بهینه سازی نرخ های غذادهی برای فیل ماهی (Huso huso)

پیام:
چکیده:
اهداف

به دلیل نقش حیاتی نرخ غذادهی بهینه در موفقیت و سودآوری پرورش یک گونه آبزی، نرخ های مختلف غذادهی در مراحل مختلف زندگی فیل ماهی بررسی شد.

مواد و روش ها: 

در مراحل اول تا چهارم میانگین وزن اولیه ماهیان به ترتیب 85/1، 7، 04/112 و 54/300 گرم بود. نرخ های غذادهی بررسی شده در مرحله اول: 5%، 7%، 9%، 11%، 13% و 15% ، در مرحله دوم: 2%، 4%، 6%، 8%، 10% و 12%، در مرحله سوم: 5/1%، 2%، 5/2%، 3% و 5/3% و در مرحله چهارم: 5/1%، 75/1%، 2%، 25/2% و 5/2% بود. طول دوره پرورش در مراحل اول و دوم هرکدام 10 روز، مرحله سوم 42 روز و مرحله چهارم 56 روز بود.

یافته ها:

 تجزیه وتحلیل های آماری داده ها نشان داد که در مرحله اول، نرخ غذادهی مناسب ازنظر شاخص های رشد 9% و ازنظر شاخص های تغذیه ای 5% بود. در مرحله دوم نیز نرخ غذادهی بهینه ازنظر رشد و تغذیه متفاوت بود، به طوری که ازنظر رشد نرخ 4% و ازنظر تغذیه نرخ 2% مناسب بود. در مرحله سوم، بهترین نرخ غذادهی ازنظر شاخص های رشد و تغذیه، 5/2% وزن بدن در روز بود. در مرحله چهارم، کم ترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در نرخ غذادهی 5/1% مشاهده گردید و ازنظر شاخص های رشد، بین هیچ کدام از تیمارها اختلاف معنی داری نبود.

نتیجه گیری:

 در مراحل اول، دوم و سوم شاخص های رشد و تغذیه به شدت تحت تاثیر نرخ های غذادهی قرار گرفتند. در مرحله چهارم، نرخ های غذادهی بر شاخص های تغذیه ای تاثیرگذار بودند ولی بر رشد تاثیر قابل توجهی نداشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103837 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.