اثرات بیولوژیکی جداگانه و ترکیب باکتری Bacillus thuringiensis و ویروس Muiticapsid Nucleopolyhedrovirus روی مراحل زیستی پروانه برگخوار مصری پنبه (B.) (Lep.:Noctuidae) Spodoptera littoralis

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پروانه برگخوار مصری پنبه، Spodoptera littoralis، به عنوان یکی از گونه های آفات مهم و بسیار پلی فاژ در دنیا شناخته شده است. هدف از مطالعه کنونی، بررسی اثر سینرژیستی باکتری Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki و ویروس nucleopolyhedrovirus (SpliMNPV) روی لاروهای پنج روزه آفت در شرایط آزمایشگاهی است. برای انجام این، لاروهای پروانه برگخوار مصری پنبه از غذاهای مصنوعی آلوده حاوی باکتری Bt (105×31/8، 107×78/2 و 108×69/9 اسپور در میلی لیتر) و ویروس SpliMNPV (10×26/5، 102×03/7 و 103×39/9 OB در میلی لیتر) به صورت جداگانه و ترکیب تغذیه کردند. در نتایج تیمارها، میزان مرگ و میر لاروی در اکثر ترکیبات Bt-SpliMNPV (غلظت های مختلف) بیشتر از کاربرد جداگانه هر کدام از عوامل کنترل بیولوژیک مورد مطالعه بود. ترکیبات Bt-SpliMNPV انواع مختلفی از برهم کنشها، شامل اثرات سینرژیستی، افزایشی و آنتاگونیستی را نشان دادند. تیمار حاوی 105×31/8 اسپور در میلی لیتر باکتری و 10×26/5 OB در میلی لیتر ویروس به عنوان اثر سینرژیستی تفسیر شد که مرگ و میر واقعی (% 43/12±41/72)به طور قابل توجهی از مرگ و میر مورد انتظار (% 28/48) بیشتر بود. علاوه بر این، کاربرد ترکیبات Bt-SpliMNPV باعث افزایش طول دوره لاروی و شفیرگی و کاهش درصد شفیره شدن، وزن شفیره ها و درصد خروج حشرات کامل به طور معنی دار نسبت به تیمار شاهد و تیمارهای حاوی باکتری Bt و ویروس SpliMNPV بصورت جداگانه، شدند. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که کاربرد توام باکتری Bt و ویروس SpliMNPV می تواند کنترل اقتصادی و کارآمد پروانه برگخوار مصری پنبه را افزایش دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
465 تا 476
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104050 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!