تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

فعالیت جسمانی منظم خطر بیماری های قلبی - عروقی، سرطان و افسردگی را کاهش می دهد. انجام فعالیت بدنی منظم اولویت سبک زندگی سالم است و یکی از راه های تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های غیر واگیر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقاء فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغل در کاشمر انجام شد.

روش ها

مطالعه به روش نیمه تجربی بر روی 61 بهورز زن شاغل انجام گردید. واحدها به شیوه تصادفی ساده به دو گروه کنترل و مداخله تخصیص داده شدند. از پرسش نامه فعالیت فیزیکی محقق ساخته به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. مداخله چهار هفته برای گروه هدف اجرا و گروه کنترل در این فاصله مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 24 و استفاده از آزمون مجذورکای و آزمون تی مستقل انجام شد.

نتایج

پس از مداخله، میانگین نمره هنجار انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و میزان فعالیت فیزیکی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی داری داشت (0/05<P). بین میانگین نمره نگرش قبل و بعد از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد (0/05< p).

نتیجه گیری

مداخله آموزش مبتنی بر نظریه  رفتار برنامه ریزی شده موجب ارتقاء رفتار فعالیت فیزیکی بهورزان زن شاغل گردید. پیشنهاد می شود از این نظریه در برنامه های آموزشی سطوح اولیه پیشگیری استفاده گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105498 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.