج کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ایران به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مهم ترین اسناد و مدارک مربوط به آموزش محیط زیست از طریق پایگاه داده های کشورهای منتخب و منابع کتابخانه ای گردآوری و سپس با روش چهار مرحله ای بردی تحلیل شدند. یافته ها حاکی از این بود که اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش محیط زیست ایران به خوبی تبیین گردیده اند و تفاوت چندانی با اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش محیط زیست کشورهای منتخب ندارند. همچنین، استفاده از روش های تدریس شبیه سازی، بارش مغزی و منابع چندرسانه ای و فاوا مورد غفلت قرارگرفته است. علاوه بر این، استفاده از روش های ارزشیابی تشخیصی و آزمون های استانداردشده در برنامه درسی آموزش محیط زیست دوره ابتدایی ایران نادیده گرفته شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102952 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!