تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
کشور ایران در منطقه حادثه خیزی قرار دارد و بسیاری از مسایلی که باید در مورد نکات ایمنی برای کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی رعایت گردد، مورد غفلت واقع شده است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش کارکنان حوزه آموزشی سازمان هلال احمر استان کرمان بود که تعداد آنها 150 نفر است. برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که مطابق آن 108 نفر برآورد شده است.  پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده توزیع شد. تحلیل استنباطی پرسشنامه با استفاده از آزمون t تک نمونه، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون در محیط نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ پیشگیری تاثیر معناداری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی دارد. هم چنین ایجاد امنیت و پیشگیری، رهبری شایسته، مسئولیت پذیری و یادگیری و آموزش بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی تاثیر معناداری خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106695 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!