ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با ترکیبات بنزن، تولوئن و اتیل بنزن (BTEX) در یکی از شرکت های پتروشیمی ماهشهر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

یکی از مهم ترین منابع آلاینده ها، مواد شیمیایی می باشد که در اثر مرور زمان مشکلات حادی را برای کارکنانی که با مواد شیمیایی مختلفی در واحدهای فرآیندی پالایشی تماس هستند ایجاد می کند. هدف از این مطالعه تعیین بالاترین سطح مواجهه با ترکیبات BTEX و ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه کارکنان محوطه پالایش در یکی از شرکت های پتروشیمی ماهشهر است.

روش بررسی

مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر به صورت مقطعی در سال های 1396 و 1397 در یکی از شرکت های پتروشیمی ماهشهر صورت گرفت. در این مطالعه ابتدا عوامل زیان آوری محیط کار بر اساس گروه های شغلی مشخص گردید. و مطابق روش 1501 سازمان NIOSH، نمونه برداری هوا و آنالیز ترکیبات BTEX انجام شده و از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. و در نهایت ارزیابی ریسک بهداشتی مطابق روش شماره  84101042 وزرات نفت انجام شد.

یافته ها:

 نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بنزن با میانگین تراکم (ppm58/0) در محدوده کاری سایت من ها، (ppm 43/0) برای کارکنان سر شیفت و با تراکم (ppm 33/0) برای زمان های حضور سرپرست در محل ایستگاه، دارای بیشترین تراکم نسبت به اتیل بنزن و تولوئن می باشد و همچنین نتایج بررسی نشان داد که سطح ریسک و رتبه ریسک آلاینده های موجود در شرکت پتروشیمی (سایت من ها) مورد مطالعه 7/66 درصد دارای ریسک پایین، 3/8 درصد ریسک بالا و 5/12درصد ریسک متوسط و خیلی بالا می باشند. در نتیجه پر مخاطره ترین شغل در پتروشیمی، سایت ‍ من می باشد.

نتیجه گیری کلی: 

با توجه به نتایج بنزن بیشترین رتبه ریسک بهداشتی بخارات تولید شده در پتروشیمی را دارا می باشد و با توجه به بالا بودن پیامد مواجهه با بنزن انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای حذف یا کاهش میزان مواجهه با آن توصیه گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
331 تا 334
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103507 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!