فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری
پیاپی 51 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید اصغر جعفری* صفحات 11-38

  نگاهی گذرا به جنگ های دهه های اخیر، دلالت بر آن دارد که شهرها به دلیل وجود مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی و همچنین وجود تاسیسات و مراکز حساس، حیاتی و مهم، جزو هدف های آغازین و اساسی برای دشمن در هنگام جنگ محسوب می شوند. ازاین رو، مقاوم سازی کشور در برابر تهدیدها موثرترین و پایدارترین روش دفاع محسوب می شود که رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) بارها بر آن تاکید نمودند. نظر به اهمیت و ضرورت موضوع مقاوم سازی و مصونیت بخشی به کشور در برابر انواع تهدیدها از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)، پژوهش حاضر باهدف شناسایی و واکاوی پیشران های کلیدی بر مقاوم سازی کشور در برابر تهدیدها مبتنی بر دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی) پیشران های کلیدی بر مقاوم سازی کشور در برابر تهدیدها شامل چه مواردی می شود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و نشریات برای استناد به مطالب و بیانات رهبری مرتبط با موضوع با بهره گیری از نرم افزار حدیث ولایت و همچنین فیش برداری از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار  استفاده شده است. نتیجه به دست آمده از این پژوهش به روش کفایت نظری داده ها، دلالت بر آن دارد که پیشران های کلیدی بر مقاوم سازی کشور در برابر تهدیدها از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)، شامل ارتقای قدرت بازدارندگی موثر، مصونیت سازی کشور در برابر آسیب ها، انجام اقدامات پیشگیرانه برای تداوم فعالیت های ضروری، افزایش پایداری ملی و اهتمام داشتن به مدیریت بحران می باشد

  کلیدواژگان: مقاوم سازی، تهدید، پدافند غیر عامل، مدیریت بحران، بازدارندگی
 • مهدی خسرونیا*، جعفر قیدر خلجانی صفحات 39-63

  مدیریت بحران پس از وقوع فجایع و بلایا یک ضرورت می باشد که به تامین و توزیع منابع زیادی از جمله دارو نیاز دارد. زنجیره تامین اقلام دارویی نیز به دلیل پیچیدگی، اهمیت و نقش آن در سلامتی و جان انسان ها، نیازمند توجه خاصی می باشد. از طرفی سازمان های نظامی یکی از اصلی ترین ارکان برای مدیریت بحران می باشند. آن ها به دلیل آمادگی و تسلط بر خدمات امدادی قادرند به هنگام مواجهه با بحران ها، تامین و توزیع اقلام دارویی را به منظور کاهش اثرات نامطلوب و بهبود شیوه های امدادرسانی مدیریت، کنترل و نظارت نمایند. از طرفی جهت بهبود عملکرد هر زنجیره تامینی، نیاز به شناخت و تحلیل شاخص های اساسی، به منظور بهبود اثرگذاری بر عوامل زنجیره تامین می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا با مطالعه و بررسی ادبیات و مشاوره تخصصی، دوازده عامل موفقیت حیاتی که منجر به زنجیره تامین دارویی پاسخگو می باشد، شناسایی شده است. سپس از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای تفسیر وابستگی متقابل بین عوامل منتخب استفاده شد. عوامل موثر در زنجیره تامین سرد مذکور در هفت سطح تقسیم بندی شدند که عوامل فناوری اطلاعات و مهارت نیروها پرنفوذ ترین عواملی هستند که بیشترین قدرت محرکه را نیز دارند، زیرا سایر عوامل را هدایت کرده و پایه مدل ساختار تفسیری را تشکیل می دهند. همچنین عوامل ایمنی و پاسخ گویی سریع دارای میزان وابستگی بالایی بودند و باید به عنوان هدف در این زنجیره تامین در نظر گرفته شوند. نتایج این تحقیق به درک و بینش مدیریت بهتر در زنجیره های تامین دارویی به هنگام بحران ها برای انجام اقدامات راهبردی توسط سازمان های نظامی کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین سرد، داروسازی نظامی، مدیریت بحران، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • ایوب پژوهان*، سعید قاسمی صفحات 65-92

  شیوع بیماری کووید-19 متضمن تغییرات قابل توجهی در نحوه ی کار سازمان های خدماتی است که بر عملکرد منابع انسانی تاثیر می گذارد. این امر موجب ظهور فن آوری های جدیدی شد که ممکن است کاهش مخاطرات ناشی از بحران کووید-19 را درپی داشته باشد. برهمین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر پیامدهای کاری ناشی از بحران کووید-19 بر عملکرد منابع انسانی باتوجه به نقش تعدیل گر فن آوری اطلاعات و ارتباطات انجام پذیرفت. پژوهش، برمبنای هدف ازنوع کاربردی و ازحیث ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بیمه شعب سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه به تعداد 254 نفر است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران 153 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد پیامدهای کاری ناشی از بحران کووید-19 نارایانامورتی و تورتورلا (2021)، عملکرد کارکنان ویلاگراسا و همکاران (2019) و فن آوری اطلاعات و ارتباطات محمودی (1392) بود که روایی آنها با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که درسطح خطای 05/0 پیامدهای کاری ناشی از بحران کووید-19 بر عملکرد منابع انسانی تاثیر معناداری دارد. افزون براین، درسطح خطای 05/0 نقش تعدیل گر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر پیامدهای کاری ناشی از بحران کووید-19 بر عملکرد منابع انسانی مثبت و معنادار است. درنهایت بر اساس یافته های پژوهش و به جهت تاثیری که شیوع بحران کووید-19 بر عملکرد منابع انسانی دارد، پیشنهادهای کاربردی جهت استفاده سازمان مورد مطالعه و سایر سازمان ها ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کووید-19، کرونا ویروس، مدیریت منابع انسانی، عملکرد منابع انسانی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • امیررضا غلامی*، حسین ظفری، سعید عبدی صفحات 93-125

  هدف از این پژوهش، پدیدارشناسی تجارب مدیران پروژه عملیاتی قرارگاه سازندگی در مواجهه با بحران تداوم فرسایشی تحریم ها براساس فازی سازی بیگ دیتا بود. روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظیر شیوه اجرا توصیفی است. به دلیل کاربرد دو روش کیفی و کمی در این پژوهش، نوع روش آمیخته به کار برده می شود. نمونه گیری از بین مدیران پروژه عملیاتی قرارگاه سازندگی انتخاب شده است.به دلیل کاربرد روش کیفی از ابزار مصاحبه ساختاریافته استفاده شد براساس این روش، تعداد نمونه به منظور اجرای فرایند مصاحبه شامل 35 نفر از مدیران موفق در نظر گرفته شد. روش انجام پژوهش در روش پژوهش کمی به صورت پیمایشی بود و از ابزار پرسشنامه های محقق ساخته شامل 33 سوال باز به منظور سنجش تجربیات مدیران موفق استفاده شد. متغیر های پژوهش شامل توان برنامه ریزی و سازماندهی در شرایط بحران، توان رهبری در زمان بحران و توان کنترل سازمان در شرایط بحرانی در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، مهم ترین مولفه توان رهبری در زمان بحران، شامل راهبرد های افزایش سود و درآمد انتخاب شد. براساس نتایج، مهم ترین مولفه الزامات مدیریت خدمات لجستیک تولید، افزایش و تعمیق ارتباط با الزامات مدیریت خدمات لجستیک تولید توسعه سرمایه انسانی انتخاب شد. براساس نتایج، مهم ترین مولفه توان کنترل سازمان در شرایط بحرانی، بخش بندی بازار متناسب با نوع پروژه و درخواست ها انتخاب شد.

  کلیدواژگان: شرایط بحران، مدیران موفق، پدیدار شناسی تجربیات
 • محمدحسین وحدت پرست، مجتبی غیاثی*، سید حسین سیدی صفحات 127-152

  در برهه های مختلف زمانی، وقوع بحران تمام فعالیت ها را تحت تاثر قرار می دهد و فشار بسیار زیادی بر جوامع وارد می کند. تامین کننده به عنوان یکی از اصلی ترین اجزاء هر زنجیره تامین، نسبت به تصمیمات درست یا اشتباه تاثیرپذیر است. زنجیره تامین در صنعت دارو شامل مراحل تامین دارو تا تحویل به مصرف کننده نهایی می شود. پیشامد هرگونه شرایط بحرانی، فشار به زنجیره تامین و فرآیند تامین کالا می آورد. در سال 2019 پس از مدت کوتاهی از شیوع کووید-19، بحران همه گیری به وقوع پیوست و تمام ملت ها را دچار درگیری کرد. با شروع بحران کرونا، مسیله دارو و تامین آن به یکی از بزرگترین و پرچالش ترین مسایل دنیا تبدیل شد. یکی از اصلی ترین بخش های تامین دارو، تامین کننده می باشد؛ از این رو می بایست تامین کنندگان و خدمات آن ها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، بهینه عمل کند. این پژوهش با رویکرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی در کشور ایران به مطالعه این حوزه پرداخته تا معیارهای انتخاب بهترین تامین کننده در شرایط بحران کرونا را شناسایی و آن ها را رتبه بندی کند. در گام نخست پژوهش پس از بررسی پیشنیه و مصاحبه با خبرگان، با استفاده از دسته بندی مدیریت بحران، 34 معیار در چهار دسته شناسایی گردیدو با طراحی و توزیع پرسشنامه دلفی فازی، از بین این معیارها، 13 معیار غربال شد. در نهایت با استفاده از روش FDANP، به رتبه بندی معیارها پرداخته شد. معیار قدرت متقاعدسازی نمایندگان شرکت بیشترین وزن را کسب کرد؛ روابط علی معلولی معیارها از قبیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نیز با استفاده از این روش مشخص گردیده و معیار متقاعدسازی نمایندگان شرکت، اثرگذاری بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: شناسایی معیار، بحران کویید-19، زنجیره تامین بحران، صنعت دارو، مدل DANP فازی
 • عباس محمدی، سهیلا خویشتن دار*، محمدعلی خاتمی فیروزآبادی صفحات 153-194

  امروزه تاب آوری، موضوعی است که علاقه روزافزونی را به فضای کسب وکار جلب کرده است. عدم اطمینان نسبت به آینده، تغییرات، تحولات و مخاطرات محیطی بقای سازمان های امروزی را به خطر انداخته است. مدیران اغلب سازمان ها معتقدند که تاب آوری کسب وکارها، نقش مهمی در توانمند ساختن آن ها در خصوص سرمایه گذاری، فروش، بازاریابی، تجارت و غیره در آینده ایفا می کند. از طرفی، فقدان مطالعه نظامند و کارآمد و وجود الگویی در مورد تاب آوری کسب و کارهای کوچک و متوسط در تحقیقات داخلی و خارجی به مساله اصلی مدیران این شرکت ها تبدیل شده است. از این رو در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر تاب آوری شرکت ها جهت اتخاذ راهبردهای موثر به منظور جلوگیری و پیشگیری از اخلال و کاهش عملکرد شرکت ها با استفاده از روش های پویایی سیستم پرداخته شده است. با توجه به اهمیت توسعه شرکت های کوچک و متوسط در وضعیت فعلی کشور از منظر اقتصادی، امنیتی، سیاسی، سلامتی و سایر وضعیت ها پیشگیری از درماندگی و ورشکستگی مالی و عملکردی ضروری می باشد، از این رو یافته های این تحقیق شامل، شناسایی عواملی که در مقاومت شرکت های کوچک و متوسط با در نظر گرفتن پیشران ها و تکانه های محیطی موثر هستند و ارایه الگوی مفهومی و عملیاتی تاب آوری سازمانی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ جمع آوری داده های تحقیق آمیخته اکتشافی است و نوع داده های تحقیق، به صورت کیفی و کمی است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، کسب و کارهای کوچک و متوسط، پیشران های محیطی، پویا شناسی سیستم ها
|
 • Seyd Asghar Jafari Pages 11-38

  A cursory look at the wars of recent decades indicates that cities are among the initial and basic targets for the enemy during war due to the existence of centers of accumulation of material and human capital as well as the existence of sensitive, vital and important facilities and centers. Therefore, strengthening the country against threats is considered to be the most effective and sustainable method of defense, which the Supreme Leader of the Revolution and the Commander-inChief, Imam Khamenei (may God bless him and grant him peace) emphasized on it many times. Considering the importance and necessity of making the country resilient and immune to all kinds of threats from the perspective of Imam Khamenei, the current research aims to identify and analyze the key drivers of strengthening the country against threats based on the perspective of Imam Khamenei, to this main question. It will answer that from Imam Khamenei's point of view, what are the key drivers for strengthening the country against threats? The research method in this research is descriptive-analytical and it was used to collect information from library sources and publications to refer to the contents and statements of the leader related to the subject by using the Hadith Velayat software and also taking a sample from the information base of the Office of Preservation and Publication of Works. The result obtained from this research using the data sufficiency method indicates that the key drivers of making the country resistant to threats from the perspective of Imam Khamenei (the Exalted) include improving the power of effective deterrence, making the country immune to harm, taking preventive measures to continue the activities It is necessary to increase national stability and pay attention to crisis management.

  Keywords: retrofitting, threat, passive defense, crisis management, deterrence
 • Mehdi Khosroniya, Jafar Gheidar Kheljani Pages 39-63

  Crisis management after disasters is a necessity that requires the supply and distribution of many resources, including medicine. the supply chain of pharmaceutical items needs special attention due to its complexity , importance and role in health and human life. military organizations are one of the main bases for crisis management . Due to their preparation and mastery of relief services, they are able to manage, control and the supply and distribution of medicinal items for reducing adverse effects and improve relief methods. On the other hand, in order to improve the performance of each supply chain, there is a need to recognize and analyze fundamental indicators, in order to improve the effect on supply chain factors. In the current research, first by studying and reviewing the literature and expert advice, twelve critical success factors that lead to a responsive pharmaceutical supply chain have been identified. Then, Interpretive Structural Modeling approach was used to interpret the interdependence between the selected factors. The effective factors in the cold supply chain are divided into 7 levels, the factors of information technology and the skill of the forces are the most influential factors that have the most driving power because they drive other factors and, the factors of safety and quick response had a high degree of dependence and should be considered as targets in this supply chain. The results of this research will help to understand better management in pharmaceutical supply chains during crises to carry out strategic actions by military organizations.

  Keywords: cold supply chain, military pharmacy, Crisis Management, Interpretive structural modeling
 • Ayob Pazhohan, Saeid Ghasemi Pages 65-92

  The outbreak of the Covid-19 implies significant changes in the way service organizations work, which affects the performance of human resource. This led to the emergence of new technologies that may reduce the hazards of the Covid-19. Accordingly, the current research was conducted with the aim of analyzing in the impact of work consequences of COVID-19 outbreak on the performance of employees according to the moderating role of information and communication technology. Based on the purpose, the research is of an applied type and in terms of nature and method, it is descriptive-survey. The statistical population of the research includes all the insurance employees of the social security organization branches of Kermanshah province in the number of 254 people, 153 people were selected based on the random sampling method and using the Cochran formula. Data collection tools were standard questionnaires of work consequences of COVID-19 outbreak by Narayanamurthy and Tortorella (2021), Employee performance by Villagrasa and et al (2019) and Information and Communications Technology by Mahmoodi (2013), whose validity was confirmed using the content validity method and their reliability was confirmed through Cronbach's alpha.Structural equation modeling method and SMART-PLS 3 software have been used to test research hypotheses. The research findings indicate that at the error level of 0.05, work consequences of COVID-19 outbreak has a positive and significant effect on human resources performance. In addition, at the error level of 0.05, the moderating role of information and communication technology in the impact of work consequences of COVID-19 outbreak on the performance of employees is positive and significant. Finally, based on the findings of the research and due to the effect of the spread of the Covid-19 on the performance of human resources, practical suggestions have been presented for the use of the studied organization and other organizations.

  Keywords: Covid-19, Corona virus, Human Resource Management, HumanResource Performance, Information, Communication Technology
 • Amirreza Gholami, Hossein Zafari, Saeed Abdi Pages 93-125

  The purpose of this research was to phenomenology of the experiences of operational project managers of the construction camp in the face of the crisis of continued erosion of sanctions based on big data fuzzification. The method of conducting this research is applied in terms of its purpose and descriptive. Due to the use of both qualitative and quantitative methods in this research, a mixed method type is used. Sampling has been selected from the operational project managers of the construction camp. Due to the use of qualitative method, a structured interview tool was used. According to this method, the sample number was considered to include 35 successful managers in order to implement the interview process. The method of conducting the research in the quantitative research method was a survey, and researcher-made questionnaires including 33 open questions were used to measure the experiences of successful managers. The variables of the research included the ability to plan and organize in crisis conditions, the ability to lead in times of crisis, and the ability to control the organization in crisis conditions. Based on the results, the most important component of leadership ability in times of crisis, including strategies to increase profit and income, was selected. Based on the results, the most important component of production logistics service management requirements, increasing and deepening the relationship with production logistics service management requirements, human capital development was selected. Based on the results, the most important component of the organization's control power in critical conditions, market segmentation according to the type of project and requests was selected.

  Keywords: Crisis conditions, successful managers, operational (construction, construction, production, oil, gas, petrochemical fields, technology), phenomenology of experiences
 • Mohammadhosein Vahdatparast, Mojtaba Ghiasi, Seyyed Hossein Seyyedi Pages 127-152

  At different points in time, the occurrence of crisis affects all activities and puts a lot of pressure on societies. As one of the main components of any supply chain, the supplier is affected by right or wrong decisions. The supply chain in the pharmaceutical industry includes the stages of drug supply until delivery to the final consumer. The occurrence of any critical situation puts pressure on the supply chain and the process of supplying goods. In 2019, shortly after the outbreak of Covid-19, a pandemic crisis occurred and plunged all nations into conflict. With the onset of the Corona crisis, the issue of medicine and its supply became one of the biggest and most challenging issues in the world. One of the main parts of drug supply is the supplier. Therefore, suppliers and their services should be examined in order to function optimally in critical situations. This research has studied this field with the approach of fuzzy multi-criteria decisionmaking methods in Iran in order to identify and rank the criteria for choosing the best supplier in the conditions of the Corona crisis, and to perform more optimally when similar crises occur. In the first step of the research, after reviewing the background and interviewing experts, using the crisis management category, 34 criteria were identified in four categories; Then, by designing and distributing the fuzzy Delphi questionnaire, among these criteria, 13 criteria were screened. Finally, using the FDANP method, the criteria were weighted and ranked. As a result, the measure of the power of persuasion of company representatives gained the most weight; Also, the cause-and-effect relationships of criteria such as influence and effectiveness have been determined using this method, and the criterion of persuasion of company representatives is more effective.

  Keywords: Criterion identification, Covid-19 crisis, crisis supply chain, pharmaceutical industry, fuzzy DAN P model
 • Abbas Mohammadi, Soheila Khishtandar*, MohammadAli Khatami Firozabadi Pages 153-194

  Today, resilience is a topic that has attracted increasing interest in the business space. Uncertainty about the future, changes, developments and environmental risks have endangered the survival of today's organizations. Managers of most organizations believe that the resilience of businesses plays an important role in enabling them to invest, sell, market, trade, etc. in the future. On the other hand, the lack of a systematic and efficient study and the existence of a model about the resilience of small and medium businesses in internal and external research has become the main problem of the managers of these companies. Therefore, in this research, the factors affecting the resilience of companies have been investigated in order to adopt effective strategies in order to prevent and prevent disruptions and reduce the performance of companies using system dynamics methods. Considering the importance of the development of small and medium-sized companies in the current state of the country from the economic, security, political, health and other situations, it is necessary to prevent financial and functional helplessness and bankruptcy, therefore, the findings of this research include identifying the factors that contribute to the resistance of small and medium-sized companies with Considering environmental drivers and impulses are effective and presenting a conceptual and operational model of organizational resilience. The research method of the current research is practical in terms of its purpose and it is exploratory in terms of data collection, and the type of research data is qualitative and quantitative.

  Keywords: Resilience, systems dynamics, small, medium businesses, environmental drivers